عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 111

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سرانه منابع آبی جهان رو به کاهش است، بنابراین ایجاد شیوه‌های نوین آبیاری از جمله آبیاری ناقص ریشه لازم است. محدودیت منابع آب و ضرورت افزایش کارایی مصرف آب آبیاری، باعث شد ارقامی از گیاهان که به خشکی متحمل‌ترند، کشت شوند. آگاهی از تأثیر تنش آبی بر خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه شامل هورمون آبسسیک اسید و نیز اثر آن بر الگوی توسعه ریشه ضروری است زیرا تأمین مواد غذایی لازم برای رشد گیاه از ناحیه ریشه می‌باشد. همچنین تنش‌های محیطی اغلب سبب تغییر آبسسیک اسید بافت گیاه می‌شوند، بنابراین ا ...

هدف این بررسی مقایسهی قدرت تخریب قارچ پوسیدگی سفیدPleurotus eryngii (شاه صدف)، که در جنگل‌های شمال ایران موجود است، با قارچ پوسیدگی سفید lacteus Irpexبود. در این بررسی ابتدا از جنگل‌های علمدارده ساری قارچ صدفی که پوسیدگی سفید در چوب ایجاد می‌کند، از روی درختان افتادهی ممرز Carpinus betulusجمع‌آوری شد و در آزمایشگاه گیاهپزشکی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، پس از جداسازی و تهیهیقارچ خالص شده، با استفاده از تکنیک PCR شناسایی آن تأیید گردید. سپس هر دو قارچ عامل پوسید ...
نمایه ها:

برای سازگاری با شرایط کمبود آب، استفاده از روش‌های افزایش بهره‌وری آب به منظور تولید بیشتر محصول به ازای واحد آب مصرفی، امری ضروری می‌باشد. یکی از روشهای افزایش بازده مصرف آب، اعمال مدیریت کم‌آبیاری بر اساس شناخت آثار تنش می‌باشد. به منظور بررسی اثر اعمال کم‌آبیاری تنظیم شده و کم‌آبیاری بخشی ریشه بر کارایی مصرف آب و صفات کمی و کیفی گیاه دارویی نعناع فلفلی، آزمایشی در سال 1392 در مزرعه پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری با طول و عرض جغرافیایی به ترتیب 04/53 و 39/36 ...

در این تحقیق یک سازه با عملکرد همزمان تنظیم سطح آب و آبگیری، به عنوان آبگیر استوانه ای متحرک روزنه دار توسعه داده شده و به بررسی آزمایشگاهی عملکرد هیدرولیکی آن پرداخته شده است. در آبگیر های فعلی دو سازه جداگانه شامل سازه های تنظیم سطح آب و آبگیر برای کاهش نوسانات سطح آب بالادست سازه و داشتن دبی آبگیری کنترل شده با تغییرات دبی در کانال اصلی مورد استفاده قرار می گیرند. علاوه بر آن در آبگیرهای مذکور مشکلاتی مانند میزان افت زیاد جریان و رسوب گذاری وجود داشته که در آبگیر معرفی شده ...

تبخیر دایمی از سطح ایستابی به طور گسترده ای در محیط های متخلخل همگن و لایه دار مورد بررسی قرارگرفته است. در محیط‌های لایه ای یافتن یک محیط همگن هم ارز و تعریف مشخصه های هیدرولیکی "موثر" مورد علاقه محققان می باشد. در این تحقیق تابع هدایت هیدرولیکی غیر اشباع موثر در شرایط تبخیر دایمی در خاک های لایه ای درشت‌بافت با تشابه میلری، مورد بررسی قرار گرفت. سناریوهای مختلف ناهمگنی لایه ای با توزیع های نرمال و لوگ-نرمال عامل مقیاس در لایه ها در نظر گرفته شد. نتایج به‌دست‌آمده از شبیه‌سا ...

افزایش فزآینده تقاضاي آب به دليل افزايش مصارف مختلف آب در نتیجه رشد اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی و البته تغيير شرايط اقليمي، باعث كمبود روزافزون آب و همچنین توجه به انتقال آب از حوضه‌های آبریز برخوردار به حوضه‌های آبریز مجاور به‌خصوص خشك و نيمه‌خشك شده است. از طرف ديگر كاهش كيفيت منابع آب، از مهمترین چالش‌های پیش‌روی برنامه‌ریزان منابع آب کشور می‌باشد. از این‌رو رویکرد تفکر يکپارچگي در سیستم مديريت منابع آب برای پایداری و توازن در توسعه، نقش بسیار مهم و اساسی دارد. مديريت يکپارچ ...
نمایه ها:
تجن | 
تجن | 

رشد بخش کشاوزی به‌عنوان بستری برای کسب اهداف توسعه در کشورهای در حال توسعه امری ضروری قلمداد می‌شود و از جمله سیاست‌های توسعه‌ای مورد حمایت هر دولتی می‌باشد. از جمله صنایعی که می‌تواند به صورت مستقیم و غیرمستقیم در رشد و توسعه بخش کشاورزی سهیم باشد، صنایع غذایی می‌باشد. سرمایه‌گذاری در بخش صنایع‌غذایی از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار می‌باشد. زیرا همان‌طوری که می‌دانیم شرکت‌های صنایع‌غذایی پیشرفته در رشد و توسعه بخش کشاورزی هر کشوری با توجه به تبدیل و فرآوری مواد خام بخش کشاور ...

محدودیت آب از مهم‌ترین عوامل بازدارنده تولید محصولات زراعی به شمار می‌رود، لذا انتخاب یک راهبرد بهینه و برتر برای استفاده از آب در شرایط کمبود آب ضروری است. در این راستا کم آبیاری به‌عنوان یک راهکار سودمند در وضعیت محدودیت آب و با هدف حداکثر استفاده از واحد حجم آب مصرفی، مطرح می‌شود. هدف این پژوهش بررسی اثر کم‌آبیاری تنظیم‌شده و کم‌آبیاری بخشی ریشه بر خواص کمی و کیفی گیاه آفتابگردان رقم آذرگل در اقلیم ساری بود. به این منظور تحقیقی در مزرعه پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع ...

از جمله راهکارهای مناسب برای حفظ منابع آبی موجود و نیز بهره‌برداری مناسب از آن‌ها در بخش کشاورزی، استفاده از سامانه‌های آبیاری قطره‌ای به دلیل راندمان بالا می‌باشد. با توجه به تنوع قطره‌چکان‌های موجود در بازار، انتخاب قطره‌چکان‌هایی که مقدار توزیع یکنواختی مناسبی دارند، می‌تواند باعث افزایش کارایی سامانه آبیاری قطره‌ای شود. از مشکلات کاربردی در سامانه‌های آبیاری قطره‌ای، گرفتگی قطره‌چکان است که برای کاهش اثرات آن، علاوه بر استفاده از سامانه‌های تصفیه آب، راه‌کار استفاده از آب ...