عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 872

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
  
سازمان ها و شرکت های رقیب، سعی می کنند افراد بااستعداد را از راه‌های مختلف جذب و حفظ کنند؛ یکی از این راه‌ها برندسازی کارفرما می باشند. برند کارفرما مجموعه عوامل داخلی مربوط به پرسنل است که بااطلاع رسانی به افراد خارج از سازمان، به افراد القا می کند این سازمان موقعیت، جایگاه و مکانی برای کار کردن است. مقیاس ابعاد شخصیت نام و نشان تجاری نخستین بار توسط آکر مطرح‌شده است. در این پژوهش نیز از الگوی تجدیدنظر شده آکر برای تشخیص عوامل موثر بر شخصیت نام و نشان تجاری با متغیرهای میانج ...

در این مقاله به ارزیابی لرزه ای بخشی از بنای تاریخی بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی موسوم به گنبد الله الله پرداخته شده است .حفظ وتقویت بناهایتاریخی تاثیر بسزایی در حراست از فرهنگ اصیل و تمدن یک سرزمین به شمار می رود .پایداری قابل توجه گنبد الله الله در برابر زلزله های مطرحی که طی سالیان متمادی در این ناحیه به وقوع پیوسته و منجر به خرابی های فراوانی در مناطق پیرامون گردیده حاکی از عملکرد متفاوت این بنای تاریخی در مقایسه با سایر سازه ها می باشد .از این رو با توجه به لرزه خیز بودن س ...

به منظور بررسی اثرات نیتروژن تثبیتی و معدنی بر روند رشد و عملکرد نخود رقم ILC 482، آزمایشی در سال 1386 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی، به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار به اجرا در‌آمد. تیمارهای آزمایش شامل سطوح مختلف نیتروژن (صفر، 50، 75 و 100 کیلوگرم اوره در هکتار) در کرت‌های اصلی و دو سطح تلقیح و عدم تلقیح با باکتری رایزوبیوم در کرت‌های فرعی بودند. بررسی روند تغییر شاخص‌های رشد نخود نشان داد که حداکثر مقادیر بیوم ...

به منظور برآورد تنوع ژنتیکی درون و بین اکوتیپ‌های علف باغ با استفاده از نشانگرهای RAPD، بذر 18 اکوتیپ داخلی و 7 اکوتیپ خارجی در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی کشت شدند. برای استخراج DNA نمونه برگی از ژنوتیپ‌ها در مرحله 4 برگی از برگ‌های جوان تهیه شد. در تجزیه RAPD، 8 آغازگر RAPD از 40 آغازگر مورد ارزیابی، 73 نوار چند‌شکل تولید کردند. تعداد کل نوارهای چندشکل در درون اکوتیپ‌ها از 25 تا 49 نوار متغیر بود. فاصله ژنتیکی بین اکوتیپ‌ها بر اساس ضریب نی بین 0/051 تا 0/245 ...

از آنجا که هر یک از عملیات زراعی شرایط رقابتی بین گیاهان جوامع گیاهی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد لذا لازم است در بررسی هر یک از عملیات زراعی بر رشد و نمو گیاه زراعی به تاثیر آن بر شرایط رقابتی بین گیاهان با علف های هرز نیز توجه شود. به منظور بررسی تاثیر کاربرد کود دامی و کود نیتروژن بر ساختار علف‌های هرز و عملکرد گندم آزمایشی در سال زراعی 88-87 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی انجام شد. فاکتورهای مورد آزمایش سه سطح کود نیتروژن (0 (شاهد) ، 150 و 300 کیلو ...

تنش کمبود آب به طور دائم یا موقت، در رشد و توزیع پوشش طبیعی گیاهان بیشتر از سایر عوامل محیطی، محدودکننده است. مرزه Satureja hortensis یکی از مهمترین گیاهان خانواده نعناع است که مصارف خوراکی و دارویی دارد. به منظور بررسی تاثیر تنش خشکی و قارچ میکوریز بر رشد، عملکرد و متابولیت های ثانویه گیاه دارویی مرزه توده بومی شهر ری دو آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در مزرعه و گلخانه پژوهشی گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی در سال های 1388 و 1389 انجا ...

هدف این پژوهش بررسی رابطه‌ی بین حساسیت پردازش حسی با آلکسی تایمیا، اضطراب و افسردگی بود. جامعه‌ی آماری پژوهش حاضر، کلیه‌ دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی در سال تحصیلی 90-89 می‌باشد. از بین جامعه‌ی مذکور 100 دانشجو با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از مقیاس شخص با حساسیت بالا (HSPS)، مقیاس آلکسی تایمیای تورنتو-20، پرسشنامه‌ی اضطراب نجاریان، عطاری و مکوندی و پرسشنامه‌ی افسردگی بک جمع‌آوری شد. ضمن آنکه روش تحقیق پژوهش حاضر با توجه به موضوع آ ...