عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3091

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف این پژوهش بررسی تاثیر افت شنوایی بر پیشرفت ریاضیات دانش آموزان آسیب دیده شنوایی در مقایسه با دانش آموزان شنوای نرمال مدارس عادی بود.و این که افت شنوایی تا چه اندازه توانمندی دانش آموزان آسیب دیده شنوایی در خصوص کسب مهارتهای ریاضیات راتحت تاثیرخود قرار داده است.فرضیه های پژوهشی عبارت است از: -افت شنوایی باعث کاهش در دانستن سطح عملکرد شناختی ریاضیات در دانش آموزان آسیب دیده شنوایی در مقایسه با دانش آموزان عادی می شود. -افت شنوایی باعث کاهش در دانستن واقعیت ها ، روش ها و م ...
نمایه ها:
.... | 

1-1- مقدمه: سازمانها در بستری که محیط نامیده می شوند زندگی می کنند. محیط سازمانی شامل تمامی عواملی است که بر سازمان تاثیر می گذارد ولی زیر نظارت آن نیستند.(رضائیان، 1376) این محیط منابع ضروری برای ماندگاری سازمان را تامین می کند. ادامه حیات سازمانی بستگی به محیط آن دارد. حفظ و ماندگاری سازمان در یک محیط پیچیده و پویا کاری بسیار دشوار است(کاترین ،1996). ولی یک واقعیت قطعی سازمانی آن است که امروزه سازمانها بر خلاف گذشته در یک محیط پیچیده و پویا فعالیت می کنند. در چنین محیط ...
نمایه ها:

بررسی اثر میانجی‌گری احساس توانمندی و یادگیری سازمانی بر رابطه‌ی بین رهبری تحول‌آفرین و نوآوری (مطالعه موردی در سازمان نوسازی شهر تهران) ...

آنچه در دهه های اخیر نمود بیشتری پیدا کرده است، یکپارچگی بازارهای جهانی و پیچیدگی روزافزون بازارها و پویایی محیط فراروی شرکت ها است. در چنین فضایی، شرکت ها برای مصون ماندن از امواج سهمگین محیطی و نیز سازگاری با الزامات رقابتی، چاره ای جز کسب و تداوم مزیت رقابتی ندارند. در این شرایط، تنها شرکت هایی می توانند عملکرد صادراتی مطلوبی داشته باشند که با مختصات مختلف بازار صادرات مانوس باشند. از این رو، هدف این تحقیق شناسایی عواملی است که بر عملکرد صادراتی شرکت ها موثرند. مطالعات مخت ...

پژوهش حاضر با توجه به اهمیت سرمایه اجتماعى و مدیریت دانش که در سال‌هاى اخیر از کلیدى ترین منابع یک سازمان محسوب می‌شوند، به تبیین نقش این دو دارایى ناملموس و منبع استراتژیک سازمانى در توسعه پایدار و مزیت رقابتی سازمانى می‌پردازد. انتقال و تسهیم دانش و اطلاعات در سطح کلان و خرد بین افراد وسازمان‌ها، بستگى به افرادى دارد که این انتقال را تسهیل می‌کنند. به همین دلیل اهمیت تعاملات مبتنى بر اعتماد و هنجارها میان افراد در گسترش و کاربرد دانش مورد تاکید قرار گرفته است. در همین راستا ...

مسئولیت پذیری اجتماعی یک حوزه بالقوه ارزشمند توسعه استراتژیک ایجاد ذهنیت مثبت مشتری نسبت به ارائه‌دهندگان خدمات بوده و از آن بعنوان یک شاخص مهم ایجاد وفاداری یاد می‌شود. در این راستا با 9 فرضیه به بررسی روابط علی ومعلولی میان پنج متغیر مکنون: مسئولیت پذیری اجتماعی، اعتماد، هویت مشتری سازمان، رضایت و وفاداری مشتری پرداخته شد. جهت آزمون فرضیات از ابزار پرسشنامه حضوری استفاده شد و داده‌های حاصل از 405 نفر از مشتریان مرکز درمانی شهید شوریده بصورت تصادفی ساده جمع‌آوری شد و بوسیله ...

این پژوهش به منظور بررسی میزان آگاهی و علاقه مندی دانش آموزان دوره راهنمایی شهر تهران انجام گرفت. برای این منظور از مناطق 19 گانه شهر تهران به طور تصادفی سه منطقه انتخاب و از هر منطقه یک مدرسه پسرانه و یک مدرسه دخترانه برای انجام پژوهش استفاده گردید . برای تعیین تاثیرات مناطق مختلف شهری سعی گردید از سه منطقه شمالی میانی و جنوبی آمار برداری انجام گردد. در مجموع پژوهش بر روی شش مدرسه با حجم نمونه 471 نفر انجام پذیرفت . ابتدا بر اساس هدف پژوهش پرسشنامه ای شامل اطلاعات خانواری دا ...

تحقیق حاضر به مطالعه و بررسی "تأثیر استفاده از اینترنت بر آگاهی از تعهدات‌شهروندی" در بین دانشجویان دانشگاه تهران پرداخته‌است.این مطالعه از این حیث اهمیت‌دارد که باوجود آنکه تعهدات‌شهروندی را معمولاً یکی از شاخص‌های پویای شهروندی در جوامع جدید می‌دانند اما با گسترش اینترنت، تأثیر آن بر آگاهی از تعهدات‌شهروندی موردمطالعه جدی قرار نگرفته‌است.از نگاه دیگر،اینترنت بر آگاهی و دانش کاربران آن تأثیرگذار است. اما اینکه چه مقدار از این آگاهی مربوط به تعهدات شهروندی می‌باشد، سوالی است ...

هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر آموزش هوش هیجانی بر شاخصهای سلامت جسمانی و سلامت روانی بیماران قلبی بستری بیمارستان مدرس تهران می باشد. پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه آزمایشی با پیش آزمون، پس آزمون و گروه گواه است. جامعه آماری، زنان مبتلا به بیماری قلبی از نوع عروق کرونری است که در خرداد 1391 در بیمارستان مدرس تهران بستری شده بودند. بدین منظور 30 نفر از زنان مبتلا به بیماری قلبی از نوع عروق کرونر انتخاب شده، به طور تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل قرار گرفتند که هر کدام 15 نفر بود ...