عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 346

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
 
زمینه هدف: این مطالعه به منظور بررسی و سنجش آگاهی و نگرش دانشجویان پزشکی بالینی در دانشگاه ازاد اسلامی شاهرود در سال تحصیلی 92-91 در مورد پیوند بعد از مرگ مغزی انجام شده است. مواد و روش ها: در این مطالعه مشاهده ای که به صورت مقطعی توصیفی – تحلیلی انجام شد، 145 نفر از دانشجویان پزشکی بالینی در دانشگاه ازاد اسلامی شاهرود در سال تحصیلی 92-91 وارد مطالعه شدند و آگاهی و نگرش آنها در مورد پیوند بعد از مرگ مغزی به وسیله پرسشنامه محقق ساخت مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته ها: در این م ...

چکیده: سابقه و هدف: میزان ارجاع و مشاوره روانپزشکی در بیمارستان های عمومی در مطالعات و کشورهای مختلف متفاوت گزارش شده است. از شایع ترین علل درخواست های مشاوره می توان به افسردگی، ارزیابی خطر خودکشی و نشانگان عضوی - مغزی اشاره کرد . شایعترین تشخیص های روانپزشکی نیز شامل خلق افسرده ، اختلال روانی عضوی ، اختلال سازگاری و اختلال شخصیت می باشد. با توجه به اهمیت مشاوره های روان پزشکی در بیمارستان های جنرال، هدف از این پژوهش بررسی روند مشاوره های روان پزشکی در بیمارستان امام حسین( ...

زمینه و هدف: یکی از ویژگی‌‌های اساسی و سازنده انسان، خلاقیت است که در رشد و تکامل فرد و تمدن بشری نقش موثری دارد.مطالعه حاضر با هدف تحلیل خلاقیت و عوامل موثربرآن در دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود انجام شد. مواد و روش‌ها: این مطالعه از نوع پژوهش‌های کاربردی است که بصورت مقطعی انجام شد. در این مطالعه 320نفر از دانشجویان ترم 3 و بالاتر دانشگده علوم پزشکی دانشگاه آزاداسلامی شاهرود به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای مورد مطالعه قرار گرفتند.ابزار جمع آوری داده ...