عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 19539

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
 
یکی از راههای مبارزه با بی آبی و خشکسالی بهره برداری بهینه و معقول و صرفه جویی در مصرف آب می باشد. از آنجا که راههای موقت در زمان بروز خشکسالی اثرات کوتاه مدت داشته و پایدار نخواهد بود لازم است در امر صرفه جویی در مصرف آب فرهنگ سازی صورت پذیرد تا با نهادینه شدن آن موضوع صرفه جویی به عنوان یک مطالبه همگانی و یک روحیه در زندگی تبدیل گردد. از طرف دیگر اطلاع رسانی و آموزش یکی از راهکارهای اساسی در فرهنگ سازی است و به ویژه استفاده از آن در نسل جوان به عنوان والدین فردای جامعه بسی ...

؛اکثر اقتصاددانان در این امر توافق دارد که آنچه در نهایت خصوصیت روند توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور را تعیین می کند، منابع انسانی آن کشور است. منابع انسانی پایه اصل پروت ملتها را تشکیل می دهد،؛ بنابراین نقش تعلیم و تربیت، به عنوان یکی از راه های تشکیل سرمایه انسانی، از دیرباز مورد توجه بوده است. در شرایط متحول امروز جهان، اساسی ترین عامل تعیین کننده پیشرفت و توسعه جامعه، مساله چگونگی برخورداری از اطلاعات، دانش، پژوهش وضعیت نیروی انسانی کارآمد است. امروزه جهان در معرض تغییرات شد ...

هدف تحقیق حاضر بررسی و مطالعه چگونگی گذران اوقات فراغت دانشجویان‌دختر دانشگاه تهران و میزان گرایش آنان به ورزش در این زمان، همچنین‌شناخت نقاط قوت و ضعف و نارسائیهای موجود تربیت بدنی و ورزش فوق‌برنامه دانشگاه از دیدگاه دانشجویان می‌باشد. شیوه تحقیق از نوع توصیفی‌بوده و در سطح دانشجویان دختر دانشگاه تهران اعم از پزشکی و غیرپزشکی‌انجام شده است . شیوه نمونه‌برداری به طور تصادفی، خوشه‌ای از پنج گروه‌آموزشی هنر، ادبیات و علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی، پزشکی‌صورت گرفته است . ...

تغذیه ورزشی از جمله شاخه‌ها و زیر گروههای علم ورزش است که به مطالعه علمی وضعیت تغذیه‌ای ورزشکاران در تمرینات و مسابقات پرداخته و دستوالعمل‌هائی را برای تغذیه قبل، در حین و بعد از تمرین آنها تدارک می‌بیند. تحقیقات و مطالعاتی که در کشورهای مختلف در ارتباط با تغذیه و تاثیر آن روی اجراها و عملکردهای ورزشی صورت می‌گیرد، دامنه‌دار بوده و روزبروز یافته‌های تازه‌ائی را در اختیار پژوهشگران، ورزشکاران و دست‌اندرکاران ورزش قرار می‌دهد. تحقیق حاضر تلاشی است در جهت هر چه بیشتر آشنا نمودن ...
  
چکیده ندارد.