عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 25

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به‌منظور بررسی اثر سرزنی بر عملکرد و اجزای عملکرد باقلا، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه گنبد کاووس در سال زراعی 93-1392 اجرا خواهد شد. عامل رقم در 5 سطح و شامل شامی، زهره، برکت، شش‎بند و سرازیری و عامل سرزنی در دو سطح و شامل عدم سرزنی و سرزنی در مرحله تشکیل غلاف خواهد بود. ...

به‌منظور بررسی میزان تنفس میکروبی ورمی‌کمپوست تولید شده از منابع مختلف آلی، آزمایشی در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 19 تیمار در 3 تکرار اجرا خواهد شد. تیمارهاي مورد استفاده عبارت اند از: کاه خالص، کود اسبی، کود گوسفندی، کاه و کوداسبی (50:50)، کاه و کودگوسفندی (50:50)، ، کاه و کوداسبی (75:25)، کاه و کودگوسفندی (75:25)، یونجه و کودگوسفندی (75:25)، یونجه و کودگوسفندی (50:50)، کاه و کودمرغی (75:25)، کود گاوی، برگ نخل و کودگاوی (75:25)، برگ نخل و کودگاوی (50:50)، برگ نخل و کودگاوی ...

این پژوهش به‌منظور بررسی تاثیر عمل‌آوری حرارتی بر ترکیب شیمیایی، تجزیه پذیری ماده خشک و پروتئین خام، و قابلیت هضم برون تنی پنبه دانه، در دانشگاه گنبد کاووس انجام خواهد گرفت. پنبه دانه مورد نیاز پس ار تهیه، به‌‌صورت تف دادن و در دو درجه حرارت 115 و 125 درجه سانتی‌گراد عمل‌آوری خواهد شد. سپس ترکیب شیمایی تیمارها در آزمایشگاه تغذیه دام اندازه گیری می‌شود. به‌منظور انجام آزمایش تجزیه پذیری و قابلیت هضم برون تنی پنبه دانه از 2 راس گوسفند دالاق مجهز به فیستولای شمکبه‌ای استفاده خ ...

این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در پنج تکرار در گلخانه انجام می‌شود. فاکتور اول نوع گیاه در دو سطح (خیار و کدو خورشتی) فاکتور دوم مقدار سلیکات پتاسیم در چهار سطح (0، 25/0، 5/0 و 1 میلی‌مولار سیلیکون) خواهد بود. در هفته دوم و سوم بعد از کشت سیلیکون به صورت برگ پاشی بر روی گیاهان استفاده می‌شود. در هفته چهارم گیاهان توسط سفیدک پودری آلوده شده و دو هفته پس از آن شدت بیماری بر اساس درصد پوشش سطح برگ توسط سفیدک پودری ارزیابی می‌شود. در پایان اجزای عملکرد گی ...

به منظور تعیین میزان جذابیت گیاهان برای زنبور عسل، محدوده ای از مراتع چهارباغ انتخاب شده و با شروع زمان گلدهی گیاهان مرتعی منطقه، بازدیدها انجام خواهند شد. با استفاده از روش مشاهده مستقیم و آزمایش گرده شناسی، گونه های مورد استفاده زنبور عسل شناسایی خواهند شد. جهت تهیه تقویم زنبورداری، امتیازی که گونه ها با استفاده از شاخص ترکیب جذابیت اخذ می کنند در سهم ترکیب پوشش این گونه ها ضرب کرده و امتیاز گیاهان در عرصه در طول دوره گلدهی محاسبه خواهند شد . ترکیبات مهم شیمیایی در جذاب تری ...

آزمایشی به منظور بررسی تاثیر غلظت های مختلف پیش تیمار اسید سالیسیلیک و عمق‌های مختلف کاشت بر مولفه‌های جوانه‌زنی و برخی از متابولیت‌های اولیه و ثانویه گیاهچه عدس به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی انجام خواهد گرفت. در این آزمایش بذور گواهی شده عدس قبل از کشت در غلظت‌های 0، 5/0 ،1 و 5/1 میلی مولار سالیسیلیک اسید پیش تیمار خواهند شد. سپس به مدت 24 ساعت در دمای اتاق خشک می‌شوند که به این بذور بذور پرایم شده می‌گویند. بعد از خشک شدن بذور پرایم شده در گلدان های 5 کیلو ...

به منظور بررسی اثرات کاربرد زئولیت و سلنیم در شرایط تنش خشکی بر قدرت رویشی و شاخص‌های جوانه‌زنی بذور تولیدی گیاه دارویی کدو پوست کاغذی (Cucurbita pepo L.)، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار انجام خواهد شد. در این تحقیق، عامل آبیاری در سه سطح شامل آبیاری معمول (شاهد)، قطع آبیاری در مرحله گلدهی و قطع آبیاری در میوه‌دهی، عامل زئولیت در دو سطح عدم کاربرد و مصرف 10 تن در هکتار و عامل محلول‌پاشی سلنیم نیز در دو سطح صفر (عدم کاربرد) و مصرف 30 گرم ...

اسانس گل میخک یکی از داروهای بیهوشی مورد تایید از سازمان غذا و داروی آمریکا می باشد که متاسفانه بدليل حلالیت کم این ترکیب در آب، تهیه فرمولاسیون های دارویی در محيط مائي به سختی صورت میگیرد. در این طرح تحقیقاتی جهت حل مشكل حلاليت در محيط آبي به تهیه یک نوع از کلوئید دیسپرسیون از اين تركيب، به عنوان فراورده ای که دارای اثر بالقوه بیهوشی در طب آبزیان دارد، به روش RP-HPLC در فرمولاسیون نانو می پردازیم . ...
نمایه ها:
ذرات | 
میخک | 
اسانس | 
نانو | 
نانو | 
اسانس | 
میخک | 
ذرات | 

تركيبات بيهوش كننده در ماهيان و بي مهرگان اغلب براي بي حركت كردن موجود به منظور نمونه برداري و جمع آوري نمونه Wilson, 2005; Valles et al., 2006; Shima et al., 2006,2008 بكار مي رود با توجه به طيف وسيع كاربرد بيهوشي در ماهيان و اهميت آن در كارگاههاي تكثير و پرورش و مراكز تحقيقات آبزيان، نياز به داروهاي بيهوش كننده ي مناسب و قابل دسترس، احساس مي شود. از طرفي به هنگام استفاده از داورهاي بيهوش كننده بايد به سلامت ماهيان، اثرات داروي مورد نظر بر فيزيولوژي طبيعي ماهي و راههاي از ب ...