عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2588

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

استان یزد به دلیل دوری از منابع رطوبتی و قرار گرفتن در فلات مرکزی کشور، از قلت بارندگی برخوردار است. در پنجاه سال گذشته بهره‌برداری گسترده‌ای از منابع آب‌های زیرزمینی آن به‌عمل آمده است به گونه‌ای که اکثر سفره‌های آب‌های زیرزمینی این استان با افت سطح آب زیرزمینی مواجه شده‌اند. کیفیت آب‌های زیرزمینی نیز به دلیل برداشت از زبانه‌های آب‌های شیرین و هجوم آب‌های شور تنزل یافته‌است. از طرف دیگر آب‌های زیرزمینی و خط انتقال آب به یزد، تنها منبع آبی این استان را تشکیل می‌دهند که اولی ب ...
نمایه ها:
تفکیک | 

هدف: مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه بین عوامل اجتماعی ـ روانی و تاخير دركمك جويي در فاز پیش از بیمارستان در بيماران با علائم انفاركتوس ميوكارد در شهر يزد انجام شد. این مطالعه، در پرتو مدل اجتماعی ـ رفتاری آندرسن انجام گرفت. روش: این تحقیق در قالب طرح پیمایشی و بصورت مقطعی انجام شد. داده های این مطالعه، از 100 نفر بیمار با علائم انفارکتوس میوکارد که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده بودند جمع آوری شد. ابزار جمع آوری داده ها عبارت بودند از: پرسشنامه ادراک بیماری (IPQ)، پرس ...

میکروکلیمای شهر تحت کنترل شدید فعالیتهای انسانی قرار دارد و یکی از روشن ترین اثرات آن پدیده جزیره گرمایی شهری است که امروزه در شهرهای بزرگ و کوچک سراسر جهان از جمله ایران به یک معضل زیست محیطی(افزایش دما و آلودگی هوا) تبدیل شده است. هدف اصلی پژوهش حاضر، ارزیابی توزیع حرارت در شهر یزد و حومه و همچنین مطالعه نیمرخ دمای خاک آن است که در راستای این هدف ایستگاههای یزد در غرب و مرکز پژوهشی در جنوب غرب واقع در شهر یزد به عنوان مهمترین ناحیه مطالعاتی و ایستگاههای اشکذر در شمال و محم ...

تونل باد از اهمیت زیادی در مطالعه و تحقیق مسائل مرتبط با جریان اطراف اجسام برخوردار است. تونل باد جریان هوای کنترل شده‌ای را ایجاد می‌کند که از اطراف مدل مورد نظر عبور کرده و بدین ترتیب اطلاعات لازم از چگونگی عبور جریان هوا از اطراف مدل به دست می‌آید. برای این منظور نیاز به تونل بادی با جریان هوای یکنواخت و حداقل اغتشاشات می‌باشد. در صورتیکه تاثیر جریان یکنواخت مد نظر باشد، مقدار شدت اغتشاش‌های ناخواسته بر روی نقطه شروع لایه مرزی گذرا روی مدل تاثیر گذاشته و نتایج حاصل از آزما ...

در تحقیق و مطالعه مباحث آیرودینامیکی، تونل باد از اهمیت زیادی برخوردار است. تونل باد جریان هوای کنترل شده‌ای را ایجاد می‌کند که از اطراف مدل مورد نظر عبور کرده و بدین ترتیب اطلاعات لازم از چگونگی عبور جریان هوا از اطراف مدل به دست می‌آید. کیفیت جریان هوای داخل تونل باد با میزان یکنواختی، اندازه شدت اغتشاش‌ها و زاویه جریان آن مشخص می‌شود. تونل باد باید بگونه‌ای باشد که جریان هوای یکنواخت با حداقل اغتشاش‌ها و بدون زاویه ایجاد کند. نازل یکی از مهمترین اجزای تونل باد است که نقش ...

در دو دهه اخیر سرمایه اجتماعی در اشکال گوناگونش به عنوان یکی از کانونی‌ترین مفاهیم در علوم اجتماعی ظهور و بروز یافته است. این پ‍ژوهش با هدف سنجش میزان سرمایه اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه‌‌ یزد و اصفهان به بررسی رابطه بین متغیرهای اجتماعی مختلفی نظیر سن، جنس، رشته تحصیلی، مقطع تحصیلی، پایگاه اقتصادی اجتماعی، میزان دینداری و میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی با میزان سرمایه اجتماعی پرداخته است. این تحقیق از نوع پیمایش بوده که طی آن 615 نفر از دانشجویان مورد مطالعه با استف ...

امروزه عواملی چون تغییرات محیطی، پیشرفت های تکنولوژیکی و افزایش رقبا باعث شده است کشمکش و رقابت بی پایانی بین سازمان ها به وجود آید. در تغییرات سریع امروزی سازمان هایی موفق خواهند بود که بتوانند خود را با این تغییرات انطباق داده و از قدرت نوآوری لازم برخوردار باشند. در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی نیز نوآوری و خلاقیت از اهمیت والایی برخوردار است و یکی از اهداف مهم آن ها به شمار می آید. لذا، جهت تحقق این هدف، این موسسات باید در زمینه اشاعه، نشر دانش و انتقال آن به جامعه و نس ...

در گذر زمان و شتاب گرفتن تغییرات محیط و تصویرذهنی، مسئله امروز فضاهای شهری ما، برهم خوردن تعادل این تغییرات نسبت به یکدیگر و از این رو بحران هویت در این فضاها می‌باشد. حال ازمیان انواع فضاهای شهری، فضای ورودی شهر مورد پژوهش قرار گرفته است. چراکه این فضا علاوه بر توقع شرایط عام کیفیت محیطی در فضا، بطور خاص می‌باید نشان از شخصیت و هویت بستر قرار‌گیری در آن نیز باشد. در این بین، شهر یزد نیز بواسطه بافت تاریخی منسجم و شناخته شده که در ذهن بسیاری از شهروندان و مسافران نقش بسته است ...

نیروی انسانی یکی از منابع مهم و اساسی سازمان‌ها قلمداد می‌شود و سازمان‌ها برای رسیدن به اهداف، نیازمند به نیروی انسانی کارآمد و توانمند می‌باشند؛ بنابراین، حفظ و نگهداری این منبع مهم، یکی از ضروریات سازمانی تلقی می‌شود. این پژوهش در جهت زمینه‌یابی وکشف عوامـل حفـظ ونگهداشـت اعضای هیئت علمی دانشگاه یزد و هـم‌چنـین تعیین اولویت عوامل مذکور در سطح دانشگاه یزد انجام شده است. این پژوهش از حیث هدف نوعی پژوهش کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات توصیفی_پیمایشی است که در سال 1394 انجام ش ...