عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2504

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سفرنامه‌ها یکی از منابع مهمّ شناخت ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی جوامع است که راجع به همه‌ی مسائل مربوط به ایران و ایرانیان به صورت خاص و جزئی سخن به میان آورده‌اند. استان گیلان به دلیل موقعیّت خاصّ جغرافیایی همواره مورد توجّه جهانگردان بوده است.در این تحقیق که به روش توصیفی _ تحلیلی انجام گرفته است سعی شده در راستای شناخت فرهنگ و اوضاع اجتماعی گیلان و اهداف سیّاحان خارجی از سفر به این استان ، مسائل مختلف مربوط به آداب و رسوم، جغرافیا، تاریخ، اقتصاد، کشاورزی ، علم و بهداشت، فرقه ...

به منظور بررسی رابطه بین تراکم بوته و عملکرد دانه ی دو رقم لوبیای بومی استان گیلان، آزمایشی در سال زراعی 89-1388 به صورت کرت های خرد شده فاکتوریل با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در 4 تکرار در دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان اجرا شد. چهار تاریخ کاشت 29 مرداد، 8 شهریور، 18 شهریور و 28 شهریور در کرت های اصلی و دو رقم لوبیای بومی استان گیلان (رگه مشکی و رگه قرمز) و سه تراکم بوته (15، 25 و 35 بوته در متر مربع) به صورت فاکتوریل در کرت های فرعی در نظر گرفته شدند. تجزیه واریانس د ...
 
هدف: پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه‌ی بین سبک‌های یادگیری با مولفه‌های حالت‌فراشناختی در دانشجویان دختر دانشکده‌ی علوم انسانی دانشگاه گیلان طرح‌ریزی شد. روش: این پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی بود و جامعه‌ی آماری آن شامل کلیه دانشجویان دختر دانشکده علوم انسانی دانشگاه گیلان در سال تحصیلی 90-1389 می‌گردید. درمجموع 410 دانشجو شاغل به تحصیل در رشته‌های مختلف علوم انسانی که در دامنه سنی 33- 17 و با میانگین 47/1 ± 16/20 سال قرار داشتند، در این پژوهش شرکت کردند و پرسشنامه حالت‌های ف ...

قارچ Rhizoctonia oryzae-sativae عامل لکه موجی غلاف برگ برنج یکی از بیمارگرهای برنج در استان گیلان است. با توجه به شیوع بیماری در اکثر مزارع برنج استان و عدم وجود اطلاعات کافی از زیست‌شناسی آن، این پژوهش با هدف بررسی تنوع خصوصیات مورفولوژی و فیزیولوژی جدایه‌های مختلف این قارچ و همچنین شناسایی روش‌های بقا و فرم‌های زمستان گذران آن انجام شد. در بررسی مورفولوژی، خصوصیات رشدی پرگنه (رنگ و حلقه بندی)، اندازه سلول‌های ریسه، اندازه سلول‌های تسبیحی، قطر سختینه و دمای بهینه رشد اندازه ...

هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل ارزیابی عملکرد ادارات تربیت بدنی دانشگاه ها است . روش تحقیق از نوع توصیفی -تحلیلی بوده و اطلاعات آن به شکل میدانی جمع آوری گردیده است. جامعه تحقیق شامل ‌کلیه دانشگاه های تحت پوشش وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری بوده که از این تعداد ،48 دانشگاه در دادن اطلاعات مورد نیاز به طور کامل با محقق همکاری نمودند . ابزار جمع‌آوری اطلاعات دو پرسشنامه محقق ساخته و یک فرم جمع آوری اطلاعات بودکه روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها توسط گروهی از صاحب نظران دانشگاهی ب ...
  
به منظور مطالعه تنوع ژنتیکی کرم ساقه‌خوار نواری برنج Walker Chilo supperssalis در استان‌گیلان و غرب استان مازندران 45 نمونه لارو (سن چهار تا شش) از 19 ناحیه (شامل 17 شهرستان استان گیلان و دو شهرستان از غرب مازندران) انتخاب شده در غالب چهار جمعیت (سه جمعیت از غرب، مرکز و شرق گیلان و یک جمعیت‌از غرب مازندران) بررسی شد. نمونه‌ها پس از استخراج DNA با استفاده از 12 آغازگر تصادفی مورد تکثیر قرار گرفت. محصولات PCR روی ژل آگارز 5/1 ? الکتروفورز شدند و توسط GelDoc عکس‌برداری گردید. پس ...