عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 25

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سیستم کنترل وضعیت نوسان قامتی بدن در ایستادن قائم را از طریق تعاملات پیچیده حس عمقی، بینائی و شبکه بازخوردی سیستم دهلیزی و همچنین با برخی از نواحی مغز و سیستم عضلانی _اسکلتی تنظیم می شود (مانور و همکاران). این پیچیدگی در وضعیت ایستادن عمودی را می توان از طریق کم و زیاد شدن نوسان قامتی مشاهده کرد (لیپسایز، 2002، ئانور و همکاران، 2010). تعدادی از محققان، پیچیدگی را با ظرفیت سیستم برای تولید پاسخ به عوامل فشار زا مرتبط کرداند(گولدبرگر1996 ،مانور و همکاران2010). پیچیدگی بیشتر س ...

هدف نهایی این تحقیق، بررسی تاثیر الگودهی دامنه ای بر یادگیری مشاهده ای می باشد و در پی آن بوده است تا میزان و زمان ارائه الگو به نوآموزان در طول تمرین بدنی را مشخص کند. آزمودنی ها 10 نفر از دانش آموزان دبیرستانی منطقه 4 شهر تهران بودند که به صورت داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند و به طور تصادفی به دو گروه 5 نفری دامنه ای وجفت شده تقسیم شدند، در ضمن هیچ کدام تجربه آموزش قبلی در ضربه چیپ را نداشتند. تحقیق حاضر شامل سه مرحله اکتساب، یادداری و انتقال بود که روش ارائه الگو به شکل ...
نمایه ها:

چکیده تمرین تناوبی با شدت بالا (HIT) با وجود حجم کلی پایین فعالیت ورزشی، موجب سازگاری های عملکردی و متابولیکی در عضلات اسکلتی می شود که مشابه تمرین استقامتی سنتی است. از طرفی، تمرین استقامتی موجب افزایش اکسیداسیون اسید چرب در عضلات اسکلتی می شود. اکسیداسیون اسید چرب در محل های مختلفی همچون انتقال اسید چرب از عرض غشای پلاسمایی تنظیم می شود و مشخص شده است که انتقال از عرض این غشاها به طور اساسی با میانجی گری پروتئین های ناقل اسید چرب غشایی صورت می گیرد. بنابراین هدف از مطالعه ...

در فعالیت‌های بازاریابی‌، یکی از اهداف اصلی بازاریابان تأمین رضایت مشتری است. با توجه به رشد روزافزون تعداد تماشاگران و هواداران تیمها، مخصوصاً در صنعت فوتبال، شناسایی گروه‌ها موجود در تماشاگران برای موفقیت در تأمین نیازها و رضایت آنها و افزایش حضور آنها در مسابقات ضروری است، زیرا همه تماشاگران فوتبال مشابه نیستند، کاملاً بر عکس، تماشاگران در ویژگی‌های جمعیت-شناختی، ارزش ها، سبک زندگی، و استفاده از محصول متفاوت هستند. بنابراین، هدف از تحقیق حاضر تقسیم هواداران استقلال و پرسپو ...
نمایه ها:

هدف اين پژوهش، تعيين ارتباط توانمندسازی روانشناختی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی معلمان تربیت بدنی مدارس متوسطه ايران است. بدین منظور تعداد 330 نفر معلم تربیت بدنی با استفاده از نمونه گيري خوشه ای چند مرحله ای تصادفي به عنوان نمونه آماری این تحقیق انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گيري شامل پرسشنامه هاي استاندارد توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر(1996)، تعهد سازمانی آلن و می یر(1993) و رفتار شهروندی سازمانی دیپائولا و همکاران(2005) بودند. جهت تعيين روايي صوري و محتواي(از نظرات ...

چکیده هدف از پژوهش حاضر ارتباط قابلیت یادگیری سازمانی با کارآفرینی سازمانی مدیران ادارات کل تربیت بدنی استان‌های شمالی ایران بود (گیلان، مازندران و گلستان). جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران و معاونین و کارشناسان مسئول ادارات کل تربیت بدنی شمال ایران می‌باشند. ابزار اندازه‌گیری شامل پرسشنامه‌های یادگیری سازمانی گومز و همکاران(2005) و کارآفرینی سازمانی برون و همکاران(2001) به ترتیب با ضریب‌های آلفای کرونباخ 916 /0 و 915/0 است. نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف، نرمال بودن توزیع د ...

هدف از پژوهش حاضر مقایسه شیوه های مختلف خودگفتاری انگیزشی-آموزشی و نوع تکلیف بر خودکارآمدی جسمانی، عملکرد و یادگیری بود. بدین منظور 96 نفر از دانش آموزان با دامنه سنی 13-18 سال به طور داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند. تحقیق از نوع آزمایشی و به روش نیمه تجربی بود و در سه مرحله اکتساب، یادداری و انتقال انجام شد. از تکلیف سرویس ساده والیبال به عنوان تکلیف قدرتی و پرتاب دارت به عنوان تکلیف دقتی استفاده شد. 48 نفر از آزمودنی ها در تکلیف سرویس ساده والیبال و 48 نفر در تکلیف پرتاب ...
نمایه ها:

The purpose of this study is to describe and determine the relationship between relationship marketing, customer satisfaction and intention to revisited in Mashhad’s women aerobics clubs. To do this,300 randomly customers from women aerobic clubs were chosen and data was collected through Kim relationship marketing questionnaire(2008) and ?=0.92, Lim satisfaction questionnaire(2008) and ?=0.88, Lim intention to revisited(2008) and ?= 0.77. Research method was correlation ...

هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر تمرینات پلایومتریک قبل و بعد ازدوره بلوغ بر شاخص‌های الکترومایوگرافی و عملکرد بازیکنان فوتبال می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش را دانش‌آموزان فوتبالیست قبل از بلوغ با میانگین سنی53/±35/10 سال و بعد از بلوغ با میانگین سنی72/±43/15 سال شهرستان دلفان تشکیل می‌دادند.از میان جامعه آماری دانش‌آموزان فوتبالیستی که سابقه حداقل 9 ماه تمرین منظم در سطح دانش‌آموزی را داشتند، انتخاب گردیدند که 15 نفر آن‌ها در گروه تجربی یک( قبل از بلوغ) و 15 نفر در گروه تجربی د ...
نمایه ها:
بلوغ | 
سرعت |