عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2085

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

منابع انسانی، مهمترین سرمایه و مزیت رقابتی هر سازمان بوده و بی شک توسع? منابع انسانی از محوری ترین فرآیندها در مدیریت منابع انسانی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط میان توسعه منابع انسانی و یادگیری سازمانی در جمعیت هلال احمر استان سمنان انجام گرفته است. ابتدا به بررسی توسعه منابع انسانی و ادبیات موضوع در این رابطه پرداخته و موضوعات اصلی و جدیدی که در این زمینه مطرح شده مورد بررسی قرار گرفته است. سپس به موضوع یادگیری سازمانی پرداخته و آنرا به صورت مفصل‌تری باز کرده و نقش ...

این تحقیق سعی دارد تا وضعیت شاخص های رشد و توسعه اقتصادی با تاکید بر نقش سرمایه انسانی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. یعنی با در نظر گرفتن نقش سرمایه انسانی در حوزه اقتصاد ایران و به تصویر کشاندن آنها در چارچوب داده ها و آمارهای گویا ، چگونگی تاثیر گذاری این متغیر را بر روند رشد و توسعه اقتصادی در کشور ایران در دوره زمانی 1390-1368 مورد بررسی قرار دهد و نیز مقایسه ای در این بازه زمانی بین ایران با کشورهای هند، چین، برزیل، مالزی، ژاپن و کره جنوبی صورت پذیرفته است. فرضیه اصلی ...

تاریخ اساطیری هر کشوری نمود اندیشه و فرهنگ مردمان آن کشور است و اصولاً اسطوره ها جلوه گاه آرمان ها ها و ارزش های اخلاقی ملت ها تلقی می شوند. اساطیر و حماسه های ایران نیز از این قاعده مستثنی نیستند و گواه بارز این حقیقت را می توان در حماسه پهلوان نام آور ایرانی مشاهده کرد. رستم به عنوان یکی از بزرگ ترین پهلوانان اسطوره ای ایران زمین ، نه تنها نمادی از قدرت بدنی و دلاوری های اعجاب انگیز است ، بلکه مصداق هنجارهائی چون جوانمردی و وطن دوستی است. او به عنوان مظهر قدرت اجرایی حکومت ...

چکیده تحقیق حاضر به بررسی شایستگی های منابع انسانی سازمان در شهرداری منطقه یک تهران پرداخته است. بدین منظور تحقیقی پیمایشی با هدف کاربردی طراحی شده که در آن جامعه آماری کارکنان و مدیران شهرداری منطقه یک تهران مشتمل بر 842 نفر می‌باشد که براساس فرمول کوکران حجم نمونه برابر 264 نفر شده است. با انتخاب مدل آلریچ و همکارانش (2007) و استفاده از پرسشنامه استاندارد آنها با مجموع 25 سوال که در قالب سه دسته قابلیت های سازمانی (15 سوال)، فرآیندها و سیستم ها (4 سوال) و ارتباطات (6 سوال) ...

چکیده : هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر سرمایه انسانی هیات مدیره شرکت بر کیفیت افشاء شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1386 تا 1392 می باشد. در این تحقیق ترکیب هیات مدیره(درصد مدیران غیر موظف) و سطح تحصیلات هیات مدیره به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده اند تا تاثیر آنها بر کیفیت افشاء(قابلیت اتکاء و به موقع بودن افشاء) مورد بررسی قرار گیرد. در این تحقیق برای بررسی کیفیت افشاء (قابلیت اتکاء و به موقع بودن افشاء) از گزارشات امتیاز شرکتی منتشره توسط س ...

ارائه الگوی توانمندسازی منابع انسانی بانک مسکن استان سمنان ...

هدف از این پژوهش، ارزیابی روابط انسانی در محیط کار و بررسی رابطه آن با کیفیت زندگی کاری و سکوت سازمانی پرسنل ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی می باشد. بدین منظور از بین جامعه آماری در این تحقیق که شامل پرسنل ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی و به تعداد 330 نفر می باشند، متناسب با حجم نمونه 175 پرسشنامه صحیح به روش تصادفی طبقه ای جمع آوری شد. پرسشنامه مورد بررسی در این تحقیق شامل سه پرسشنامه استاندارد روابط انسانی در محیط کار براساس مدل ریس و برندت، کیفی ...

این تحقیق سعی دارد رابطه توانمندسازی و تعهد سازمانی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. فرضیه اصلی مورد مطالعه عبارت است از: بین توانمندسازی و تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران رابطه وجود دارد. متغیر مستقل، توانمندسازی است که مولفه های آن عبارتند از: شایستگی، استقلال، موثر بودن، معنادار بودن و اعتماد و متغیر وابسته هم عبارت است از غرور، اهداف و مشارکت. جامعه آماری این تحقیق را کارکنان بخش مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی دانشگاه علوم پزشکی ته ...

دیدگاه اندازه گیری سرمایه فکری بر چگونگی ایجاد مکانیزم های اندازه گیری جدید برای گزارش دهی متغیرهای غیر مالی یا کیفی سرمایه فکری در کنار داده های سنتی، کمی یا مالی تمرکز دارد. در مقایسه با حسابداری مالی سنتی، اندازه گیری سرمایه فکری موضوعات مهمی، مثل سرمایه انسانی، رضایت مشتری و نوآوری را در بر می گیرد. با توجه به توضیحات داده شده هدف این تحقیق، بررسی رابطه ی بین سرمایه فکری با عملکرد مالی و ارتقاء کیفیت خدمات در سازمان بیمه سلامت ایران می باشد. دوره ی زمانی این تحقیق بین سا ...