عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1466

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف این پژوهش بررسی مقایسه‌ای میزان تنوع و بکارگیری الگوهای تدریس از نظر معلمان دروس علوم تجربی و تعلیمات اجتماعی در مدارس ابتدایی دخترانه و پسرانه در پایه های سوم، چهارم و پنجم بوده است. جامعۀ آماری این پژوهش شامل کلیه معلمان مدارس ابتدایی پایه های سوم ، چهارم و پنجم در شهر فولادشهر می باشد که تعداد آنها 91 نفر بود و به علت محدود بودن جامعه ، پرسشنامه‌ها بین تمامی معلمان توزیع گردید. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی بود و از پرسشنامه محقق ساخته به عنوان ابزار اندازه گیری اس ...

هدف از این پژوهش بررسی محتوای کتاب‌های علوم تجربی دوره‌ی راهنمایی تحصیلی با توجه به فرایند تفکر اکتشافی برونر است. با توجه به ماهیت موضوع پژوهش، از روش تحقیق توصیفی از نوع تحلیل‌ محتوا استفاده گردید. جامعه‌ی آماری‌ کتاب‌های علوم تجربی دوره‌ی راهنمایی (اول، دوم و سوم) سال تحصیلی 89-1388 بود که محتوای آن در قالب 305 مفهوم با توجه به 18 مولفه‌ی استخراج شده از نظریات برونر، مورد تحلیل قرار گرفت. ابزار گردآوری داده‌‌ها «فهرست وارسی تحلیل محتوا» (برگرفته از 18 مولفه برونر) بود، که ...

ارتقای کیفیت درآموزش عالی ازرویکردهایی است که دردهه اخیردربسیاری ازنظامهای آموزش عالی ودانشگاه های جهان مورد توجه قرارگرفته است.ازآنجا که کیفیت به عنوان یکی ازابعاد مهم نظام آموزشی،متاثرازعوامل متعددی است.لذا شناسایی وبررسی عوامل تاثیرگذار برآن می تواند تاثیربه سزایی در ارتقاء وتوسعه کیفیت درنظام آموزشی خواهد داشت.ازاین روپژوهش حاضر به منظور بررسی پاره ای ازعوامل موثربرافزایش کیفیت آموزشی دوره های کارشناسی ارشد علوم تربیتی ازدیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه های(دولتی) تهران ان ...

این پژوهش به روش توصیفی (پیمایشی) و با هدف بررسی و شناخت میزان آمادگی اعضاء هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی غرب کشور برای کاربرد آموزش الکترونیکی در فرایند یاددهی- یادگیری صورت گرفته است و در آن میزان دانش و مهارت اعضاء هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی غرب کشور در زمینه کار با کامپیوتر ، اینترنت و محیط های آموزش الکترونیکی، میزان اعتقاد آنها به اثربخشی این محیط ها ، میزان دسترسی آنها به این فناوری ها و میزان کاربرد این فناوری ها در حال حاضر توسط آنها مطالعه گردید. در نهایت، ...

بخش نخست این پایان نامه ضمن بررسی اصول کلی حقوق بین الملل محیط زیست و توجه به نقاط تلاقی علوم طبیعی و حقوق بین الملل در زمینه حفاظت از تنوع زیستی به بررسی نحوه تغییر رویکرد حقوق بین الملل نسبت به موضوع تنوع زیستی دریایی طی چند دهه اخیرپرداخته است، تغییر رویکردی که از اکتشافات جدید علمی نشأت گرفته است. در انتها توصیه شده است که کشورها ، از جمله کشورایران، با مشارکت فعالتر در کنوانسیون های بین المللی به بهبود وضعیت ضمانت اجرای این اسناد کمک کنند و همانطور که در بخش دوم اشاره ...

موضوع ارزشیابی کیفیت تدریس اساتید، با توجه به حساسیت‌های موجود در بین سه طیف مدیران، اساتید ودانشجویان، از دیر باز در کانون توجه بسیاری از صاحب‌نظران بوده است. بسیاری از اساتید آن را مانعی برای پیشرفت مدارج علمی خود دانسته‌اند ومدیران ودانشجویان را در این مبحث مورد انتقاد قرار می‌دهند. در این بین دانشجویان نیز با شکایت از وضعیت نابسامان و بعضا بدون بازخورد ملموس نظام ارزشیابی کیفیت تدریس اساتید ونگران از تهدیدهای برخی از اساتیدشان، سعی در بی-اهمیت جلوه دادن ودر نتیجه عدم همکا ...

پژوهش حاضر به بررسی میزان دسترسی دانشجویان مقطع کارشناسی علوم‌پایه دانشگاه پیام نور دماوند به اینترنت و تـأثیر آن در قـبولی آزمون کارشنـاسی‌ارشـد را در سال تحصیلی 1389-90 مـی‌پردازد، این پژوهش توصیفی با رویکرد پیمایشی است. جامعه آماری مورد بررسی در این پژوهش عبارت است از کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی گروه علوم‌پایه در دانشگاه پیام نور دماوند در نیم‌سال اول تحصیلی90- 1389 که در دانشگاه پیام‌ نور مشغول به تحصیل هستند که بر اساس آمار اعلام‌شده تعداد کل آن‌ها 480 نفر می‌باش ...

این پژوهش به بررسي ارتباط بين ابعاد كمال‌گرايي با ترس از موفقيت و انگيزش پيشرفت تحصيلي دانشجويان علوم پزشكي جزيره كيش پرداخته است. بدین منظور به روش نمونه‌گيري خوشه ای 120 نفر (66 نفر مرد و 54 نفر زن) از دانشجویان علوم پزشكي جزيره كيش انتخاب و مقیاس‌های سنجش كمال‌گرايي هویت و فلت (1991)، ترس از موفقيت زاکرمن و آلیسون (1976) و انگيزش پيشرفت تحصيلي عبدخدایی (1385) روی آنها اجراشد. پس از جمع آوری داده هانتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین كمال‌گرايي خویشتن مدار، كمال ...

هدف از این پژوهش بررسی نقش مدیریت و سیاستگذاری دانشکده ها و گروه های تربیت بدنی در هدایت انتظارات شغلی دانشجویان بود.روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی بود‌.جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه دانشجویان تربیت بدنی مقطع کارشناسی ارشد در سال تحصیلی 91-1390 بود.نمونه گیری به صورت تصادفی- خوشه‌ای صورت گرفت و با استفاده از جدول مورگان تعداد نمونه‌ها 330 نفر تعیین شد.ابزار این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته (0/84=α) شامل 30 گویه بر اساس مقیاس 5 درجه‌اي لیکرت بود که پس از تعیین رو ...