عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2504

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سفرنامه‌ها یکی از منابع مهمّ شناخت ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی جوامع است که راجع به همه‌ی مسائل مربوط به ایران و ایرانیان به صورت خاص و جزئی سخن به میان آورده‌اند. استان گیلان به دلیل موقعیّت خاصّ جغرافیایی همواره مورد توجّه جهانگردان بوده است.در این تحقیق که به روش توصیفی _ تحلیلی انجام گرفته است سعی شده در راستای شناخت فرهنگ و اوضاع اجتماعی گیلان و اهداف سیّاحان خارجی از سفر به این استان ، مسائل مختلف مربوط به آداب و رسوم، جغرافیا، تاریخ، اقتصاد، کشاورزی ، علم و بهداشت، فرقه ...

به منظور بررسی رابطه بین تراکم بوته و عملکرد دانه ی دو رقم لوبیای بومی استان گیلان، آزمایشی در سال زراعی 89-1388 به صورت کرت های خرد شده فاکتوریل با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در 4 تکرار در دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان اجرا شد. چهار تاریخ کاشت 29 مرداد، 8 شهریور، 18 شهریور و 28 شهریور در کرت های اصلی و دو رقم لوبیای بومی استان گیلان (رگه مشکی و رگه قرمز) و سه تراکم بوته (15، 25 و 35 بوته در متر مربع) به صورت فاکتوریل در کرت های فرعی در نظر گرفته شدند. تجزیه واریانس د ...
 
هدف: پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه‌ی بین سبک‌های یادگیری با مولفه‌های حالت‌فراشناختی در دانشجویان دختر دانشکده‌ی علوم انسانی دانشگاه گیلان طرح‌ریزی شد. روش: این پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی بود و جامعه‌ی آماری آن شامل کلیه دانشجویان دختر دانشکده علوم انسانی دانشگاه گیلان در سال تحصیلی 90-1389 می‌گردید. درمجموع 410 دانشجو شاغل به تحصیل در رشته‌های مختلف علوم انسانی که در دامنه سنی 33- 17 و با میانگین 47/1 ± 16/20 سال قرار داشتند، در این پژوهش شرکت کردند و پرسشنامه حالت‌های ف ...
 
در این تحقیق، یک جمعیت F2 متشکل از 188 بوته حاصل از تلاقی بین دو رقم خالص بینام و کادوس در سال 1387 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان کشت و صفات مرتبط با عملکرد دانه اندازه‌گیری شد. DNA ژنومی والدین و افراد جمعیت F2 به روش CTAB استخراج و سپس با استفاده از 85 نشانگر SSR و 20 نشانگر AFLP مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که 37 نشانگر SSR و 35 نشانگر AFLP چندشکلی خوبی در بین والدین داشتند که برای تهیه نقشه پیوستگی جمعیت با استفاده از نرم‌افزار MapManager مو ...

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین برآورد ذهنی آمادگی جسمانی با وضعیت واقعی در دختران پسران غیر ورزشکار بود. جامعه آماری این تحقیق پسران و دختران غیر ورزشکار دانشگاه گیلان بودند؛ پس از ترجمه پرسشنامه استاندارد SPQ (دلیگنرس،1994 به منظور برآورد ذهنی از آمادگی جسمانی) و تعدیل برخی از سئوال‌ها، با نظرخواهی از متخصصین روایی صوری، و توسط آزمون- آزمون مجدد پایایی آن (آلفای کرونباخ 84/ 0) بدست آمد. سپس بر اساس جدول اودینسکی 150 آزمودنی پسر و 170 آزمودنی دختر به ترتیب با میانگین سنی 1 ...

هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل ارزیابی عملکرد ادارات تربیت بدنی دانشگاه ها است . روش تحقیق از نوع توصیفی -تحلیلی بوده و اطلاعات آن به شکل میدانی جمع آوری گردیده است. جامعه تحقیق شامل ‌کلیه دانشگاه های تحت پوشش وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری بوده که از این تعداد ،48 دانشگاه در دادن اطلاعات مورد نیاز به طور کامل با محقق همکاری نمودند . ابزار جمع‌آوری اطلاعات دو پرسشنامه محقق ساخته و یک فرم جمع آوری اطلاعات بودکه روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها توسط گروهی از صاحب نظران دانشگاهی ب ...