عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 528

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مقدمه قرآن کریم منشور زندگی و راه سعادت انسان است. دوره ی پیش دبستان از حساس ترین مراحل تربیت و زمینه ساز شکوفایی فطرت الهی کودک است. توصیه های ائمه معصومین- علیه السلام- که راهنمایان اصلی تعلیم و تربیت هستند، موید این موضوع است. حضرت امیرالمومنین امام علی علیه السلام به فرزند خود امام حسن علیه السلام- می فرمایند:... و اَن اَبتَدِئکَ بتعلیم الکتاب الله عزّوجّل (ای فرزندم)... و تربیت تو را به آموزش کتاب خدای عزوجل آغازکردم (گروه پیش دبستانی دفتر برنامه ریزی و ...

پژوهش حاضر با عنوان "بررسی فلسفه تربیت معلم از دارلفنون تا کنون" با هدف پی بردن به چرایی، چیستی و چگونگی نظام تربیت معلم طی دوره یا زمانهای دارالفنون، مراکز دارلمعلمین، درالمعلمین، دارلمعلمین یا دانشسرای عالی، دانشگاه تربیت معلم و بعد از انقلاب اسلامی ایران می باشد. در این پژوهش اهمیت و ضرورت، ماهیت واهداف، روش و ساختار تربیت معلم در دوره های مذکور مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به فلسفه تربیت معلم از دارلفنون تا کنون بوده است. در این پژوهش از روش تحقیق ...

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی نقش باورهای معرفت شناختی در هدف گزینی و انتخاب راهبردهای مطالعه در دانشجویان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی دانشگاه های تهران است. برای انجام این تحقیق از بین دانشجویان کارشناسی روانشناسی دانشگاه های دولتی تهران (دانشگاه تربیت معلم، شهید بهشتی، الزهرا)، تعداد 300 دانشجو به صورت تصادفی با استفاده از نمونه گیری خوشه ای انتخاب گردیدند و به پرسشناه های معرفت شناختی شومر (1992)، پرسشنامه جهت گیری هدف وندی ویل (1997)، الیوت و مک گریگور (2001) و پرسشنامه ...

در این پژوهش به تبیین فلسفه عدالت تربیتی و اشاره‌های آن برای نظام آموزشی ایران با ابتناء بر نظریه عدالت جان رالز پرداخته شده است. بنا به اقتضای سئوالات پژوهش از روش‌های تحقیق تحلیلی و ارزیابی ساختار مفهوم، استدلال قیاسی (نظری و عملی) و هرمنوتیک انتقادی بهره گرفته شده است. نسبت میان عدالت و تربیت از طریق مفاهیمی چون تربیت شهروندی، تعلیم و تربیت به عنوان یکی از خیرات نخستین و بررسی نقش خانواده در تربیت کودکان بررسی شده است. فلسفه عدالت تربیتی در نظریه عدالت با بررسی چیستی، چگ ...

چکیده: هدف کلی این پژوهش بررسی تحلیلی ارتباط میان نظریه و عمل تربیتی با محور قرار گرفتن جایگاه سیاست تربیتی در ارتباط بین این دو می باشد. این پژوهش ماهیتی تحلیلی داشته و برای پاسخگویی به پرسش ها از رویکردها و روش های تحلیلی استفاده شده است. در این پژوهش، ارتباط میان نظریه و عمل تربیتی به صورت فرایندی در نظر گرفته شده است که ابتدای آن نظریه تربیتی و انتهای آن عمل تربیتی است و این فرایند در آموزش و پرورش رسمی مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش آموزش و پرورش رسمی، فرایند ارتبا ...

هدف اصلی این پژوهش بررسی تحلیلی حقوق تربیتی کودک با توجه به حقوق تربیتی کودک در نظام آموزشی ایران می باشد. برای دست یابی به این هدف از روش تحلیل مفهومی بهره گرفته شده است. در این راستا مفاهیمی همچون حق، کودک، حقوق کودک، تربیت، حقوق تربیتی کودک و حقوق تربیتی کودک در ایران مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند. در پاسخ به سوال اصلی پژوهش مبنی بر حقوق تربیتی کودک، تحلیل حاصل معرف سه دسته حقوق به عنوان حقوق تربیتی کودک بود که عبارتند از: حق دسترسی به آموزش و پرورش، حق برخورداری از آمو ...

در این پژوهش به تبیین فلسفه آزادی تربیتی و اشاره‌های آن برای نظام آموزشی ایران با ابتناء بر نظریه آزادی فون هایک پرداخته شده است. بنا به اقتضای سئوالات پژوهش از روش‌های تحقیق تحلیلی و ارزیابی ساختار مفهوم، استدلال قیاسی (نظری و عملی) و هرمنوتیک انتقادی بهره گرفته شده است. حدود و ثغور آزادی در فلسفه هایک از طریق مفاهیمی چون تقسیم معرفت، نظریه گذرگاه و تعلیم و تربیت به عنوان یکی از مصادیق نظم خودانگیخته بررسی شده است. فلسفه آزادی تربیتی در نظریه آزادی با بررسی چیستی، چگونگی و چ ...

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش گرافیک در طراحی کتاب درسی علوم ششم ابتدایی است.برای این منظور با استفاده از روش توصیفی-پیمایشی به ارزیابی ملاکی وضعیت موجود طراحی گرافیک کتاب‌ درسی علوم ششم ابتدایی از دیدگاه دو گروه پرداخته شد. گروه اول شامل دانش‌آموزان ششم و گروه دوم شامل کارشناسان تکنولوژی آموزشی بودند. جامعه آماری در گروه اول، دانش‌آموزان ششم ابتدایی استان‌های البرز و خراسان رضوی بودند و که با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تعداد 310 نفر از آن‌ها انتخاب شدند. جامعه آماری گروه د ...

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر روش تدریس فعال بر عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان در درس علوم شهرستان اندیمشک بود. جامعه آماری شامل کلیه معلمان درس علوم و دانش‌آموزان پایه سوم راهنمایی شهرستان اندیمشک می‌باشد، از آنجا کاربست روش نمونه‌گیری تصادفی به دلایل مختلف ممکن نشد از روش نمونه‌گیری هدف مدار(با توجه به هدف تحقیق) استفاده شد. طی این روش نمونه‌گیری تعداد 12 نفر از معلمان به عنوان نمونه انتخاب شدند. از 12 معلم انتخاب شده به عنوان نمونه 6 نفر زن و 6 نفر مرد بودند که 6 نفر(3 زن و 3 مرد) ...