عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3360

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف این پژوهش بررسی امکان سنجی آموزش مجازی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت در سال 1391 می باشد . روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی می باشد . جامعه آماری این پژوهش از دو گروه شامل اعضاء هئیت علمی و مسئولین دانشکده به تعداد 55 نفر و همچنین دانشجویان کارشناسی ارشد و دانشجویان کارشناسی ترم 6 به بالا به تعداد 510 نفر در رشته های مختلف می باشند . حجم نمونه بر اساس جدول مورگان انتخاب گردید . حجم نمونه از بین اساتید و مسئولین 40 نفر و حجم نمونه از بین دانشجویان 390 نفر که از رو ...

این پژوهش با هدف بررسی میزان توجه به عدالت‌اجتماعی در برنامه‌درسی علوم‌اجتماعی دوره متوسطه کشور ایران انجام شده است. در این پژوهش از روش توصیفی جهت مشخص نمودن مولفه‌های عدالت‌اجتماعی و از روش تحلیل محتوا به منظور بررسی و تحلیل برنامه‌ی‌درسی علوم-اجتماعی دوره متوسطه استفاده شده است. جامعه‌ی آماری پژوهش در بخش تحلیل محتوا، برنامه درسی علوم اجتماعی کشور بوده که از این جامعه‌، برنامه‌درسی مطالعات‌اجتماعی، جامعه 1 و جامعه 2 برای مطالعه انتخاب شده است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، سیاهه ...

پژوهش حاضر با هدف رابطه بهزیستی راونشناختی با تعهد و سازگاری زناشویی دانشجویان متاهل کارشناسی ارشد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت صورت گرفت. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه اماری شامل کلیه دانشجویان متاهل مقطع کارشناسی ارشد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت که در سال 93-92 ترم مهرماه مشغول به تحصیل بودند. حجم نمونه 100 نفر است که به روش خوشه ای مرحله ای انتخاب شدند و برای گردآوری اطلاعات از پرسشن ...

چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه باورهای هوشی، عزت نفس و انگیزه پیشرفت با کارآفرینی دانشجویان به روش توصیفی - همبستگی انجام شد. جامعه آماری در این پژوهش دانشجویان پسر و دختر دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه آزاد مرودشت شامل6800 نفر بود. که با شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ایی 400 دانشجو(200 پسر و 200 دختر) ، به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های باورهای هوشی بابایی ، آزمون عزت نفس روزنبرگ، پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس و پرسشنامه ...

چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه ای کیف ت زندگی خاانوادگی در رابطاه باا ادراک از شاان باا خودکارآمدی در دانشجویان بود. روش پژوهش توصایفی از ناوع هم ساتگی و وامعاه آمااری شاامل کلیاه دانشجویان روانشناسی و علاوم تربیتای دانشاگاه آزاد واحاد مرودشات باود. نموناه پژوهشای 526 نفار از دانشجویان روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد واحد مرودشت بود که به روش نمونه گیاری خوشاه ای چند مرحله ای انتخاب گردید. برای ومع آوری اطلاعات از سه پرسشنامه باورهای خودکارآمدی )شرودر و آد ...

این پژوهش با هدف بررسی میزان توجه به مولفه‌های قانون‌اساسی در برنامه درسی علوم‌اجتماعی دوره متوسطه در ایران انجام شده است. در این پژوهش از روش توصیفی جهت مشخص نمودن مولفه‌های قانون اساسی و از روش تحلیل محتوا به منظور بررسی و تحلیل برنامه درسی علوم‌اجتماعی دوره متوسطه استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش در بخش تحلیل محتوا، برنامه درسی علوم‌اجتماعی می‌باشد که شامل مطالعات اجتماعی پایه اول، جامعه‌شناسی پایه دوم علوم انسانی و جامعه شناسی پایه سوم علوم انسانی دوره متوسطه بوده اس ...

این پژوهش با هدف بررسی میزان توجه به نیاز های اجتماعی دانش آموزان دوره متوسطه در برنامه درسی دین و زندگی دوره متوسطه صورت گرفته است .این پژوهش با 4 هدف کلی صورت گرفت به همین منظور پژوهشی در حوزه تحلیل محتوا انجام گرفت .جامعه آماری در این پژوهش محتوای سه کتاب دین و زندگی دوره متوسطه به همراه راهنمای معلم این کتب بود که چون تمام محتوای کتب مذکور مورد بررسی قرار گرفت، نمونه برابر با جامعه آماری بود و حجم نمونه در این پژوهش با حجم جامعه برابر بوده است .در این پژوهش پس از ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بلوغ عاطفی و سبک های تفکر با ملاک های همسر گزینی در بین دانشجویان دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان دانشکده ی علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت که در سال تحصیلی 1394-1393 مشغول به تحصیل هستند، تشکیل می‌دهد. حجم نمونه 240 نفر بوده است که با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. داده‌های این پژوهش از طریق پرسشنامه بلوغ عاطفی بهار گاوا و ...

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی ، استرس شغلی و تعهد سازمانی کارکنان رسمی دانشگاه علوم پزشکی جهرم بود. در تهیه این پژوهش از بین 400 نفر از کارکنان رسمی دانشگاه علوم پزشکی جهرم که در سال 1388 مشغول به کار بودند با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای - تصادفی169 نفر انتخاب گردیدند. ابزارهای تحقیق شامل سه پرسشنامه فرهنگ سزامانی دنیسون (2005) و پرسشنامه استرس شغلی استایمز (1997) و پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و می یر (1984) بود که همه پرسشنامه ها از روایی و پایایی ...