عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 32

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از این تحقیق، بررسی مدیریت ریسک در قراردادهای یکپارچه در ساخت استادیوم‌ها و مجموعه‌های ورزشی می‌باشد. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش توصیفی و از نوع زمینه‌یابی است که روش جمع-آوری اطلاعات بصورت میدانی بوده است. جامعه آماری تحقیق شامل مشاوران، کارفرمایان، پیمانکاران و اساتید دانشگاه‌ها و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی می‌باشد که 85 نفر بصورت تمام شمار بعنوان نمونه تحقیق انتخاب گردید. ابزار تحیقی پرسشنامه محقق ساخته می‌باشد، با توزیع آن در میان نمونه تحقیق داده‌ها بدست آمد. ر ...

پژوهش حاضر رابطه ویژگی های شخصی، سابقه وشایستگی های شغلی و پایگاه اجتماعی-اقتصادی با خودکارآمدی معلمان تربیت بدنی را مورد بررسی قرار داده است. کلیه معلمان تربیت بدنی مرد و زن در دوره های راهنمایی و متوسطه خراسان شمالی ،301 نفر بودند. نمونه آماری برابر با جامعه آماری در نظر گرفته شد، ولی271 نفر (90 درصد) در این تحقیق شرکت کردند. قسمت اول پرسشنامه تحقیق مربوط به اطلاعات شخصی، شغلی و پایگاه اجتماعی-اقتصادی معلمان تربیت بدنی بود و 16 سوال را در بر می گرفت. قسمت دوم ، پرسشنامه خود ...

هدف تحقیق؛ بررسی موانع و بسترهای توسعه کارآفرینی در ورزش استان مازندران بوده است. جامعه آماری این تحقیق را مدیران، معاونین و روسای واحدهای ستادی اداره کل تربیت بدنی، روسای ادارات تربیت بدنی شهرستان های استان، معاونین و صاحبان باشگاه ها و اماکن ورزشی خصوصی استان مازندران می باشند که در مجموع 121 نفر بوده اند. ابزار تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته ای بر اساس مدل سه شاخگی میرزایی اهرنجانی با اعتبار (973/0=?) در بخش موانع و پرسشنامه 8 بخشی در قسمت بسترها با اعتبار (965/0=?) بوده است. ...

نتایج نشان داد که درجه تحقق هیچیک از ابعاد سازمان یادگیرنده در فدراسیون های ورزشی در حد مطلوبی نمی باشد و وضعیت یادگیری در سطح ضعیفی است و همچنین ارتباط مثبت و معنا داری بین فن آوری اطلاعات و درجه تحقق یادگیری مداوم ( 0= p، 323/0r=)، گفت و شنود (0= p، 317/0r= )، یادگیری تیمی (0= p، 309/0r=)، سیستم های ادغام شده (0= p، 463/0r=)، توانمند سازی (0= p، 392/0r=)، پیوند با سیستم (0= p، 429/0r=) و رهبری راهبردی (0= p، 457/0r=) در فدراسیونهای ورزشی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد ...
نمایه ها:

گردشگری ورزشی به عنوان صنعت رایج در جهان با دو هدف تبلیغات به صورت کم هزینه و درآمدزایی و نهایتأ اشتغال زایی، یکی از منابع مهم هر جامعه ای در راستای نیل به اهداف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قلمداد می شود. هدف از تحقیق حاضر بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری ورزشی در استان آذربایجان شرقی بوده که از نوع کاربردی و به لحاظ گردآوری داده ها جزء تحقیقات توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق را 65 نفر از مدیران و دست اندرکاران ورزشی و همچنین گردشگری استان آذربایجان شرقی تشکیل ...

امروزه بحث تجارت الکترونیک در صدر اولویت های سازمان ها قرار گرفته است و سازمان با بهره گیری از ابزارهای اینترنت و وب سایت می توانند تأثیر مهمی بر گرایش و ترغیب مشتری به بهره گیری از خدمات سازمان خود داشته و با روشی مقرون به صرفه به یک سازمان پیشرو در بازار، عرضه، تحویل و خدمت تبدیل گردند. بنابراین ایجاد و گسترش تجارت الکترونیک در تمام رشته‌های موجود با موانع و چالش های عمده ای روبه رو است. از آن جمله می‌توان به کمبود نرم افزار و برنامه های کاربردی، نقصان شبکه ارتباطی مناسب بی ...

هدف از این تحقیق تجزیه وتحلیل اجرای مدیریت ریسک و وضعیت دادخواهی در استخرهای سرپوشیده خصوصی ودولتی استان البرز بود .تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی واز نظر روش تحقیق توصیفی-پیمایشی واز نظر نوع جمع آوری داده ها،میدانی است.جامعه آماری تحقیق کلیه مدیران استخر های سرپوشیده استان البرز که تعدادشان 45 نفر بود وهمه آنها به صورت تمام شمار به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده متشکل از دو پرسشنامه بود که یکی مربوط به ویژگی های فردی وعمومی ودیگری مربوط به مدیریت ریسک است ...

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی اداره کل تربیت بدنی استان گلستان بود. این پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق ، تمامی کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان گلستان و روسای ادارات تربیت بدنی شهرستان های این استان بود که تعداد آنها برابر با 90 نفر ونمونه آماری این تحقیق به صورت تمام شمار بود. دو پرسشنامه مربوط به ساختار سازمانی و فرهنگ سازمانی که روایی آنها توسط متخصصین و پایایی آنها در مطالعه مقدماتی در بعد ساختار سازمانی 842/0 ودر ...

هدف این تحقیق، بررسی رابطه جو انگیزشی و رضایتمندی بازیکنان فوتسال لیگ برتر تهران در سطح بزرگسالان در فصل 1389 بود. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل 196 نفر بود که تعداد 153 نفر در این تحقیق شرکت داشته‌اند و به پرسشنامه های جو انگیزشی درک شده در ورزش (PMCSQ) و رضایتمندی ورزشکاران (ASQ) پاسخ دادند. پرسشنامه جو انگیزشی دارای 21 سئوال پنج ارزشی لیکرت بود و پرسشنامه رضایتمندی ورزشکاران حاوی 14 سئوال هفت ارزشی لیکرت بود. روایی محتوایی پرسشنامه ها با استفاده از اظهار نظر تخصصی ده نفر از ...