عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2085

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این تحقیق با هدف بررسی عوامل کلیدی موفقیت استراتژی منابع انسانی در سازمانهای پروژه محور انجام شده است. جامعه هدف در این تحقیق مدیران و کارکنان سازمانهای پروژه محور در نظر گرفته شده است که از این میان 217 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. تحقیق انجام شده از نظر روش و ماهیت پژوهش، توصیفی -پیمایشی و از منظر هدف کاربردی می باشد. پرسشنامه مورد بررسی در این تحقیق پرسشنامه محقق ساخته برای سنجش عوامل کلیدی موفقیت استراتژی منابع انسانی در سازمانهای پروژه محور می باشد. جهت تجزیه و تح ...

چکیده تحقیق حاضر به بررسی شایستگی های منابع انسانی سازمان در شهرداری منطقه یک تهران پرداخته است. بدین منظور تحقیقی پیمایشی با هدف کاربردی طراحی شده که در آن جامعه آماری کارکنان و مدیران شهرداری منطقه یک تهران مشتمل بر 842 نفر می‌باشد که براساس فرمول کوکران حجم نمونه برابر 264 نفر شده است. با انتخاب مدل آلریچ و همکارانش (2007) و استفاده از پرسشنامه استاندارد آنها با مجموع 25 سوال که در قالب سه دسته قابلیت های سازمانی (15 سوال)، فرآیندها و سیستم ها (4 سوال) و ارتباطات (6 سوال) ...

چکیده : هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر سرمایه انسانی هیات مدیره شرکت بر کیفیت افشاء شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1386 تا 1392 می باشد. در این تحقیق ترکیب هیات مدیره(درصد مدیران غیر موظف) و سطح تحصیلات هیات مدیره به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده اند تا تاثیر آنها بر کیفیت افشاء(قابلیت اتکاء و به موقع بودن افشاء) مورد بررسی قرار گیرد. در این تحقیق برای بررسی کیفیت افشاء (قابلیت اتکاء و به موقع بودن افشاء) از گزارشات امتیاز شرکتی منتشره توسط س ...

ارائه الگوی توانمندسازی منابع انسانی بانک مسکن استان سمنان ...

هدف از این پژوهش، ارزیابی روابط انسانی در محیط کار و بررسی رابطه آن با کیفیت زندگی کاری و سکوت سازمانی پرسنل ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی می باشد. بدین منظور از بین جامعه آماری در این تحقیق که شامل پرسنل ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی و به تعداد 330 نفر می باشند، متناسب با حجم نمونه 175 پرسشنامه صحیح به روش تصادفی طبقه ای جمع آوری شد. پرسشنامه مورد بررسی در این تحقیق شامل سه پرسشنامه استاندارد روابط انسانی در محیط کار براساس مدل ریس و برندت، کیفی ...

مدیران منابع انسانی به منظور تحقق اهداف سازمانی خود بایستی نیازهای نیروی انسانی را شناسایی کرده و تدابیر مناسب برای الگوی استفاده بهینه از منابع انسانی موجود و تعیین نیازهای آتی برای توانمندسازی کارکنان در کسب اهداف اتخاذ نمایند بطوریکه در دهه اخیر موضوع معنویت در سازمان و محیط کار برای حداکثر کردن عملکرد منابع انسانی در سازمان ها مطرح شده است چرا که می‏تواند پیامدهای سازمانی مطلوبی برای کارکنان و سازمان به همراه داشته باشد. از این‏رو هدف تحقیق حاضر تبیین و تعیین رابطه نظام ...

منطقه کالپوش در 120 کیلومتری شهرستان میامی و بین سه استان: سمنان (شاهرود)، گلستان و خراسان شمالی و وصل به جنگل گلستان قرار گرفته است. این منطقه یکی از مناطق زیبا و جذاب و گردشگری استان می باشد که دارای 12 پلاک روستا و از نظر قومی و زبانی به سه گروه: ترک ها، فارس ها و بلوچ تقسیم می شوند که این سه گروه زندگی مسالمت آمیزی را با هم دارند. در بخش جغرافیا، دارای آب و هوای کوهستانی (معتدل سرد) و پوشش جنگلی، وجود غارها و تفرجگاهایی است. در بخش تاریخی، قدمت این منطقه، از زمان هخامنش ...

یکی از برجسته ترین نمودهای فرهنگ ایران و اسلام را باید در هنر خوشنویسی و به عنوان شریف ترین هنر بصری جهان اسلام جستجو کرد. هنر خوشنویسی به مثابه بازتاب تحریر کلام پروردگار بر لوح محفوظ ، سرچشمه هنرهای تجسمی به حساب می آید و از این جهت ، جایگاه والائی در بین هنرهای اسلامی دارد و ایرانیان نیز به عنوان پاسداران ارزش های فرهنگ اسلامی، نقش مهمی در شکل گیری و شکوفائی این هنر ارزنده داشته اند. طی سده های اخیر ، به ویژه از زمان تثبیت وحدت ملی و دینی در ایران، نگارگری خط نیز همسان با ...
نمایه ها:
صفویه | 
پهلوی | 
ایران | 
خطاطی | 
تحول. | 

در نگاشته های پهلوی و متون فقهی دین زرتشت، اصطلاحی به نام « خویدوده » دیده می شود که اغلب پژوهشگران و مترجمان زبان پهلوی آن را به معنای « ازدواج با محارم » و « خویشی با نزدیکان » گرفته اند. بر پایه این رهیافت، خویدوده مابین خویشاوندان بسیار نزدیک از شایسته ترین و مهمترین دستورهای دینی و دارای بزرگترین ثواب بوده است. چنان که ازدواج میان محارم در خاندان‌های سلطنتی دوران باستان، برای پاکیزگی خون و حفظ مالکیّت رایج بوده ‌است و اقوامی چون: عیلامی ها ، یونانی ها و رومیها ، تایلندی ...