عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3360

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف این پژوهش بررسی امکان سنجی آموزش مجازی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت در سال 1391 می باشد . روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی می باشد . جامعه آماری این پژوهش از دو گروه شامل اعضاء هئیت علمی و مسئولین دانشکده به تعداد 55 نفر و همچنین دانشجویان کارشناسی ارشد و دانشجویان کارشناسی ترم 6 به بالا به تعداد 510 نفر در رشته های مختلف می باشند . حجم نمونه بر اساس جدول مورگان انتخاب گردید . حجم نمونه از بین اساتید و مسئولین 40 نفر و حجم نمونه از بین دانشجویان 390 نفر که از رو ...

این پژوهش با هدف بررسی میزان توجه به عدالت‌اجتماعی در برنامه‌درسی علوم‌اجتماعی دوره متوسطه کشور ایران انجام شده است. در این پژوهش از روش توصیفی جهت مشخص نمودن مولفه‌های عدالت‌اجتماعی و از روش تحلیل محتوا به منظور بررسی و تحلیل برنامه‌ی‌درسی علوم-اجتماعی دوره متوسطه استفاده شده است. جامعه‌ی آماری پژوهش در بخش تحلیل محتوا، برنامه درسی علوم اجتماعی کشور بوده که از این جامعه‌، برنامه‌درسی مطالعات‌اجتماعی، جامعه 1 و جامعه 2 برای مطالعه انتخاب شده است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، سیاهه ...

پژوهش حاضر با هدف رابطه بهزیستی راونشناختی با تعهد و سازگاری زناشویی دانشجویان متاهل کارشناسی ارشد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت صورت گرفت. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه اماری شامل کلیه دانشجویان متاهل مقطع کارشناسی ارشد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت که در سال 93-92 ترم مهرماه مشغول به تحصیل بودند. حجم نمونه 100 نفر است که به روش خوشه ای مرحله ای انتخاب شدند و برای گردآوری اطلاعات از پرسشن ...

چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه باورهای هوشی، عزت نفس و انگیزه پیشرفت با کارآفرینی دانشجویان به روش توصیفی - همبستگی انجام شد. جامعه آماری در این پژوهش دانشجویان پسر و دختر دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه آزاد مرودشت شامل6800 نفر بود. که با شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ایی 400 دانشجو(200 پسر و 200 دختر) ، به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های باورهای هوشی بابایی ، آزمون عزت نفس روزنبرگ، پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس و پرسشنامه ...

این پژوهش با هدف بررسی میزان توجه به امنیت اجتماعی در برنامه درسی علوم اجتماعی دوره راهنمایی ایران انجام شده است. در این پژوهش از روش توصیفی جهت مشخص نمودن مولفه‌‌های امنیت اجتماعی و از روش تحلیل محتوا به منظور بررسی و تحلیل برنامه درسی علوم اجتماعی دوره راهنمایی کشور استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش در بخش تحلیل برنامه درسی علوم اجتماعی دوره راهنمایی کشور بوده که از این جامعه، کتب درسی تعلیمات اجتماعی سال اول راهنمایی، سال دوم راهنمایی و سال سوم راهنمایی برای مطالعه انتخاب ...

این پژوهش با هدف بررسی میزان توجه به مولفه‌های قانون‌اساسی در برنامه درسی علوم‌اجتماعی دوره متوسطه در ایران انجام شده است. در این پژوهش از روش توصیفی جهت مشخص نمودن مولفه‌های قانون اساسی و از روش تحلیل محتوا به منظور بررسی و تحلیل برنامه درسی علوم‌اجتماعی دوره متوسطه استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش در بخش تحلیل محتوا، برنامه درسی علوم‌اجتماعی می‌باشد که شامل مطالعات اجتماعی پایه اول، جامعه‌شناسی پایه دوم علوم انسانی و جامعه شناسی پایه سوم علوم انسانی دوره متوسطه بوده اس ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی جایگاه تحقیق و پژوهش در برنامه درسی علوم تجربی دوره ابتدایی و میزان توجه به حیطه شناختی،عاطفی و مهارتی «تحقیق و پژوهش» در کتب درسی،کتب راهنمای معلم و اهداف مصوب کتاب راهن مای معلم و تصاویر علوم تجربی 5 پایه ابتدایی که با رویکرد توصیفی و روش تحلیل محتوا و با استفاده از سیاهه تحلیل محتوای محقق ساخته انجام گردید.واحد تحلیل در این پژوهش،جملات موجود در متن کتب درسی ،کتب راهنمای معلم و اهداف مصوب می باشد که با توجه به بررسی های انجام شده میزان فراوانی و درصد ...

اين پژوهش با هدف تحلیل محتوای دروس علوم اجتماعي دوره راهنمایی كشور ايران انجام شده است. در اين پژوهش از روش توصيفي جهت مشخص نمودن آموزه‌های اخلاقی و از روش تحليل محتوا به منظور بررسي و تحليل برنامه‌ي درسي علوم اجتماعي دوره راهنمایی استفاده شده است. جامعه‌ي آماري پژوهش در بخش تحليل محتوا، برنامه درسي علوم اجتماعي كشور بوده كه از اين جامعه‌، برنامه درسي تعلیمات سال اول، دوم و سوم براي مطالعه انتخاب شده است. ابزار جمع‌آوري اطلاعات، سياهه‌هاي تحليل اهداف، تحليل محتواي كتب درسي، ت ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه هوش هیجانی با تعهد سازمانی و استرس شغلی کارکنان سازمان علوم پزشکی شیراز بود. بدین منظور از کارکنان شاغل در این سازمان 189 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شدند و پرسشنامه های هوش هیجانی (شرینگ) تعهد سازمانی (موادی، استیرز، پروتر) و استرس شغلی (استاینمنتز) اجرا گردیده یافته ها نشان داد که میان مولفه ی مهارت های اجتماعی با تعهد سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و میان مولفه های هوش هیجانی و استرس شغلی نیز رابطه منفی معناداری وجود دارد به جز مو ...