عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 150

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده گراسمنین G_n (R^(n+k)) عبارت است از مجموعه ی تمام زیرفضاهای n بعدی از فضای برداری .R^(n+k) در این پایان نامه ابتدا گراسمنین را معرفی کرده نشان می دهیم یک منیفلد است. سپس یک تجزیه ی سلولی برای آن معرفی می کنیم. این تجزیه امکان مطالعه ی کوهمولوژی این فضا را فراهم می آورد. بر اساس قضیه ای از بورل کوهمولوژی گراسمنین برابر خارج قسمت حلقه ی چند جمله ایها است. در ادامه با کمک پایه ی گروبنر یک ایده آل معین، یک پایه ی فضای برداری برای کوهمولوژی ارائه می دهیم؛ که می توان همه ی ...

از مهم ترين مواد آمايش كننده آلي، پلي الكتروليت هاي كاتيوني، آنيوني و غيريوني هستند. افزودن پلي الکتروليت به عنوان يک ماده منعقدکننده به آب محتوي لجن باعث خنثي شدن بار ذرات کلوئيدي شده، اين ذرات با نزديک شدن به هم ذرات درشت دانه و سنگين‌تري را ايجاد مي‌کنند. با توجه به تحريم هاي اخير در زمينه وارد کردن پلي الکتروليت ها و نياز مبرم به اين ماده منعقدکننده، در اين تحقيق ابتدا آزمايشهاي اوليه جهت شناسايي پلي الکتروليت خارجي مورد استفاده در تصفيه خانه زنجان انجام خواهد شد. در اد ...