عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 863

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پروژه شامل دو بخش است :در بخش اول، یک مجموعه از لیگاندهای بازشیف سه پایه ای از واکنش تراکمی آلدهیدهای 9 –آنترالدهید و 2- هیدروکسی-1- نفتالدهید، با تتراآمین های سه‌پایـه‌ای آلیفاتیک تریس (2-آمینواتیل) آمین (tren) و تریس (3-آمینوپروپیل) آمین(trpn)، سنتز شد. لیگاندهای متقارن (L1, L2, L3, L4) با طیف‌سنجی 13CNMR, 1HNMR, IR و آنالیز عنصری مورد شناسایی قرار گرفتند، در مرحله بعدی تعدادی از کمپلکس های[AgL1](NO3) [CuL1](ClO4), [AgL2]( NO3), [SmL3], [GdL3], [GaL3], [FeL3], [NdL3], [ ...

در بخش اول، يك مجموعه از ليگاندهاي متقارن و نامتقارن از واكنش تراكمي برخی از مشتقات سالسيل-آلدهيد با ليگاند تتراآمين سه‌پايـه‌ای آليفاتيک tren، سنتز و با طيف‌سنجي جرمي مورد بررسي و شناسايي قرار گرفتند. پس از آن درصد هر يك از گونه هاي تشكيل شده تعيين شد. همچنين ليگاند هاي باز شیف متقارن و نامتقارن حاصل از واكنش تراكمي ليگاند تتراآمين سه‌پايـه‌ای آليفاتيک tpt با ساليسيل‌آلدهيد و 5-برموساليسيل‌آلدهيد و كمپلكس‌هاي (Fe(III آنها سنتز شدند و با روش‌هاي اسپكتروسكوپي IR و طيف-سنجي جر ...

در این نوشتار مطالعه ی تئوری برهم کنش های بین مولکولی، ویژگی های هندسی، آنتالپی برهم کنش و انرژی نقطه صفر دیمرهایH2O-H2S ,H2O-H2O و H2S-H2S مورد بررسی قرار گرفته است. این ترکیبات از مواد همراه در مخازن گازی می باشند و مطالعه تئوری آن ها می تواند سودمند باشد. در این کار از روش های تئوری اختلال مولر- پلست و روش (CCSD(T استفاده شده است. برای این منظور ازیک تابع پایه متوسط (MP2/6-311++g(d,p و توابع پایه بزرگتر(aug-cc-pvnz; n=d, t, q) برای روش اختلال مولر- پلست و تابع پایه (aug- ...

دو لیگاند باز شیف بالقوه هفت‌دندانه با دهندگی N4O3 و N4S3( L1و L6) از واکنش تراکمی تیوفن-2-کربوکسآلدهید و فوران-2-کربوکسآلدهید با تریس(2-آمینواتیل)آمین (tren) و لیگاند بالقوه هفت دندانه با دهندگی N4S3(L4) حاصل از احیا لیگاند (L1) تهیه شدند. همچنین یک لیگاند باز شیف بالقوه هفت‌دندانه جدید (L5) با دهندگی N4S3از واکنش تراکمی 3-متیل تیوفن-2-کربوکسآلدهید با tren، و دو لیگاند باز شیف بالقوه هفت‌دندانه جدید ( L2و L3) با دهندگی N4S3 از واکنش تراکمی تیوفن-2-کربوکسآلدهید با تریس(3-آ ...

شیمی سبز نشان می‌دهد که چگونه روش‌های علمی بنیادی می‌توانند از سلامت انسان و محیط محافظت کنند. شیمی سبز در حقیقت طراحی محصولات و فرآیند های شیمیایی است که نیاز به استفاده و تولید مواد پر خطر را کاهش داده یا بر طرف می کند. در این راستا، زمینه‌های کلیدی شامل کاتالیزور، طراحی مواد شیمیایی و حلال‌های کم خطر از نظر محیطی مورد توجه می‌باشند. شیمیدانان حاضر و آینده برای طراحی محصولات و فرآیندهایی با ضریب اطمینان محیطی بالا آموزش می‌بینند. فعالیت‌های اخیر در زمینه شیمی سبز، پتانسیل ع ...

یکی از کارآمدترین روش‌های تصفیه و حذف آلاینده‌های آلی، استفاده از ازون در سیستم‌های آبی می‌باشد. هدف اصلی در این پژوهش استفاده از تکنیک الکتروشیمیایی جهت تولید ازون با غلظت بالا و بکارگیری ازون تولید شده برای حذف دو نوع ماده رنگزا به نام‌های ری‌اکتیو‌بلو19 (RB19) و رودامین بی(RBاست. این مواد رنگی بدلیل حضور زیاد در پساب‌های صنعتی و مقاومت بالای آنها در مقابل روش‌های متداول تصفیه، به‌عنوان آلاینده‌ی هدف (الگو) انتخاب شده‌اندو بازده حذف آنها توسط ازوناسیون مورد ارزیابی قرار گر ...

در اين پايان‌نامه مواد پايه‌هاي کربني مانند کربن فعال و گرافيت منبسط شده به عنوان پايه‌هايي براي پوشش‌دهي استفاده شد. ابتدا محلول سل حاوي نانوذرات دي‌اکسيدتيتانيوم را با روش سل ژل ساختيم و سپس اين محلول را روي پايه-هاي کربني مانند کربن فعال و گرافيت منبسط شده نشانديم. مشخصه‌يابي نمونه‌هاي ساخته شده توسط ميکروسکوپ الکتروني روبشي، پراش اشعه ايکس، طيف‌سنجي پراکندگي انرژي پرتو ايکس و آناليز BET انجام شد. آناليز XRD پيک‌هاي مشخصه‌ي گرافيت منبسط شده و کربن فعال را نشان داد. پيک‌ها ...

در اين کار پژوهشی، شش نوع مایع یونی بر پایه ی ایمیدازولیوم، [Cnmim][X]، سنتز شده و اثر آن ها بر کشش بین سطحی سیستم شیمیایی تولوئن - آب در دما، pH و در حضور الکترولیت های تک ظرفیتی مورد بررسی قرار گرفته است. کشش بین سطحی و غلظت بحرانی مایسل تابع خصلت آبگریزی مایع یونی و قطبش پذیری آنیون آن می باشند. روند بیشترین کاهش این دو کمیّت به ترتیب زیر می باشد: [C16mim][ ...

در این تحقیق ابتدا، یک مجموعه از آلدهیدهای حاوی گروه آزو از واکنش بین مشتقات آنیلین با سالیسیل‌آلدهید سنتز و باطیف‌سنجی IR و 1HNMRمورد شناسایی قرار گرفتند. در ادامه لیگاندهای متقارن (H3L1، H3L2، H3L3، H3L4، H3L5، H3L6، H3L7، H3L8، H3L9 و H3L10) از واکنش تراکمی آلدهیدهای فوق با لیگاندهای تتراآمین سه‌پایـه‌ای آلیفاتیک تریس(2-آمینواتیل)آمین (tren) و تریس(3-آمینوپروپیل)آمین(tpt)، سنتز و با طیف‌سنجی IR، 1HNMR، 13CNMR و تجزیه عنصری مورد شناسایی قرار گرفتند، همچنین ساختار بلوری لیگ ...