عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 242

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ایران از جمله کشورهایی است که در طول دهه‌های اخیر، نرخ بالا و ماندگار بیکاری را تجربه کرده است. بررسی روند بیکاری در ایران نشان می-دهد که در طی سال‌های گذشته، این متغیر بدون تمایل به همگرا شدن به مقداری منحصر به فرد، بطور دائمی در سطح بالایی قرار گرفته است. همچنین، سیاست‌های اشتغال دولت به منظور کاهش بیکاری، سیاست‌هایی ناموفق بوده‌است. این موضوع ما را بر آن داشت که به بررسی وجود پدیده اثر تأخیری در نرخ بیکاری اقتصاد ایران بپردازیم. عبارت اثر تأخیری، به معنای وابستگی به تاری ...

این پژوهش به بررسی و مطالعه میزان تحرک اجتماعی و رابطه سرمایه اجتماعی با آن در بین سرپرستان خانوار شهرستان همدان در سال 1388 می‌پردازد. تحرک اجتماعی با ابعاد ‌، تحرک شغلی و تحرک طبقاتی سنجیده شده است. برای تحلیل تحرک اجتماعی از نظرات کارل مارکس و ماکس وبرکمک گرفته شده است(ولی به آن بسنده نشده) و برای نشان دادن رابطه سرمایه اجتماعی وتحرک اجتماعی از تئوری‌های نابرابری ، پیوندهای ضعیف، منابع اجتماعی و شکاف ساختاری استفاده شده است.روش تحقیق در این پژوهش از نوع پیمایشی وتکنیک جمع ...

این پژوهش به بررسی و مطالعه نگرش‌ها و رفتارهای زنان در زمینه نابرابری‌های جنسیتی در شهر همدان و رابطه‌ی آن با سرمایه اجتماعی، در سال 1390 می‌‌پردازد. نگرش‌جنسیتی زنان در سه بعد احساسی، شناختی و رفتاری سنجیده شده است. هم‌چنین به منظور تبیین پدیده‌ی مورد بررسی از نظریه‌های مختلفی از جمله نظریه‌های منابع و ستیز و تئوری‌های فمینیستی استفاده شده است. از سوی دیگر ابعاد شناختی و رفتاری نگرش و در نهایت تاثیر‌گذاری آن بربعد احساسی مورد مطالعه قرار گرفته است. برای نشان دادن رابطه سرمای ...

سرمایه گذاری یکی از مهمترین اجزای تقاضای کل است که نقش بسیار تعیین کننده ای در نوسانات اقتصادی و رشد اقتصادی یک کشور ایفا می کند. بر این اساس، از دیرباز نظریه پردازان درصدد تهیه الگویی بوده اند تا بتواند رفتار سرمایه گذاری را تبیین و مهمترین عوامل تاثیر گذار بر آن را شناسایی کنند .از طرفی تصمیم پیرامون سرمایه گذاری با سه مسئله مهم انتظارات، وقفه ها و ریسک روبه رو است که پرداختن همزمان به آن ها برای اقتصاددانان به سادگی مقدور نمی باشد. جیمز توبین در نظریه معروف خود به عنوان تو ...

بازارهاي سهام بخش مهمي از اقتصاد هر کشور محسوب مي شوند که در ارتباط با سرمايه گذاري و تأمين مالي ساير بخش هاي اقتصاد، نقش مهمي را در رشد و توسعه کشورها ايفا مي کنند. بر اساس نظريه هاي مالي، سرمايه گذاران در بورس به دنبال حداکثر کردن مطلوبيت خود از طريق افزايش بازده و کاهش ريسک هستند. يکي از منابع ريسک در اقتصاد و بازار سهام، ريسک سياسي است. از اين رو، بررسي ريسک سياسي در بازار سهام از اهميت خاصي برخوردار است. در اين پژوهش با استفاده از داده هاي روزانه بازده شاخص کل بورس اورا ...

سرمایه اجتماعی موضوعاتی اعم از شدت و کیفیت روابط و تعاملات بین افراد و گروهها، احساس تعهد، اعتماد دوجانبه و هویت جمعی را در برگرفته و بعنوان یک حس تعلق و همبستگی، پایه بهم پیوستگی اجتماعی قرار میگیرد. در باب رابطه بین سرمایه اجتماعی و سطح سلامت روانی افراد، نه در بعد تئوریکی و نه در بُعد تجربی پیشرفت های چندانی حاصل نشده و یکی از دلایل این امر آن است که سرمایه اجتماعی بعنوان یک "مفهوم" هنوز دوران طفولیت خود را سپری می کند و ابعاد مختلف آن بطور دقیق مفهوم پردازی نشده است و نیا ...

حوزه عمومی از مهمترین کانون‌هایی است که نظریه‌های دموکراتیک در دوران ما پیرامون آن شکل گرفته است و زمینه شکل‌گیری افکار عمومی، اراده جمعی و نظارت آگاهانه و منطقی بر تصمیمات سیاسی را فراهم آورده است. این مفهوم به فضاها و فرایندهای ارتباطات اجتماعی آزاد و در عین حال مستقل دلالت می‌کند. در آن افراد فارغ از مقام رسمی خود مشارکت می‌کنند. حوزه عمومی زمینه ایجاد گفتگوی آزادانه، نقادانه، عقلانی و منطقی را فراهم می‌کند. ابزارهای حوزه عمومی با توسعه تکنولوژی تحول می‌یابند. اینترنت ب ...
 
کاهش نرخ بیکاری یکی از بارزترین اهداف برنامه ریزان و تصمیم گیران اقتصادی کشورها محسوب می شود و رسیدن به این مهم، سرآغاز از میان بردن بسیاری از مشکلات اقتصادی، اجتماعی خواهد بود. براساس مبانی نظری و مطالعات تجربی، بهره-وری کل عوامل و قیمت نسبی عوامل تولید (نرخ سود، نرخ دستمزد) نقش تعیین کننده‌ای بر نرخ بیکاری دارد. این مطالعه، با استفاده از داده‏های سری‌زمانی و روش خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) و یک مدل تصحیح خطای برداری (VECM)، با استفاده از نرم‌افزار Microfit 5، به ب ...