عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1466

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از این پژوهش بررسی سواد اطلاعاتی و رابطه آن با خودکارآمدی در دانشجویان دانشگاه پیام نور شهر اصفهان است. این پژوهش با توجه به روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری مورد بررسی در این پژوهش شامل، دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور اصفهان در سال تحصیلی92-1391 که دارای 3 گروه آموزشی(مهندسی، علوم پایه و علوم انسانی) است و تعداد آن ها 2262 نفر بوده. در این پژوهش با استفاده از روش طبقه ای تصادفی متناسب با حجم نمونه، تعداد 531 نفر به عنوان نمونه نهایی مشخص ...

انتحار و ترور با قدمتی طولانی و فراخنای تاریخ یک مسئله سیاسی، اجتماعی است. اما در قرون اخیر با شکل گیری جدید خود و اندیشمندان در رشته های مختلف علوم انسانی را بر پژوهش سوق داده است. در شکل گیری این موضوع، علل بسیاری همچون، مسائل اجتماعی، اقتصادی، قومی، نژادی، مذهبی و سیاسی نقش داشته و باعث ظهور آن گردیده است که طبیعتاً لازم است همه صاحب نظران در رشته های متفاوت علوم برای تبیین آن همت گمارده و مجریان نیز برای مبارزه با آن تلاش نمایند. مکتب حقه ی امامیه با الهام از تعالیم حیات ...

انجام درست هر وظیفه فردی و اجتماعی مستلزم برخورداری از مجموعه ای از مهارت های حرفه ای است. هدف اصلی این پژوهش تعیین میزان بهرهمندی دبیران دوره متوسطه استان ایلام ازتوانمندی‌های حرفه‌ای است.روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی بوده است. جامعه آماری شامل کلیه دبیران دوره متوسطه استان ایلام در سال تحصیلی91-1390بوده که تعداد آنها 1418 نفر بود. حجم نمونه محاسبه شده بنابر محاسبه به عمل آمده حجم نمونه 436 نفر محاسبه گردید که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند که پرسشنامه های ...

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر مولفه های کیفیت زندگی کاری بر عملکرد نیروی انسانی سازمان می پردازد . در واقع کیفیت زندگی کاری مجموعه ای از اقدامات و اصلاحات مستمری است که از طریق بهبود شرایط کار، غنی سازی شغل ، تواناسازی کارکنان و افزایش دانش، بینش و مهارتهای حرفه ای آنان، منافع بلند مدت فرد، سازمان و جامعه را محقق می سازد.. استفاده از روشهای مختلف بهبود کیفیت زندگی کاری می‌تواند در تحقق اهداف مورد نظر سازمان مثمر ثمر واقع گردد. در این پژوهش ارتباط هفت مولفه از هشت مولفه کیفی ...

امروزه نیروی انسانی در سازمانها و موسسسات مختلف کشور با مسائل عدیده و پیچیده ای روبرو می باشد. یکی از این عوامل امنیت شغلی وآثار آن بر ابعاد مختلف سازمانهاست؛ که مورد التفات و توجه چندانی واقع نگردیده است. این شرایط انگیزه محقق را جهت انجام این پژوهش فراهم می آورد. پژوهش حاضر از نظر هدف جزوء تحقیقات بنیادی و از نظر روش گردآوری اطلاعات میدانی محسوب می گردد، جمع آوری داده ها بوسیله پرسشنامه انجام شد که روایی پرسشنامه با مراجعه به متخصصین امر و نظر خواهی از آنان و پایایی پرسشنا ...

این تحقیق به دنبال تعیین رابطه سرمایه فکری ( و اجزای آن) با عملکرد شعب بانک ملی ایران در سطح استان تهران است. در واقع، این تحقیق می کوشد که اولاً رابطه اجزای سرمایه فکری با یکدیگر و سپس رابطه هر یک از آنها با عملکرد سازمانی را بررسی و مورد آزمون قرار دهد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر اجرا، تحلیلی- توصیفی و مبتنی بر استراتژی همبستگی است و روش گردآوری اطلاعات به دو صورت کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه)صورت پذیرفته است. جامعه آماری کلیه روسا یا معاونین هریک از 558 شعب ...

هدف از انجام تحقیق حاضر، مطالعه تاثیر شاخص های مرتبط با مدیریت منابع انسانی در زمینه مفهوم یادگیری سازمانی درسازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان می باشد.در این راستا پس از مرور ادبیات تحقیق، 6 فرضیه تحقیق تدوین گردید. برای آزمون فرضیات تحقیق نمونه ای به حجم 100نفر از بین مدیران وکارمندان سازمان حمایت انتخاب شدند.پس از توزیع پرسشنامه تحقیق،بین نمونه های آماری وجمع آوری پرسشنامه ها،داده ها تلخیص وطبقه بندی شده و برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار آماری spss استفاده گر ...

استفاده از تکنولوژی‌های وب 2.0 در یادگیری و تدریس در بسیاری از دانشگاه‌های معتبر جهان به سرعت در حال گسترش است. با توجه به اینکه در سیستم آموزشی ما ، در صورت فراهم شدن بسترهای لازم، بیشترین نقش را اساتید دانشگاه در بکارگیری اثربخش این تکنولوژی‌ها در تدریس و یادگیری ایفا می‌کنند، بررسی و تحلیل دیدگاه اساتید دانشکده فنی دانشگاه کردستان در مورد بکارگیری تکنولوژی‌های وب 2.0 در تدریس و یادگیری، دلایل به وجود آمدن این دیدگاه و عواقب ناشی از آن، موضوع اصلی این تحقیق می باشد. رویکر ...

کارایی نیروی انسانی هر جامعه به صورت موثری در گرو نیاز های آموزش آنهاست. دانشگاه پرارزش ترین نهاد این عرصه می باشد که جامعه برای پیشرفت و توسعه در اختیار دارد. تحقیق حاضر، با هدف ارزیابی درونی عملکرد ، از روش گردآوری داده ها توسط پرسشنامه در چهار گروه (مدیر گروه ، هیات علمی ، دانشجویان و دانش آموختگان) بهره جسته است برای روایی محتوا از نظر اساتید راهنما و مشاور گرانقدر و هم چنین برای محاسبه پایایی آلفای گرونباخ هریک از پرسش نامه از نرم افزار spss استفاده شده است . بعد از ب ...