عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1466

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر مولفه های کیفیت زندگی کاری بر عملکرد نیروی انسانی سازمان می پردازد . در واقع کیفیت زندگی کاری مجموعه ای از اقدامات و اصلاحات مستمری است که از طریق بهبود شرایط کار، غنی سازی شغل ، تواناسازی کارکنان و افزایش دانش، بینش و مهارتهای حرفه ای آنان، منافع بلند مدت فرد، سازمان و جامعه را محقق می سازد.. استفاده از روشهای مختلف بهبود کیفیت زندگی کاری می‌تواند در تحقق اهداف مورد نظر سازمان مثمر ثمر واقع گردد. در این پژوهش ارتباط هفت مولفه از هشت مولفه کیفی ...

امروزه نیروی انسانی در سازمانها و موسسسات مختلف کشور با مسائل عدیده و پیچیده ای روبرو می باشد. یکی از این عوامل امنیت شغلی وآثار آن بر ابعاد مختلف سازمانهاست؛ که مورد التفات و توجه چندانی واقع نگردیده است. این شرایط انگیزه محقق را جهت انجام این پژوهش فراهم می آورد. پژوهش حاضر از نظر هدف جزوء تحقیقات بنیادی و از نظر روش گردآوری اطلاعات میدانی محسوب می گردد، جمع آوری داده ها بوسیله پرسشنامه انجام شد که روایی پرسشنامه با مراجعه به متخصصین امر و نظر خواهی از آنان و پایایی پرسشنا ...

این تحقیق به دنبال تعیین رابطه سرمایه فکری ( و اجزای آن) با عملکرد شعب بانک ملی ایران در سطح استان تهران است. در واقع، این تحقیق می کوشد که اولاً رابطه اجزای سرمایه فکری با یکدیگر و سپس رابطه هر یک از آنها با عملکرد سازمانی را بررسی و مورد آزمون قرار دهد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر اجرا، تحلیلی- توصیفی و مبتنی بر استراتژی همبستگی است و روش گردآوری اطلاعات به دو صورت کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه)صورت پذیرفته است. جامعه آماری کلیه روسا یا معاونین هریک از 558 شعب ...

هدف از انجام تحقیق حاضر، مطالعه تاثیر شاخص های مرتبط با مدیریت منابع انسانی در زمینه مفهوم یادگیری سازمانی درسازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان می باشد.در این راستا پس از مرور ادبیات تحقیق، 6 فرضیه تحقیق تدوین گردید. برای آزمون فرضیات تحقیق نمونه ای به حجم 100نفر از بین مدیران وکارمندان سازمان حمایت انتخاب شدند.پس از توزیع پرسشنامه تحقیق،بین نمونه های آماری وجمع آوری پرسشنامه ها،داده ها تلخیص وطبقه بندی شده و برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار آماری spss استفاده گر ...

ورزش پدیده همگانی است و با گسترش آن مردم و قشرهای گوناگون یک جامعه از فواید آن بهره مند می شوند . از این رو فراهم کردن زمینه های لازم برای رشد همه جانبه آن تکلیفی ملی محسوب می شود. هدف از این پژوهش بررسی وضعیت ورزش همگانی در استان های فارس وکهگیلویه بویراحمدمی باشد. داده های تحقیق مربوط به سال 1387 می باشد ، جامعه و نمونهآماری در این تحقیق یکسان است و شامل روسای هیاتهای ورزش همگانی شهرستانها ی دو استان که 30 نفر می باشند روش تحقیق توصیفی است که به صورت میدانی اجرا شده است ...

کارایی نیروی انسانی هر جامعه به صورت موثری در گرو نیاز های آموزش آنهاست. دانشگاه پرارزش ترین نهاد این عرصه می باشد که جامعه برای پیشرفت و توسعه در اختیار دارد. تحقیق حاضر، با هدف ارزیابی درونی عملکرد ، از روش گردآوری داده ها توسط پرسشنامه در چهار گروه (مدیر گروه ، هیات علمی ، دانشجویان و دانش آموختگان) بهره جسته است برای روایی محتوا از نظر اساتید راهنما و مشاور گرانقدر و هم چنین برای محاسبه پایایی آلفای گرونباخ هریک از پرسش نامه از نرم افزار spss استفاده شده است . بعد از ب ...

نشانه‏های شکل‏گیری و بروز احتمالی یک بحران درروند جاری آموزش عالی قابل ردیابی است. افزایش هزینه‏ها بدون افزایش‏اعتبارات،‌کاهش کیفیت آموزشی، بروز تردید درموردتناسب برنامه‏های آموزشی ودرسی با نیازهای روز اقتصادی و اجتماعی، عدم تعادل میان عرضه و تقاضای نیروی انسانی تحصیلکرده وفرصتهای اشتغال و… از جمله این نشانه‏ها هستند. بدیهی است حل این مشکلات وکاهش تنشهای ناشی ازآن نیازمند ایجاد تغییرات اساسی راهبردی از طریق طراحی برنامه‏های راهبردی است. طراحی این برنامه‏ها نیز به نوبه خود مس ...

اهمیت تفکر و اندیشه در توسعه جوامع انسانی امری انکار ناپذیر است. نظام های آموزشی در جهت تربیت نسلی متفکر و همراه با تغییرات جهانی تاثیری انکار ناپذیر دارد ، لذا توجه به این مهم باید همواره در صدر موضوعات تعلیم و تربیت قرار گیرد . در تحقیق حاضر سوالات به این شرح مطرح شده است : در محتوای کتاب علوم چهارم ابتدایی تا چه اندازه به تفکر انتقادی توجه شده است؟ در محتوای کتاب تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی تا چه اندازه به تفکر انتقادی توجه شده است؟ آیا می توان محتوای ...

انسان به رغم تاریخ طولانی تمدن خود و ظهور و سقوط نظام‌های تمدنی گوناگون، کوتاه زمانی است که حقوق بشر را به رسمیت شناخته است. حقوق بشر ابتدایی‌ترین و اساسی‌ترین حقوقی است که هر فرد به لحاظ ذاتی، فطری و به صرف انسان بودن از آن بهره‌مند است. این بیان ساده، آثار و بازتاب‌های اجتماعی و سیاسی مهمی برای مردم و حکومت‌ها به دنبال دارد. مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین‌المللی این حقوق ویژگی‌هایی همچون جهان شمولی، سلب ناشدنی، انتقال ناپذیری، تفکیک ناپذیری، عدم تبعیض، براب ...