عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 19539

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این تحقیق به تعیین وضع علاقه‌مندی دانشجویان سال اول دانشگاه تهران در سال تحصیلی 43 - 42 به رشته‌هایی که در آن تحصیل می‌کنند و نیز موجباتی که گروههای غیر علاقه‌مند را وادار به ادامهء تحصیل کرده است پرداخته شده است . ...

در این تحقیق به تعیین وضع علاقمندی دانشجویان سال اول دانشگاه تهران در سال تحصیلی 1343 - 1342 در رشته‌هایی که در آن تحصیل می‌کنند پرداخته شده است . و نیز موجباتی که گروههای غیر علاقه‌مند را در ادامه تحصیل فراهم کرده است اشاره شده است . برای مشخص کردن حدود دقیق هدف مورد نظر جداول نهایی تنظیم و به بررسی قوانین توزیع صفتهای مربوطه انجامیده است . ...

هدف این تحقیق به تعیین وضع علاقه‌مندی دانشجویان سال اول دانشگاه تهران در سال تحصیلی 43-42 به رشته‌ای که در آن تحصیل می‌کنند و نیز موجباتی که گروه‌های غیرعلاقه‌مند را وادار به ادامه تحصیل کرده است می‌پردازیم. برای مشخص کردن حدود دقیق هدف مورد نظر جداول نهایی زیر که مبین قوانین توزیع صفت‌های مربوط به وضع علاقه‌مندی در نظر گرفته می‌شود. -1 جدول توزیع فراوانی بر حسب رشته تحصیلی و وضع رضایت و نوع دیپلم -2 جدول توزیع ناراضیان بر حسب سن و موجب تحصیل "تمایل آنها برای بدست آوردن شغل" ...

پایان‌نامه حاضر فهرست 150 عنوان کتاب چاپ سنگی ایران، قطع رحلی، موجود در کتابخانه دانشکده ادبیات دانشگاه تهران است . این فهرست بدلیل موقعیت خاص کتابها در فاصله زمانی بین نسخه‌های خطی و کتابهای چاپی جدید و برابری آنها با نسخه‌های خطی بر اساس فرم جدیدی که تلفیق فهرست‌نویسی قدیم و جدید می‌باشد، صورت گرفته است . در این فهرست تمام اطلاعات مربوط به کتاب ، چه اطلاعات کتابشناسی و چه اطلاعات نسخه‌شناسی داده شده است . این فهرست بر اساس شماره راهنما تنظیم شده و در پایان فهرست‌های الفبائی ...

هدف از انجام این پژوهش بررسی ارتباط بین سلامت روانی و آمادگی بدنی دانشجویان دختر ورزشکار و غیرورزشکار دانشگاه تهران در سال تحصیلی 1375-1376 بوده است . در این پژوهش 80 نفر (40 نفر ورزشکار و 40 نفر غیرورزشکار) از دانشجویان به شکل نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای گزینش شده بودند. میزان سلامت روانی دانشجویان توسط پرسشنامه سلامت عمومی 60 سئوالی و میزان آمادگی بدنی آنها به وسیله آزمون پله و تعیین میزان توان هوازی بیشینه افراد مورد بررسی قرار گرفت . نتایج نشان داد که تفاوت بین همبستگ ...

سرمایه‌گذاری در بخش آموزش نیروی انسانی متخصص و کارآمد در جوامع مختلف در جهت نیل به استقلال در تمامی زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، و نظامی و... از اهمیت ویژه‌ای برخوردار باشد و از دیدگاه اقتصادی سرمایه‌گذاری در بخشهایی، در اولویت قرار می‌گیرد که نرخ بازدهی آن نسبت به سایر بخشها بیشتر باشد و زمانی نرخ بازدهی افزایش می‌یابد که سرمایه‌گذاری به صورت بهینه انجام گیرد و یکی از عواملی که موجب کاهش بازدهی سرمایه‌گذاری در دانشگاهها یعنی این مراکز تامین نیروی انسانی متخصص جهت بخشها ...

بررسی حاضر مطالعه‌ای درباره وضعیت تحصیل دانشجویان جانباز است که به منظور شناخت کم و کیف وضعیت تحصیلی آنان صورت گرفته است . این مطالعه در واقع یک بررسی میزانی است که به صورت توصیفی تحلیلی با استفاده از پرسشنامه بر روی نمونه 350 نفری دانشجویان جانباز در سطح شهر تهران با روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شده‌اند صورت گرفته است . که مشروح آنها در بخش اول گزارش آمده است . در این تحقیق جنبه‌های مختلف مساله تحصیلی دانشجویان جانباز (با توجه به ابعاد دیگ حتی‌المقدور مورد تج ...
نمایه ها:

این تحقیق با توجه به اینکه هدف تبیین و بررسی ارتباط رضایت شغلی و عملکرد کارشناسان دانشگاه تهران می باشد و این رابطه از دیدگاه خود کارشناسان بررسی می شود لذا با توجه به نوع تحقیق از روش تحقیق پیمایشی استفاده شده است.جامعه آماری این پژوهش کارشناسان دانشگاه تهران می باشد براساس بررسیهای انجام شده در زمان تحقیق در دانشگاه 194 نفر کارشناس در پنج حوزه معاونت مشغول فعالیت بودند.روش نمونه گیری در این تحقیق روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای است. همچنین به دلیل اینکه سعی می شد این نمون ...