عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 77

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سرمایه‌ی اجتماعی مفهومی است که طرح جدی مباحث آن، به دهه‌های اخیر استناد داده می‌شود؛ با این حال با توجه به ماهیت موضوع، مفاهیم، مولفه‌ها و شاخص‌های آن، که عمده‌‌ترین آن اهمیت یافتن پیوندها و روابط میان افراد و گروه‌ها و سرمایه‌ی ناشی از آن‌هاست، می‌توان آن را مفهومی قدیمی در یک قالب جدید دانست. در نتیجه امکان پی‌گیری ظرفیت‌های سرمایه‌ی اجتماعی در بسترهای فرهنگی، ارزشی و مذهبی جوامع نیز وجود دارد. با توجه به این مسأله، این پژوهش درصدد بررسی ظرفیت‌های سرمایه‌ی اجتماعی در اندیشه ...

با ظهور جهان به اصطلاح مدرن مبتنی بر اندیشه ثنویت گرای دکارتی، میان فلسفه اجتماعی و جامعه شناسی و در واقع میان اندیشه های عقلانی و روشهای تجربی فاصله ایجاد گردید و به عنوان یک نوع آگاهی غیرعلمی و در برابر علم مورد تاکید قرار گرفت. در نگره دکارتی، شکافی بس بزرگ بین‏ فاعل‏شناسا(سوژه) و متعلق شناسا(ابژه) ایجاد شود که ماحصل آن فاعلیت انسان خواهد شد. پس انسان، و به عبارت دقیق تر نفس انسانی، هسته مرکزی اندیشه دکارت است، که خود نیز ماحصل اندیشه شک گرایانه اوست. این اصول باعث می شود ...

اصل علّیت ، به عنوان یک اصل کلی و بنیان علومی که درباره احکام موضوعات حقیقی بحث می‌کنند، مورد توجّه همه‌ی مکاتب فلسفی بوده است. تحقیق پیش رو تلاش شده با تمرکز بر مباحث حکمت متعالیه به عنوان میراث فلسفی فعال جهان اسلام و رئالیسم انتقادی به عنوان یکی از روی‌کردهای مطرح در فلسفه علم و فلسفه علوم اجتماعی، دیدگاه آن‌ها درباره‌ی علّیت ارائه گردد ومتناسب با تحلیل دو مکتب از علّیت، الگوی کلیِ تبیین در هر یک از دو دیدگاه معرفی شده و مورد مقایسه قرار گیرد. نوشتار حاضر بر این عقیده است ...

معرفت و عوامل موثر بر شکل گیری آن از موضوعاتی است که اهمّیّت خاصّی در حوزه علوم اجتماعی پیدا کرده است، تا آنجاکه برخی معرفت را دروازه ورود به جهان اجتماعی می دانند. امّا خلاء یک نگاه نظام مند و سیستمی که تمامی مراحل حیات معرفت را یکجا در نظر بگیرد، همچنان احساس می شود. معرفت به واسطه قابلیّت های فراوان از جمله ماهیّت سیّال خود، در حیات فردی و اجتماعی انسان به صورتهای متنوعی نمود می یابد و در این میان عوامل مختلف هستی شناختی، انسان شناختی و معرفت شناختی می تواند معرفت را تحت ت ...

سینما رسانه‌ای است با ویژگی‌های منحصر بفرد از مهمترین خصائص سینما آن است که با مخاطب خاص و انگیزه‌مند سروکار دارد، بنابراین سریع‌تر از تلویزیون می‌تواند تغییر موضع داده و مسایل جامعه را مطرح کند بنابراین سینما از این نظر نسبت به دیگر رسانه‌ها، خاصه تلویزیون پیشروتر است از جمله مسائلی که تقریبا تمام کنشها و رفتارهای روزمره ما را دربرمی‌گیرد، شیوه و نوع زندگی کردن است هدف پژوهش حاضر بررسی آسیب‌شناسی بازنمایی تصویری است که سینما به عنوان یک رسانه ارائه می‌دهد به علت گستردگی مفهو ...

ساخت و عامل، هر کدام پیشینه ای طولانی در جامعه شناسی دارند، تا جاییکه هر کدام مکتبی را در این رشته به خود اختصاص داده اند، ساختار گراها، تاکید اصلی شان بر این است که جامعه دارای سازوکارهایی است که می تواند بصورت مستقل از فرد به اجرا در آید، در مقابل عامل گرا ها، تاکید اصلی شان بر این است که تمامی رخدادهای موجود در جامعه را همین تک تک افراد انجام می‌دهند.علاوه بر دو طیف مذکور، اندیشمندانی هستند که قائل به رویکرد تلفیقی هستند و به دنبال پیوند این دو نظریه هستند. در این میان تحل ...
نمایه ها:
عامل | 
ساخت | 
فرد | 
جامعه | 
اصالت | 

سنت گرایی، جریانی است که از دریچهی دین پژوهی و با رویکرد درون دینی به نقد مدرنیته پرداخته و نقدهایی مبنایی بر آن وارد کرده است. به طور کلّی این رساله در صدد است تا ضمن تفسیر مبانی نظری سنت گرایان و با استناد به این اصول، نظریهی اجتماعی آنان، البته با تأکید بر آراء پدر این جریان، یعنی رنه گنون تحلیل نماید که از دل انتقاداتشان بر حوزههای نظری و اجتماعی دنیای متجدد به عمل آمده است. این رساله، از مبحث مقدماتی و سه بخش اصلی و نتیجهگیری تشکیل یافته است که در آن، هر بخشی و در ذیل ...

این پژوهش به دنبال آن است تا به بررسی تطبیقی کارکردهای اجتماعی دین از دیدگاه دورکیم و علامه طباطبایی بپردازد تا بدین وسیله وجوه اشتراک و افتراق دیدگاههای آنان رادر این زمینه نشان دهد. دورکیم و علامه طباطبایی با وجود اینکه دارای مبانی نظری متفاوتی هستند، اما هر دو برضرورت همیشگی دین و قوانین دینی در جامعه اذعان دارند.به اعتقاد دورکیم دین بر حسب نوع جوامع خصوصیات متفاوت پیدامیکند. ایشان برای دین دو بعد عقیدتی و مناسکی مطرح می کند اما عنصر اصلی دین را بعد مناسکی آن می داند. آ ...

هر چند بحث سرمایه اجتماعی مبحثی نوظهور است که از دهه 1970 در ادبیات توسعه در کنار سایر سرمایه‌ها ـ فیزیکی،‌ انسانی، اقتصادی ـ مطرح شده است، امّا مفهوم آن که به روابط و پیوندهای بین انسان‌ها مربوط می‌شود و موجب همکاری متقابل بین آحاد جامعه و استحکام پایه‌های اجتماع می‌گردد درآموزه‌های دینی به ویژه دین اسلام به وفور یافت می‌شود. در این تحقیق پس از مشخص کردن آیات و روایات مرتبط به هر مولفه و شاخص با روش تحلیل متن، متون انتخاب شده از قرآن،‌ نهج‌الفصاحه و غررالحکم و دررالکلم مورد ...