عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 464

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با ظهور شرکت های بزرگ و شکل گیری مبحث جدایی مالکیت از مدیریت به دلیل ایجاد تضاد منافع بین مالکان و مدیران، ارزیابی عملکرد شرکت ها و مدیران از موضوع های مورد توجه قشرهای مختلف گردید. وجود جریان های نقدی آزاد می تواند به عنوان مشوقدرانجام رفتارهای فرصت طلبانه مدیران وعاملی برای افزایش تضاد منافع بین مدیران و سهامداران تلقی شود. ارزش افزوده اقتصادی به عنوان معیاری برتر، تاثیر نسبت های ساختار مالی را بر عملکرد مورد ارزیابی قرار می دهد. در این پژوهش به تحلیل ارتباط بین شاخص های عم ...
  
در این مقاله رویکردی مبتنی بر تحلیل پوششی دادهها برای تعیین کارایی و همچنین بازده به مقیاس واحدهای تصمیمگیرنده با درنظر گرفتن توامان دادههای غیرقطعی وخروجیهای نامطلوب ارائه شدهاست. یک واحد تصمیمگیرنده، نیروگاه سیکل ترکیبی ای در نظرگرفته شده است که سوختهای فسیلی را به عنوان ورودی مصرف میکند تا الکتریسته را به عنوان خروجی مطلوب و گازهای آلاینده رابه عنوان خروجیهای نامطلوب تولید کند. رویکرد پیشنهادی بر روی داده های 11 نیروگاه سیکل ترکیبی تولید برق تحت پوشش شرکت توانیر در خلال یک ...

هدف این تحقیق بررسی نقش مدیریت دانش در کاهش زمان اجرای پروژه های عمرانی در شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان است . به این منظور بعد از مصاحبه با خبرگان پروژه متغیرهای پرسشنامه تحقیق مشخص شد و پرسشنامه ها در اختیار کارکنان ادارات مرتبط باطراحی و اجرای پروژه ها قرار گرفت و پایایی پرسشنامه با استفاده از نرم افزار spss و با روش آلفای کرونباخ محاسبه شدکه از قابلیت اعتمادبالایی برخوردار بود. در ادامه،حداقل،حداکثر،میانگین و انحراف معیار نمره آزمودنی ها در متغیرهای تحقیق مورد برر ...
نمایه ها:

نقشهبرداری جریان ارزش روشی است که برای بهبود کیفیت با استفاده از پیادهسازی تولید ناب، بسیار مهم و اساسی میباشد و ازابزارهای کلیدی برای شناسایی زمینههای استفاده از تکنیکهای ناب به شمار میرود. این ابزار میتواند در خطوط تولیدی، سیستمهایمدیریتی و کسبوکار و به منظور بصریسازی و طراحی جریان مواد، اطلاعات و تولید در کف کارگاه و به منظور تشخیص فرآیندهای ارزشآفرین و ارزشنیافرین به کار رود. در این مقاله، با استفاده از نمادها و تکنیکهای نقشهکشی جریان ارزش در یک مطالعه موردی، نتایج بهکارگ ...

درسالهای اخیرباطرح نظریه های جدید درارتباط با رضایت مشتریان و مسائل رقابتی بازار بحث مدیریت زنجیره تامین به بحثی جامع تبدیل شده است ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان درمباحث مدیریت زنجیره تامین اولین گام اصلی و ازجمله جنبه های بالقوه درجهت افزایش کارایی سازمان ها می باشد این پژوهش نیز dea را به منظور انتخاب صحیح و کارامدمنابع تامین مورد استفاده قرارداده و معیارهایی جامع و همجهت با اهداف و ارزشهای سازمانی تعریف شده است تحقیق حاضر با افزودن اهمیت هریک ازمعیارهای ورودی و خروجی د رق ...

انتخاب مکان مناسب برای احداث واحدهای صنعتی یکی از مهمترین تصمیمات مدیران می باشد. به علاوه برای اجرای طرح های توسعه و احداث واحدها در مکان هایی غیر از مکان کارخانه اولیه باید این موضوع را نیز در نظر گرفت که احداث جدید باعث شکستتلاش های واحد کنونی نشود. در مورد احداث واحد دوم کارخانه چوب و کاغذ استان گیلان ابتدا با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی( AHP ( که از روش های تصمیم گیری کمی بر مبنای چند معیار است، 9 استان از بین 22 استان تعیین شده انتخاب شده است. سپس در ادامه برای تع ...

یکی از مهم ترین مشکلات جاری پروژه های پیمانکاری کشور در حوزه های مختلف مسائل مدیریتی آن ها می باشد . در این فضا، شرکت های پیمانکاری به عنوان مجریان بخش عمده ای از پروژه های توسعه ای و طرح های عمرانی، به شدت نیازمند بهره گیری از مدیران شایسته برای پروژه می باشند تا بدین طریق زمینه رشد و توسعه کشور را فراهم نمایند. در این مقاله که با استفاده از روشSWOT انجام گرفت،پس ازانجام مراحل این روش به این نتیجه رسیدیم که می توان مسائلی مانند عدم پذیرش شرکت توسط کار فرمایان ، از دست رفتن م ...