عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 321

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف این پژوهش بررسی تفاوت نگرش نسبت به ازدواج در بین دانشجویان دختر و پسر دارای نقش های جنسیتی مردانه،زنانه،دوجنسیتی و نامتمایز است.به این منظور از میان دانشجویان دانشگاه هرمزگان تعداد 250 نفر از دانشجویان با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب گردیده است و از پرسشنامه نقش جنسیتی بم و مقیاس نگرش نسبت به ازدواج هیل استفاده شده است.به منظور تجزیه و تحلیل داده ها برای سوال های پژوهشی از روش توصیفی و روش T-Test و تحلیل واریانس یک طرفه و تحلیل واریانس دو طرفه و هم چنین آزمون دانک ...

در جهانی زیست می کنیم که در پی توسعه ی جبری مدرنیسم، گسترش ارتباطات و تکنولوژی، حضور جدی و قدرتمند دنیای مجازی، فراگیری و تاثیر ناگریز فرهنگ جهانی، چالش های ژرفی فرا روی مان گشوده شده و می ورد تا بحران های اجتماعی و هویتی دامنه داری را ایجاد کند؛ در چنین شرایطی است که گفت و گو و بازاندیشی در مفهوم «هویت» با نگاهی به گذشته و تاملی در حال که لزوما روی کردی به آینده نیز خواهد داشت، بیش از هر زمان دیگر ضروری به نظر می رسد. بنا بر همین ضرورت است که پژوهش به کندوکاو در ادبیات استان ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین اخلاق سازمانی و بهره وری نیروی انسانی در بین کارکنان دانشگاه هرمزگان انجام شد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت گردآوری داده ها از نوع توصیفی همبستگی می باشد. جامعه آماری مورد تحقیق حاضر کارکنان دانشگاه هرمزگان هستند. تعداد کارکنان شاغل در سازمان ۴۰۰ نفر می باشند . برای مشخص شدن حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شده است. بنابراین تعداد ۱۹۶ پرسشنامه بعنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد: اخلا ...

سلامت اکوسیستم ماهیگیری ماهیان تجاری نزدیک به کف و کف زی با استفاده از مدل اکوپس( نسخه 6.4.3)، از مهر 1393 تا شهریور 1394 در آبهای هرمزگان مورد ارزیابی قرار گرفت. مقادیر 0/49، 0/48 و 0/23 شاخص همه‌چیز‌خواری برای سه گونه سوکلا، هامورمعمولی و سرخو معمولی و برای دو گونه هامور دم خاکستری و شانک گوفر این شاخص0/05تخمین زده شد، بنابراین به نظر می رسد سه گونه سوکلا، هامور معمولی و سرخو معمولی در استرس های منبعث از محدودیت های منابع غذائی بهتر خود را بتوانند با شرایط محیطی وفق داده، ...

هدف از انجام این پژوهش شناسایی و مقایسه عوامل درون‌سازمانی موثر بر عملکرد تحصیلی دانش‌جویان ممتاز و مشروط دانشگاه هرمزگان بوده است. بدین منظور از بین دانش‌جویان ممتاز و مشروط دانشگاه هرمزگان که در نیم‌سال دوم تحصیلی 1389-1388 مشغول به تحصیل بوده‌اند، نمونه‌ای به حجم 217 نفر شامل: 100 نفر دانش‌جوی ممتاز و 117 نفر دانش‌جوی مشروط، به صورت تصادفی انتخاب گردیده است. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش عبارت‌اند از: پرسش‌نامه محقق ساخته عوامل درون‌سازمانی موثر بر عملکرد تحصیلی؛ پرسش ...

در دهه های اخیر همسویی استراتژی کسب و کار و فناوری اطلاعات ، به مثابه اهرمی برای کسب و کار هر سازمان در ابعاد جدید رقابت به حساب می آید . گرچه هنوز مورد قابل توجهی برای انجام همسویی مناسب کسب و کار و فناوری اطلاعات مشاهده نشده است، اما با این حال سازمانها اندیشه های مبهمی از بکارگیری زیرساختهای فناوری اطلاعات برای پشتیبانی از استراتژی کسب و کار دارند به همین دلیل آنها از بازگشت سرمایه ای که در فناوری اطلاعات انجام داده اند ، اثری نمیبینند . توجه به فناوری اطلاعات در بسیار ...

در این تحقیق ، غلظت جیوه در بافت عضله ، کبد و آبشش ماهی کفشک گونه تیزدندان (Psettodes erumei) و رسوبات در سواحل استان هرمزگان( قشم ،هرمز و جاسک) اندازه گیری شد. نمونه های ماهی به کمک تور ترال کف روب صید شدند . بافت عضله ، کبد و آبشش 45 نمونه صید شده به صورت تصادفی در هر فصل ، پس از زیست سنجی تفکیک و فلز جیوه به روش هضم شیمیایی استخراج شد و غلظت آن توسط دستگاه اسپکتروفتومتر جذب اتمی (AAS ) تعیین گردید. نتایج تحلیل شده با آزمون واریانس یک طرفه، بیانگر حداقل میزان تراکم فلز جی ...

دشت سرزه رضوان یکی از مهم‏ترین دشت‏های استان هرمزگان از لحاظ کشاورزی و کیفیت آب است که در سال 1378 به منظور جلوگیری از افت شدید سطح آب آبخوان، اقدام به یک طرح تغذیه مصنوعی از نوع پخش سیلاب در آن گردیده است. ارزیابی تأثیر این طرح روی تراز آب آبخوان به منظور آگاهی از عملکرد آن هدف اصلی این مطالعه است. بدین منظور آبخوان این دشت به کمک مدل ریاضی (با نرم‏افزار MODFLOW) شبیه‏سازی گردید. در حین شبیه‏سازی به منظور واسنجی مدل در شرایط ماندگار از تراز آب زیرزمینی اردیبهشت 1378 و به منظ ...

در این تحقیق به بررسی و مطالعه باد‌های محلی حاکم بر استان هرمزگان و باد آستانه انواع پدیده‌های گردوغبار شده است. برای این کار، به تحلیل آماری انواع پدیده‌های غبار و وقوع بادها با استفاده از داده‌های سمت و سرعت باد اندازه‌گیری شده در ایستگاه‌های هواشناسی پرداخته‌شده است. در این تحقیق داده‌های سینوپتیک ۱۲ ایستگاه با اولویت ایستگاه‌های دارای سابقه آماری ۳۰ ساله استفاده‌شده و جهت مطالعه آمارهای باد، از گلباد، گلغبار و نتایج حاصل از آن‌ها موردبررسی قرارگرفته است که نتایج حاصل از گ ...
نمایه ها:
گلباد |