عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 142

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مقدمه تحمل پذیری در مقابل اندیشه های مخالف در طول تاریخ از فراز و فرودی به مقتضیات جوامع بشری برخودار بوده است.بدون شک همه اندیشمندان و افراد نوعدوست همواره بدنبال بوجود آوردن شرایطی برای ایجاد بصیرت و بینش صحیح در خود و طرف مقابل بوده اند. تا از فاصله اختلافات موجود در جوامع بشری بکاهند. تحمل اندیشه مخالف هم از لحاظ مفهومی و هم از لحاظ تاریخی تحولاتی را پشت سر گذاشته است. در طول این مراحل واژگانی چون رفق، مدارا، تساهل، تسامح ،آزادی عقیده مورد استفاده قرار گرفته است.بطور ...

به سبب گستردگی و پیچیدگیِ علوم، از یکسو؛ و ضرورت پاسخگویی به نیازهای متنوع یادگیرندگان و جامعه از سوی دیگر؛ نیاز به بهره‌مندی از میان‌رشته‌ای‌ها در اولویت برنامه‌ریزی‌های نظام آموزش عالی کشور قرار می‌گیرد. لازمه تولید و اجرای موفق برنامه‌های درسی میان‌رشته‌ای، ارزشیابی و به تبع آن بازنگری مداوم، است. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا برنامه‌های درسی میان‌رشته‌ای در حال اجرا در ایران، مورد ارزشیابی قرار گرفته‌اند. با توجه به اهمیت علوم انسانی، هدف اصلی تحقیق حاضر، ارزشیابی برنام ...

هدف تحقیق حاضر "بررسی کرامت نفس در متون اسلامی و روانشناسی معاصر با تاکید بر دلالت های تربیتی" می باشد. کرامت یعنی والایی و برتری ویژه انسان که عنصر روحانی و فطرت خداجوی و فضیلت خواه بشر مایه می گیرد، نقش بسزایی در سرنوشت انسان ها دارد. کرامت یکی از نقاط حساس در حفاظت از حریم ارزش های الهی و انسانی است بر این اساس مقایسه مفهوم کرامت نفس مبتنی بر متون اسلامی با مفاهیم معادل آن (عزت نفس) در متون روانشناسی و کاربرد دلالت های تربیتی کرامت نفس از اهداف تحقیق حاضر می باشد که به دن ...

موضوع پژوهش حاضربررسی فلسفه تربیتی تشبیه ها و تمثیل ها در قرآن کریم و دلالت های آنها در تربیت اخلاقی می باشد . این پزوهش در پی پاسخگویی به سوالات ذیل است : سوال اول فلسفه تربیتی( چیستی ، چرایی، ضرورت) تشبیه ها وتمثیل هادر قرآن چیست؟ سوال دوم: براساس فلسفه تربیتی تشبیه ها وتمثیل ها در قرآن چه اهداف واصولی را می توان برای تربیت اخلاقی استخراج کرد؟ برای پاسخگویی به سوالات پزوهشی از دو روش پژوهشی استفاده شده است . برای پاسخگویی به سوال اول پژوهش از روش تحلیل کیفی استفاده شده ا ...

هدف پژوهش حاضر، تحلیل تطبیقی دیدگاه های فلسفی هابرماس و جان رالز به منظور ترسیم اشارات تربیتی آنها برای تربیت شهروندی است، روش تحقیق مورد استفاده برای پاسخ دادن به سوالات پژوهشی قیاس عملی و تحلیل تطبیقی می باشد. ...
نمایه ها:

هدف پژوهش حاضر ارزشیابی برنامه درسی (قصد شده، اجرا شده و کسب شده) در دوره کارشناسی ارشد عملیات انتظامی در دانشگاه علوم انتظامی و ارایه یک مدل برنامه درسی است. برای این منظور، برنامه دروس تخصصی دوره کارشناسی ارشد عملیات انتظامی : 1- مدیریت پیشگیری از جرایم 2- پلیس انتظامی تطبیقی 3- مشارکت همگانی 4- جغرافیای جرایم 5- تجزیه و تحلیل وقایع انتظامی، در سه سطح برنامه درسی قصد شده، اجرا شده و کسب شده، مورد ارزشیابی قرار گرفته است تا از این طریق میزان انطباق بین سه سطح برنامه درسی در ...

هدف این پژوهش مستند‌‌سازی اهمیت الگوی مدیریت آموزش علوم با شناسایی تأثیر کاربرد اصول سلامت سازمانی در مدیریت کلاس درس جغرافیای سال دوم دبیرستان دخترانه کوهدشت است. در این پژوهش از روش شبه آزمایشی یا نیمه تجربی استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق را تمامی دانش‌آموزان دختر پایه دوم دبیرستان شهرستان کوهدشت که در سال تحصیلی 93-92 به تحصیل اشتغال دارند تشکیل می‌دهد. از این تعداد یک مدرسه و از مدرسه مذکور دو کلاس هر یک شامل25 دانش‌آموز به روش نمونه‌گیری در دسترس به عنوان نمونه ...

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر الگوهای طراحی آموزشی چهارمولفه‌ای و گانیه به صورت چندرسانه‌ای دریادگیری موضوعات پیچیده اجرا شد. برای این منظور از روش تحقیق شبه آزمایشی پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه تحقیق حاضر شامل تمامی دانش‌آموزان پسر سال دوم راهنمایی شهرکرج بودند که از بین آنها 60 نفر با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شده و در سه گروه(یک گروه کنترل و دو گروه آزمایش) قرارداده شدند. درگروه کنترل درس علوم تجربی به شیوه سنتی و در گروه‌های آزمایشی ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش چندرسانه ای بر میزان یادگیری علوم دانش آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی صورت پذیرفته است. روش مورد نظر در این پژوهش روش تحقیق ترکیبی از نوع طرح تو در تو است که این طرح دربر دارنده ی هر دو نوع داده های کمی و کیفی است. . محقق برای بعد کیفی این تحقیق از روش پژوهش مشارکتی و برای بعد کمی نیز از طرح درون گروهیABA (یک روش تجزیه و تحلیل سه مرحله ای است که مرحله A دوره قبل از عمل آزمایشی، مرحله B دوره عمل آزمایشی و A دوم، مرحله بازگشت است) استفاده کرد ...
نمایه ها:
آموزش |