عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 19539

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
 
هدف از این تحقیق تعیین عوامل تاثیرگذار بر ارتقاء کمی و کیفی فوق برنامه ورزشی در دانشگاههای وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی مستقر در تهران بوده است . توصیف وضعیت فضا، بودجه، مربیان و فعالیت‌های ورزشی ادارات تربیت بدنی جامعه آماری مربوطه و تعیین رابطه متغیرهای یادشده در رکود یا رونق ورزش دانشگاه از جمله اهداف این پژوهش بوده است . ...
نمایه ها:
تهران | 
ورزش | 
کمیت | 
کیفیت | 

بطور خلاصه نتایج زیر حاصل گردیده: -1 در زمینه نیروی انسانی و آمادگی معلمان تربیت بدنی، الف - آخرین مدرک تحصیلی 77/5 درصد از معلمان تربیت بدنی پائین‌تر از لیسانس بوده و نیز رشته تحصیلی 75 درصد آنها غیر از تربیت بدنی بوده است . ب - تعداد معلمین متخصص تربیت بدنی بسیار کم و نیز سطح علمی و تخصصی و توانائی آن‌ها در زمینه تدریس تربیت بدنی کودکان استثنائی ضعیف بوده است . ج- از نظر وجود مراکز آموزشی تربیت معلم ورزش کودکان استثنائی، رشته تحصیلی مربوطه در دانشگاه و نیز اساتید متخصص این ...

؛اکثر اقتصاددانان در این امر توافق دارد که آنچه در نهایت خصوصیت روند توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور را تعیین می کند، منابع انسانی آن کشور است. منابع انسانی پایه اصل پروت ملتها را تشکیل می دهد،؛ بنابراین نقش تعلیم و تربیت، به عنوان یکی از راه های تشکیل سرمایه انسانی، از دیرباز مورد توجه بوده است. در شرایط متحول امروز جهان، اساسی ترین عامل تعیین کننده پیشرفت و توسعه جامعه، مساله چگونگی برخورداری از اطلاعات، دانش، پژوهش وضعیت نیروی انسانی کارآمد است. امروزه جهان در معرض تغییرات شد ...

هدف تحقیق حاضر بررسی و مطالعه چگونگی گذران اوقات فراغت دانشجویان‌دختر دانشگاه تهران و میزان گرایش آنان به ورزش در این زمان، همچنین‌شناخت نقاط قوت و ضعف و نارسائیهای موجود تربیت بدنی و ورزش فوق‌برنامه دانشگاه از دیدگاه دانشجویان می‌باشد. شیوه تحقیق از نوع توصیفی‌بوده و در سطح دانشجویان دختر دانشگاه تهران اعم از پزشکی و غیرپزشکی‌انجام شده است . شیوه نمونه‌برداری به طور تصادفی، خوشه‌ای از پنج گروه‌آموزشی هنر، ادبیات و علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی، پزشکی‌صورت گرفته است . ...

موضوع این پژوهش مرتبط با سطوح قدرت و استقامت عضلانی عضلات مواضع مختلف بدنی و استفامت قلبی - تنفسی دونده‌های استقامتی می‌باشد. محقق سعی نموده ضمن اندازه‌گیری و تعیین مقادیر این فاکتورهای آمادگی جسمانی در نزد دونده‌های استقامتی دانشجویان دانشگاههای تهران، ارتباط هر کدام از آمادگی‌های عضلانی را با استقامت قلبی - تنفسی بسنجد. جهت تحقق این منظور به تعداد بیست تن دانشجوی دونده استقامتی از میان دانشجویان شرکت کننده در مسابقات دو هفته‌ای دو و میدانی ترتیب یافته بوسیله امور تربیت بدنی ...

هدف از این پژوهش تعیین میزان اوقات فراغت دانشجویان دختر و پسر دانشگاههای ایران در طول ترم تحصیلی و تعطیلات تابستانی و نوع فعالیتهای فراغتی جاری و مورد علاقه آنان و همچنین موقع و محل گذراندن اوقات فراغت و نقش فعالیتهای ورزشی در این اوقات بوده است . توصیف امکانات فراغتی و ورزشی ادارات فوق برنامه ورزشی و غیرورزشی دانشگاهها و وجود رابطهء معنی‌داری بین جنسیت ، وضعیت تاهل، رشته تحصیلی، سن، محل سکونت ، شغل پدران، بومی بودن، میزان درآمد ماهیانه دانشجویان، تحصیلات مادران و پدران، درآم ...