عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2994

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر با عنوان « بررسی بکارگیری تدریس گروهی در دانشگاه مازندران» بوده است این پژوهش به دو شیوه کیفی و کمی ( از نوع توصیفی ) انجام شده است . جامعه آماری پژوهش شامل اساتید دانشگاه مازندران به تعداد 177 نفر بوده است . در بخش کیفی نمونه آماری اساتید 16 نفر به صورت هدفمند وبا استفاده از نمونه گیری تصادفی هدفمند انتخاب و داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته جمع آوری شده است . و در بخش کمی نیز پرسشنامه بین تمام اساتید توزیع گشته است . برای تجزیه و تحلیل داده های ...
    
در این تحقیق، ابتدا خط فقر غذایی در مناطق شهری استان مازندران در سال 1389 با استفاده از الگوی برنامه‏ریزی ریاضی برآورد شده است. برای این منظور، نخست سبد کالاهای خوراکی خانوارها بررسی و 82 ماده غذایی متداول و پر‏اهمیت مشخص شده است. سپس، نیازهای اساسی انسان به مواد مغذی برای ادامه حیات بصورت کتابخانه‏ای جمع‏آوری و مقدار مواد مغذی موجود در هر صد گرم از 82 ماده غذایی معلوم شده است. پس از آن، قیمت هر صد گرم از این مواد غذایی با نمونه‏گیری طبقه‏ای در سطح شهرهای استان مازندران به‏صو ...

هدف از این تحقیق بررسی وضعیت مدیریت ریسک در استخرهای استان مازندران بود . تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش تحقیق توصیفی - پیمایشی و از نظر نوع جمع آوری داده ها، میدانی است . جامعه مورد نظر را مدیران استخرهای استان مازندران تشکیل داده اند. نمونه آماری تحقیق برابر با جامعه آماری است. ابزار مورد استفاده متشکل از دو پرسش نامه که یکی مربوط به متغیرهای عینی و دیگری مربوط به مدیریت ریسک بود که روایی آن توسط 12 نفر از اعضای هیأت علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی در گرایش مدیری ...

بررسی دقیق پایداری سدهای خاکی در برابر زلزله، از پیچیده‌ترین مسائل در حوزه سازه‌های خاکی می‌باشد. تنوع ویژگیهای دینامیکی بدنه سدهای خاکی و تفاوتهای اساسی ویژگیهای زلزله از قبیل محتوای بسامدی، بزرگا، مدت اثر زلزله و بیشینه دامنه، عواملی هستند که در واکنش دینامیکی سد نقش مهمی ایفا می‌کنند. اما از آنجائیکه در مطالعات مرحله اول یا توجیهی، به دلیل صرفه‌جویی در وقت و هزینه، استفاده از نتایج تحلیلهای شبه استاتیکی به‌منظور ارزیابی پایداری لرزه‌ای این سازه‌ها در همه مراجع معتبر پیشنها ...

خلاصه‌ای از تاریخچه دانشگاه مازندران و وضعیت آموزشی و پژوهشی دانشکده‌ها ...
نمایه ها: