عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 19539

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از انجام این پژوهش بررسی و مقایسه ارتباط زمان واکنش و هوشبهر ورزشکاران و غیرورزشکاران است . برای این منظور ابتدا 30 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه تهران شرکت‌کننده در کلاسهای تربیت بدنی عمومی 1 که هیچگونه سابقه ورزشی و یا برنامه آمادگی جسمانی قابل ملاحظه‌ای نداشتند را به عنوان گروه غیرورزشکار و 30 نفر دیگر از دانشجویان دختر دانشگاه تهران که در سال سوم یا چهارم رشته تربیت بدنی مشغول تحصیل بوده و حداقل 3 سال سابقه فعالیت ورزشی داشته و در یکی از تیمهای دانشگاه عضو بوده‌ ...

تحقیق حاضر درصدد است که ارکان اساسی ساختار (پیچیدگی، رسمیت و تمرکز) را در "کوی دانشگاه تهران" بررسی و میزان فاصله میان وضع موجود و وضع مطلوب ساختار را تبیین نماید و ساختار مناسب آنرا طراحی کند. ...

هر مدیری باید برای انجام وظایف خود مانند برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری ، هماهنگی و کنترل، تصمیم گیری نماید و تصمیمات اتخاذ شده در سازمان هر چه عقلایی تر باشد سازمان را در رسیدن به اهداف تعیین شده نزدیک تر می سازد. هدف اصلی از این تحقیق ارائه چارچوبی از میزان و چگونگی رابطه ساختار سازمانی و فرآیند تصمیم گیری می باشد که این نوع موضوع به تصمیم گیرندگان کمک خواهد کرد تا نسبت به رابطه ساختار سازمانی و فرایند تصمیم گیری در سازمان آگاهی یابند و به آنها در جهت حل مشکلات سازمان و مخصو ...

در این تحقیق نحوه نگهداشت کارکنان متخصص (کارشناسان)، انگیزش و در نتیجه کارآیی در دانشگاه مورد توجه و بررسی می باشد. این اهداف را با بکارگیری مواردی چون ایجاد یک نظام آموزشی در جهت ارتقای سطح علمی و فنی کارکنان، طراحی مشاغل دارای انگیزش، ایجاد رضایت شغلی در کارکنان، توجه به مسائل و امکانات رفاهی، بر پایی یک نظام ارزشیابی صحیح و دقیق و ایجاد انگیزه های شغلی برای کارکنان می توان احراز نمود. این بررسی را می توان در هر سازمان دولتی و یا در مورد کلیه کارکنان سازمان های ایرانی عملی ...

هدف اصلی از این تحقیق بررسی وضع موجود خصوصی سازی در دانشگاه تهران و آثار آن بر کارایی می باشد، و نیز تجزیه و تحلیل این موضوع که آیا خصوصی سازی اثرات مثبتی بر کارایی داشته است یا اثرات منفی، و یا اصلا تاثیری بر کارایی نداشته. ...

نتایج پژوهش نشان می دهد که: 1-کارکردهای مدیریت منابع انسانی دانشگاه با مفروضات آخرین کارکردهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی سازگار نیست. 2-کارکردهای منابع انسانی دانشگاه براساس رویکرد استراتژیک و برمبنای باورها و اصول علمی به گونه نوآورانه ، تحولی و آینده نگر طراحی نشده اند.3-براساس الگوی تحلیل عوامل استراتژیک ‏‎‏‎SWOT‎‏ و کاربرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ‏‎AHP‎‏ استراتژی ‏‎ST‎‏ با ترجیح نهایی 6/43 درصد مناسبترین استراتژی برای فائق آمدن بر مسائل و مشکلات در حوزه قوتها، ضعفها ...

در این تحقیق سعی شده است تا نسبت طول تاج آناتومیک به طول دندان در کلیشه های رادیوگرافی مورد بررسی قرار گیرد. برای نیل به این هدف از بین بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال تحصیلی 80-1379 تعدادی بر حسب تصادف انتخاب شدند. از آنجایی که مطالعه حاضر تمام دنانهای موجود در نواحی مختلف فکین را شامل می شود لذا از هر ناحیه 5 دندان انتخاب گردید که جمعا شامل 70 دندان می شود. سپس طول تاج آناتومیک و طول دندان در رادیوگرافی و پس از کشیدن دندان روی نمون ...

هر سازمانی ساختاری دارد که مبتنی بر مشاغل میباشد.طراحی صحیح مشاغل و در نظر گرفتن ابعاد اصلی هر شغل نقش بسزایی در استحکام و بقای سازمان خواهد داشت .تنظیم وظایف و مسئولیت‌ها در یک شغل یا گروهی از مشاغل که وابسته به یکدیگر است بایستی به گونه‌ای باشد که حداکثر کارآیی بدست آید و باعث رضایت ، رشد، پیشرفت و در نهایت بهبود و کیفیت زندگی کاری کارکنان و اعتلای سازمان شود.این تحقیق در پی بررسی وضعیت مشاغل مرکز انفورماتیک و آمار دانشگاه تهران از نظر ماهیت و ابعاد اساسی مشاغل ...

به منظور مقایسه میزان HDL و زیررده‌های آن (HDL3c,HDL2c)و همچنین میزان کلسترول تام و تری گلیسرید خون دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار، تعداد 30نفر که 15 نفر از آنها از میان دانشجویان ورزشکار دانشگاه تهران با میانگین 9/7 سال تمرینات منظم و مستمر و 15 نفر دیگر از میان دانشجویان غیر ورزشکار که هیچگونه سابقه ورزشی نداشته و از فعالیت بدنی چندانی هم برخوردار نبودند انتخاب شدند. این افراد همگی سالم بودند. میانگین سن، قد و وزن ورزشکاران به ترتیب (26/9+-3)،(177/26+-10),(72/53+-18) افراد ...