عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 528

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر تحت عنوان « نیاز سنجیِ آموزشیِ مربیانِ پرورشی، در سه حیطه‌ی دانشی، نگرشی و مهارتی» به منظور بررسی و شناخت وضعیت مربیان پرورشی استان قم در سه حیطه دانشی، نگرشی و مهارتی و تعیین اولویت میان نیازهای آموزشی آنان صورت گرفته است. برای انجام پژوهش از روش توصیفی پیمایشی استفاده شده است. سنجش نیازهای آموزشی مربیان پرورشی در حیطه های فوق، از طریق ابزار محقق ساخته ای صورت میگیرد که نیازهای آموزشی مربیان را در قالب 52 گویه و بر اساس سه مولفه حیطه دانشی، نگرشی، و مهارتی می سنج ...

نخستین بار هاوارد گاردنر در سال 1983 م، در کتاب چهارچوب‌های ذهن نظریه هوش‌های چندگانه را مطرح کرد. این نظریه، شیوه‌هایی جدید از آموزش را برای اصحاب تعلیم و تربیت به ارمغان آورد. این نظریه با رد نظریه غالب درباره‌ی هوش و با معرفی انواع هوش توانست یکی از عرصه‌های جدی تفاوت‌های فردی، که نقشی اثر گذار بر غایات و فرایند تعلیم و تربیت دارد را مورد توجه قرار دهد. در این پژوهش سعی شده است که با به‌کارگیری روش‌های تدریس مبتنی بر هوش جنبشی نظریه گاردنر میزان تأثیر این شیوه را بر یادگیر ...

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی نقش باورهای معرفت شناختی در هدف گزینی و انتخاب راهبردهای مطالعه در دانشجویان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی دانشگاه های تهران است. برای انجام این تحقیق از بین دانشجویان کارشناسی روانشناسی دانشگاه های دولتی تهران (دانشگاه تربیت معلم، شهید بهشتی، الزهرا)، تعداد 300 دانشجو به صورت تصادفی با استفاده از نمونه گیری خوشه ای انتخاب گردیدند و به پرسشناه های معرفت شناختی شومر (1992)، پرسشنامه جهت گیری هدف وندی ویل (1997)، الیوت و مک گریگور (2001) و پرسشنامه ...

در این پژوهش به تبیین فلسفه عدالت تربیتی و اشاره‌های آن برای نظام آموزشی ایران با ابتناء بر نظریه عدالت جان رالز پرداخته شده است. بنا به اقتضای سئوالات پژوهش از روش‌های تحقیق تحلیلی و ارزیابی ساختار مفهوم، استدلال قیاسی (نظری و عملی) و هرمنوتیک انتقادی بهره گرفته شده است. نسبت میان عدالت و تربیت از طریق مفاهیمی چون تربیت شهروندی، تعلیم و تربیت به عنوان یکی از خیرات نخستین و بررسی نقش خانواده در تربیت کودکان بررسی شده است. فلسفه عدالت تربیتی در نظریه عدالت با بررسی چیستی، چگ ...

چکیده: هدف کلی این پژوهش بررسی تحلیلی ارتباط میان نظریه و عمل تربیتی با محور قرار گرفتن جایگاه سیاست تربیتی در ارتباط بین این دو می باشد. این پژوهش ماهیتی تحلیلی داشته و برای پاسخگویی به پرسش ها از رویکردها و روش های تحلیلی استفاده شده است. در این پژوهش، ارتباط میان نظریه و عمل تربیتی به صورت فرایندی در نظر گرفته شده است که ابتدای آن نظریه تربیتی و انتهای آن عمل تربیتی است و این فرایند در آموزش و پرورش رسمی مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش آموزش و پرورش رسمی، فرایند ارتبا ...

هدف اصلی این پژوهش بررسی تحلیلی حقوق تربیتی کودک با توجه به حقوق تربیتی کودک در نظام آموزشی ایران می باشد. برای دست یابی به این هدف از روش تحلیل مفهومی بهره گرفته شده است. در این راستا مفاهیمی همچون حق، کودک، حقوق کودک، تربیت، حقوق تربیتی کودک و حقوق تربیتی کودک در ایران مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند. در پاسخ به سوال اصلی پژوهش مبنی بر حقوق تربیتی کودک، تحلیل حاصل معرف سه دسته حقوق به عنوان حقوق تربیتی کودک بود که عبارتند از: حق دسترسی به آموزش و پرورش، حق برخورداری از آمو ...

در این پژوهش به تبیین فلسفه آزادی تربیتی و اشاره‌های آن برای نظام آموزشی ایران با ابتناء بر نظریه آزادی فون هایک پرداخته شده است. بنا به اقتضای سئوالات پژوهش از روش‌های تحقیق تحلیلی و ارزیابی ساختار مفهوم، استدلال قیاسی (نظری و عملی) و هرمنوتیک انتقادی بهره گرفته شده است. حدود و ثغور آزادی در فلسفه هایک از طریق مفاهیمی چون تقسیم معرفت، نظریه گذرگاه و تعلیم و تربیت به عنوان یکی از مصادیق نظم خودانگیخته بررسی شده است. فلسفه آزادی تربیتی در نظریه آزادی با بررسی چیستی، چگونگی و چ ...

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش گرافیک در طراحی کتاب درسی علوم ششم ابتدایی است.برای این منظور با استفاده از روش توصیفی-پیمایشی به ارزیابی ملاکی وضعیت موجود طراحی گرافیک کتاب‌ درسی علوم ششم ابتدایی از دیدگاه دو گروه پرداخته شد. گروه اول شامل دانش‌آموزان ششم و گروه دوم شامل کارشناسان تکنولوژی آموزشی بودند. جامعه آماری در گروه اول، دانش‌آموزان ششم ابتدایی استان‌های البرز و خراسان رضوی بودند و که با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تعداد 310 نفر از آن‌ها انتخاب شدند. جامعه آماری گروه د ...

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر روش تدریس فعال بر عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان در درس علوم شهرستان اندیمشک بود. جامعه آماری شامل کلیه معلمان درس علوم و دانش‌آموزان پایه سوم راهنمایی شهرستان اندیمشک می‌باشد، از آنجا کاربست روش نمونه‌گیری تصادفی به دلایل مختلف ممکن نشد از روش نمونه‌گیری هدف مدار(با توجه به هدف تحقیق) استفاده شد. طی این روش نمونه‌گیری تعداد 12 نفر از معلمان به عنوان نمونه انتخاب شدند. از 12 معلم انتخاب شده به عنوان نمونه 6 نفر زن و 6 نفر مرد بودند که 6 نفر(3 زن و 3 مرد) ...