عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 435

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در گزارش طراحی مجموعه ورزشی دانشگاه آزاد، درباره تاثیر ورزش بر پرورش جسم و روان تحقیق شده است. همچنین تاریخچه فضاهای ورزشی جهان و به تاریخچه ورزش در ایران پرداخته شده است. بررسی مطالعات اختصاصی ورزشها (نوع ورزش، ابعاد زمینها و تجهیزات ورزشی) و مطالعات اختصاصی عرصه‌ها از لحاظ فرم، جهت‌گیری، دسترسی‌ها، خدمات مورد بحث قرار گرفته است. بررسی اقلیمی شهر کرمان و تاثیر بر جهت‌گیری و فرم فضاهای ورزشی و تاثیر آن در طرح، مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین مقررات فنی و سازه‌ای و جزیات سا ...

ساختار و نیروی انسانی دو رکن اساسی یک سازمان را تشکیل می دهند. هر سازمانی با توجه به محیط خاص خود و نیروی انسانی که در اختیار دارد می بایست با تغییر و اصلاح ساختار و تطابق آن با محیط متغیر و رو به رشد از یک سو و افزایش انگیزش کارکنان از سوی دیگر موجبات ارتقا کمی و کیفی محصولات تولیدی و یا خدماتی خود را فراهم و در جهت تحقق اهداف وجودی خویش گام بردارد. اغلب سازمانهای دولتی کشور ما دارای ساختارهای سنتی هستند که بر پایه نظارت و فرمان شکل گرفته اند و بنیادی سلسله مراتبی دارند. نگه ...

هدف از انجام این پروژه بیان اهمیت وارزش موزه در ارتقاء سطح فرهنگی جامعه در جهت شناخت بیشتر عومل محیطی و طبیعی پیرامون خود می باشد . شهرهایی که در یک محدوده جغرافیایی قرار گرفته اند و نهایتا به تقسیمات بزرگتر کشوری دیده اند هرگز از یک توزیع متناسب اقتصادی، فرهنگی و رفاهی برخوردار نبوده اند به عنوان مثال شهر کرمان که بستر بسیاری از وقایع تاریخی بوده و دومین استان پهناور کشور محسوب می شود . متاسفانه مواجه با کمبود سرانه فرهنگی می باشد . توسعه صنعتی و پیشرفت علوم مختلف باعث شده ک ...
نمایه ها:
طراحی | 
کرمان | 

این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین ساختار سنتی و شایستگی میان افراد در سازمانهای دولتی شهر کرمان انجام گرفته است. نتایج نشانگر وجود رابطه منفی بین ساختار سنتی و اطلاعات بدست آمده شایستگی میان افراد در جامعه مورد پژوهش است. همچنین بین متغیرهای ساختاری شامل رسمیت، تمرکز و پیچیدگی و شایستگی میان افراد در این جامعه رابطه منفی وجود دارد. ...

در این تحقیق عوامل موثر بر بهره‌وری نیروی کار از دید کارکنان شرکت زمزم کرمان مورد بررسی قرار گرفت . بر مبنای مهمترین عوامل موثر (تاکید بر ایجاد فضای کار مشارکتی، بهبود کیفیت زندگی کاری، آموزش فنی و حرفه‌ای و سهیم نمودن پرسنل در منافع حاصل از افزایش تولید، فرضیات تدوین گردید). سپس با استفاده از روشهای آماری هر یک از آنها مورد آزمون قرار گرفت . هدف اصلی این تحقیق مشخص نمودن عوامل موثر بر بهره‌وری کارکنان شرکت زمزم کرمان از نظر خود آنان بود تا مدیران سازمان را نسبت به این اثرات ...

مطالب این پایان نامه در پنج فصل تهیه گردیده که در فصل اول ابتدا بیان مساله می‌باشد که در آن بحثی کوتاه در خصوص اعتماد و رهبری آورده شده است . در فصل دوم بحثی کامل از اعتماد با توجه به نظر صاحب نظران مدیریت آورده شده است و در انتهای فصل بیان گردیده است . ...
نمایه ها:
مدیر | 
کرمان | 

سازمانها برای رسیدن به اهداف خود نیازمند وجود مدیرانی موفق می باشند و سازمانی که از مدیریت خوبی برخوردار می باشد مسلما سازمانی موفق خواهد بود. صاحبنظران مدیریت، موفقیت سازمانها را به عوامل متعددی نسبت می دهند. یکی از این عوامل بر صفات و تمایلات مدیران تاکید دارد. قدرمسلم این است که هرکدام از مدیران دارای ویژگیهایی هستند که از نظر رفتاری با سایرین متفاوت می باشند و از نظر انگیزش و تمایل برای انجام امور یکسان نمی باشند. از طرفی تلاش هر مدیر در عرصه سازمان با هر خصیصه و ویژگی که ...
 
این تحقیق به بررسی ارتباط بین عوامل فشارزای شغلی شامل : ابهام نقش ، تعارض نقش ، گرانباری نقش با ایجاد از خودبیگانگی در کارکنان ادارات و نواحی آموزش و پرورش شهر کرمان می پردازد. ...