عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

روابط متقابل ادبی و فرهنگی میان ملل هم جوار از دیرباز مرسوم و متداول بوده است. در این میان، رابطه ی فرهنگی ، زبانی و ادبی ملت ایران و عراق قدمت و دیرینگی زیادی دارد. ورود استعمار در اواخر قرن نوزدهم میلادی به مشرق زمین دو کشور ایران و عراق را در صحنه ی جدید و مشترکی از مسایل سیاسی و اجتماعی قرار داد که این مسایل مشترک در زبان و اندیشه ی شاعران ملی دو کشور تأثیر بسزایی داست. در مورد مضامین مشترک سیاسی و اجتماعی موجود در شعر زهاوی و بهار مطالب فراوانی وجود دارد که بررسی آنها ...

گروهی تفاوت شعر یا نثر را در عنصر خیال و تخیل داشته اند، بی شک تشبیه، مهمترین عنصر خیالی در شعر است که صورت های دیگر خیال مانند استعاره، تشخیص، رمز و حتی کنایه نیز از آن ناشی می شود. این بررسی نشانگر آن است که شاعر در ارکان واجزای تشبیهات به چه عناصری بیشتر توجه کرده و این عناصر چه ارتباطی با محتوای اشعار وی دارند. بررسی و تحقیق در ساختار تشبیهات اشعار نادرپور نشان می دهد که بیش از 60 درصد از تشبیهات "مفصل"/"بلیغ" هستند و از لحاظ ساختار، طرفین تشبیهات بیشتر "عقلی"/"عقلی" هستن ...
نمایه ها:
تشبیه | 
نادر | 
شعر | 
poetry | 
فرهنگ | 

موضوع : بررسی و تبیین نظری کرامت انسان در تربیت اسلامی از دیدگاه علامه محمدحسین طباطبایی هدف : تحقیق بررسی و تبیین نظری اصل کرامت انسان در تربیت اسلامی از دیدگاه علامه محمدحسین طباطبایی است. روش تحقیق و یافته ها : با توجه به این که تحقیقات در خصوص موضوع مذکور از نوع بینادی-نظری می باشد، روش انجام تحقیق، از نوع توصیفی کتابخانه ای است. و به همین منظور، منابع داخلی و خارجی و نیز منابع فقهی و اسلامی به زبان فارسی و غیر آن که مرتبط با موضوع بوده، مورد بررسی قرار گرفت. ضمنا ...
 
هدف مدیریت وجه نقد آن است که با محدود کردن سطوح وجه نقد در شرکت، ثروت سهامداران را حداکثر کند. وجه نقد باید در سطحی نگهداری شود که بین هزینه نگهداری وجه نقد وهزینه وجه نقد ناکافی تعادل برقرار شود. مانده وجه نقد اضافی، وجه نقدی مازاد بر آن مبالغی است که برای پروژه های با ارزش فعلی خالص مثبت لازم است. این وجوه از این حیث دارای اهمیت هستند که به شرکت اجازه می دهند تا فرصت هایی را جستجو کند که ارزش سهامدار را افزایش می دهد. با توجه به تیوری تضا منافع بین مدیران و مالکان ممکن است ...