عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3091

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تحقیق حاضر به ارز یابی عملکرد دانشگاه پیام نور استان گلستان بر اساس مدل برتر EFQM می پردازد. جامعه ی آماری تحقیق شامل تمامی کارکنان دانشگاه پیام نور استان گلستان که 180 نفر می باشد و 123 نفر نمونه آماری بر طبق جدول مورگان و کرجسی تعیین شد و نوع تحقیق توصیفی - پیمایشی میباشد . برای گردآوری داده های مورد نظر از پرسشنامه استفاده شده است. به این منظور پرسشنامه‌ی استاندارد EFQM مشتمل بر 41 سوال بین 123 نفر نمونه آماری که بصورت تصادفی ساده انتخاب شده است ، توزیع گردید . پس از جمع‌ ...

در جهان پر شتاب امروزی یادگیری الکترونیکی به عنوان شیوه نوین کسب دانش و آموزش تلقی می گردد که به سرعت در حال رشد، توسعه و تحول بوده و در همه عرصه های یادگیری خصوصا در زمینه آموزش عالی رو به افزایش و گسترش است. اما گسترش بدون برنامه ریزی و در کنار آن نبود آمادگی های لازم جهت نهادینه ساختن این شیوه جدید آموزشی می تواند اثرات و خسارات جبران ناپذیری بر پیکره آموزش ،یادگیری و انتقال دانش داشته باشد. از این رو جهت بستر سازی و توسعه یادگیری الکترونیکی لازم است تا به بررسی میزان آماد ...

هدف این پژوهش بررسی رابطه ی بین چابکی سازمانی و مولفه های آن یعنی پاسخگویی، انعطاف پذیری ، شایستگی و سرعت انجام امور با رضایت شغلی در دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه می باشد. چابکی سازمانی به عنوان یکی از متغییرها و عوامل تأمین کننده رضایت شغلی در سالهای اخیر مطرح شده است . رضایت شغلی به عنوان عاملی مهم در پیشبرد اهداف سازمان، افزایش بهره وری سازمانی مطرح میباشد. جامعه آماری پژوهش شامل تمام کارکنان آموزشی و غیر آموزشی دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه می باشد در این پژوهش از پر ...

از آنجایی که سرویس‌های پست الکترونیک رایگان خارجی به طور فزاینده در حال استفاده در جوامع علمی داخل کشور هستند، داده‌های تبادل شده از این طریق کاملاً در اختیار این سرویس‌ها قرار دارد. این موضوع می‌تواند یک تهدید برای فعالیت‌های علمی و پژوهشی انجام شده در داخل محسوب شود. با توجه به اهمیت حفاظت از ارزش افزوده این فعالیت‌ها، سعی در طراحی سیستم پیام‌رسانی داریم که با استفاده از ارتباط همتانگر و بدون سرور مرکزی، راه حل قابل اعتماد و امنی را در تبادل پیام در جامعه دانشگاهی ارائه دهی ...

رشد روز افزون شهر نشینی و عدم وجود برنامه ای مدون و دقیق برای مدیریت اصولی آن باعث وجود ناهماهنگی هایی در توسعه مکانی شهرها شده است. در حالت کلی در شکل ساده آن یک مسئله مکانی، یک یا چند مرکز خدماتی "سرویس دهنده ها" به مجموعه ای از متقاضیان "مشتریان" موجود در حوزه نفوذ خود خدمات عرضه می‌کنند. بوستان‌های عمومی به عنوان یکی از کاربری‌های ارضی عمومی شهری به عنوان "سرویس دهنده" با توجه به نحوه توزیع فضایی با شهروندان به عنوان "مشتریان" ارتباط می‌گیرند. پارک‌ها و بوستان‌های شهری به ...

ناحیه تنه نه تنها در انجام حرکات موضعی خود بلکه در اجرای اعمال هریک از اندام های طرفی نقش دارد. این بخش از بدن بعنوان مرکز زنجیره حرکتی محسوب می شود و انتقال حرکات و نیرو را به پایین و بالا بر عهده دارد. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین استقامت عضلات تنه و تعادل ایستا صورت پذیرفت. برای این منظور تعداد 50 نفر از دانشجویان ساکن کوی دانشگاه تهران بعنوان نمونه تحقیق( میانگین سن، قد، وزن و شاخص توده بدنی به ترتیب 3±22، 5±171، 6±70، 1/07±22/46) انتخاب شدند.. برای اندازه گیری است ...

ایستگاه های آتش نشانی از جمله مراکز مهم و حیاتی خدمات رسانی در شهرها هستند که نقش مهمی در تأمین ایمنی و آسایش شهروندان و توسعه شهرها دارند. بدیهی است خدمات رسانی به موقع ایستگاه های آتش نشان بیش از هر چیز مستلزم استقرار آنها در مکان های مناسب است که بتوانند در اسرع وقت و بدون مواجه شدن با موانع و محدودیت های محیط شهری از یک سو و با ایجاد کمترین آثار منفی بر زندگی ساکنان شهر از سوی دیگر، به محل حادثه برسند و اقدامات امداد را به انجام برسانند.عوامل متعددی در مکان یابی تأسیسات و ...

پژوهش حاضرباهدف مقایسه روایی تشخیصی نسخه نوین هوش آزمای تهران استانفورد - بینه بانسخه فارسی چهارمین ویرایش مقیاس های هوشی وکسلرکودکان درناتوانی یادگیری اجراشد.جامعه آماری این پژوهش شامل دانش آموزان مشکوک به ناتوانی یادگیری است که درسال 92-91به شش مرکز اختلالات یادگیری دراستان خراسان شمالی مراجعه کردند.حجم نمونه این پژوهش120نفر(60نفردخترو60نفرپسر)ازدانش آموزان مقطع ابتدایی مشکوک به ناتوانی یادگیری ازنوع نارسا خوانی می باشد.روش نمونه گیری ازنوع هدفمندبوده وبرای جمع آوری داده ها ...

پژوهش حاضر با توجه به اهمیت سرمایه اجتماعى و مدیریت دانش که در سال‌هاى اخیر از کلیدى ترین منابع یک سازمان محسوب می‌شوند، به تبیین نقش این دو دارایى ناملموس و منبع استراتژیک سازمانى در توسعه پایدار و مزیت رقابتی سازمانى می‌پردازد. انتقال و تسهیم دانش و اطلاعات در سطح کلان و خرد بین افراد وسازمان‌ها، بستگى به افرادى دارد که این انتقال را تسهیل می‌کنند. به همین دلیل اهمیت تعاملات مبتنى بر اعتماد و هنجارها میان افراد در گسترش و کاربرد دانش مورد تاکید قرار گرفته است. در همین راستا ...