عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 63

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پژوهش به منظور بررسی رابطه بین برنامه های نگهداشت نیروی انسانی با تعهد سازمانی کارکنان در بانک صادرات سمنان اجرا شده است . منظور از برنامه های نگهداشت نیروی انسانی برنامه های است که سازمانها برای حفظ کارکنان در سازمان و ممانعت از ترک کارکنان بکار می گیرند که از جمله عوامل و برنامه های مختلف در تحقیق حاضر سه عامل جبران خدمات ، فرصت های شغلی و حمایت سرپرست مد نظر قرار گرفته است . با استفاده از مدل آلن و می یر که تعهد سازمانی را با سه بعد تعهد عاطفی ، تعهد مستمر و تعهد هنجا ...

یکی از موضوعات مهمی که امروزه برای حداکثر کردن عملکرد منابع انسانی در سازمان ها مطرح شده معنویت در سازمان و محیط کار است. همچنین بالا بودن اعتماد درون سازمانی، ضعف در سایر منابع لازم برای ارتقا ءبهره وری را تا حدی جبران می کند . لذا پژوهش حاضر، پیرامون بررسی معنویت در بین مدیران دانشگاه علوم پزشکی شاهرود و همچنین تاثیر آن بر اعتماد سازمانی کارکنان ، انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق مدیران وکارکنان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود می باشند که به روش نمونه گیری تصادفی نظام مند ...

هدف از این پایان نامه بررسی شایسته سالاری در جهاد کشاورزی شهرستان دامغان و نقش آن در بهره وری نیروی انسانی است . این پژوهش از نوع کاربردی می باشد که به صورت میدانی و از طریق مطالعات کتابخانه ای و مطالب سرچ شده در اینترنت و پرسشنامه هائی که بر اساس دستورالعمل اجرائی ضوابط شایسته سالاری تهیه گردیده و به جمع آوری اطلاعات می پردازد . جامعه آماری مشتمل بر100 نفر شامل14مدیر در سطوح مختلف و86 کارمند شامل50کارشناس و36 نفر کارکنان می باشد ، که از این تعداد : 12مدیر ،43کارشناس و25نفرکا ...

در تحقیق حاضر به دنبال آن هستیم که با مقایسه متغیر های ساختاری و مدل اثربخش مدیریت دانش سازمان مدیریت موفقی داشته؟آیا الگوی مناسبی در همه قسمتهای سازمان دیده می شود؟به همین منظور 4متغیر فرهنگ سازمانی ،ساختار سازمانی ،نیروی انسانی و فناوری اطلاعات مورد آزمون واقع شدند.هدف تحقیق لازم شناسایی رابطه موثر بین هر یک از متغیر های فوق با مدل اثر بخش مدیریت دانش است. در این راستا تعداد 200نفر از کل کارکنان )اعم از مهندسین،کارمندان و مدیران) قسمتهای مختلف مورد بررسی قرار گرفتند و پاس ...

دنیای ما، دنیای سازمان‌ها است و گردانندۀ اصلی این گردونه، انسان‌ها هستند. آنانند که به کالبد سازمان‌ها جان می‌بخشند و تحقق هدف‌ها را میسر می‌سازند. بدون انسان سازمان بی‌معنی است و مدیریت امری موهوم [5]. راه آهن نیز مانند هر سازمان دیگری دارای دروندادها و بروندادهایی است و یـکی از مهمترین درونـدادهای آن نیروی انسـانی متخصـص و زبـده می‌بـاشد؛ در واقـع هـیچ سازمانی بـدون داشـتن نیـروی انـسانی مجـرب و متعهد، نمی‌تـواند بـه هـدف اصلی خـود دست یابد. از سـوی دیگر، همواره بـاید به خ ...

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین شادابی پرسنل و عملکرد کارکنان در سازمان آب و فاضلاب مشهد است. در این زمینه از پرسشنامه محقق ساخت بر گرفته از مقاله (بررسی شادابی و عملکرد در محل کار نوشته دکتر چارلز،دکتر کنز و دکتر کنت2010)،براساس مدل آرجیل و لو (1995) و عملکرد بر گرفته از ( خانم دکتر گلنار شجاعی " بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و عملکرد سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی 1388) بر اساس مدل هرسی و گلداسمیت (1980) استفاده شد. پس از تایید روایی صوری و پایایی (پرسشنامه شادا ...

یکی از مهمترین عواملی که در موفقیت سازمانها نقش دارد، منابع انسانی مفید و کارآمد می باشد. با کمک حاکمیت اخلاق حرفه ای، سازمان قادر است به میزان بسیار چشم گیری در جهت کاهش تنش ها و افزایش کارآمدی نیروی انسانی گام بردارد و بهره وری را افزایش دهد.اولین گام در دستیابی به این اهداف درک صحیح از مفهوم اخلاق و شناسایی عوامل تاثیرگذار بر رفتار اخلاقی کارکنان در سازمان می باشد که در این تحقیق سعی شده تا به طور جامع این عوامل شناسایی و رتبه بندی گردند.در این پژوهش اخلاق حرفه ای با استفا ...

امروزه با توجه به تغییرات فراوان در جهان و هم‌چنین تغیرات مکرر در خواسته‌های ذینفعان سازمانها، امکان بروز بحران در هر سازمان به شدت افزایش یافته است. نگرش‌های جدید به مدیریت بحران تلاش می‌‌کنند تا با شناخت عوامل موثر بر مدیریت بحران از بروز آن جلوگیری نموده و یا خسارت‌های آن را به حداقل برسانند. این تحقیق نیز با همین هدف انجام شده است. این تحقیق از نوع کاربردی بوده و به شیوه توصیفی- پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق کلیه کارشناسان و مدیران میانی، عملیاتی و ارشد سازمان ...

در این پژوهش سعی گردیده است که از منظر مدیران، کارشناسان وکارمندان دانشگاه صنعتی شاهرود، ارتباط و تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توانمندسازی کارکنان سازمان، مورد بررسی قرار گیرد. لذا ابتدا جایگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات و میزان کاربرد آن در سازمان را مورد کنکاش قرار دادیم و پس از تبیین کاربرد آن، به بررسی اثرات آن بر توانمندسازی شغلی کارکنان پرداخته شده است. در همین راستا به شناسایی شاخص های مرتبط با توانمندی که شامل: توسعه شغلی، پیشرفت حرفه ای، نوآوری و خلاقیت، حس مشار ...