عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 445

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ارتباط دو نهاد دانشگاه و صنعت از ضروری ترین مناسبات هر جامعه ای است که به رشد و شکوفایی این دو نهاد و نیز توسعه و پیشرفت همه جانبه جامعه منجر خواهد شد. ارتباط دانشگاه با صنعت از سابقه طولانی به ویژه در کشورهای توسعه یافته برخوردار است. تجربه کشورهای موفق جهان حاکی از آن است که ایجاد و باروری چنین رابطه ای عاملی مهم در رشد و توسعه اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی آن ها بوده است. تجاربی که کشورهای موفق و پیشرو در زمینه ارتباط دانشگاه با صنعت کسب کرده اند حائز اهمیت فراوانی است. بررسی و ...
نمایه ها:
صنعت | 

اجراي اين پژوهش در راستاي رويكردهاي جديد توسعه مي باشد. در اين رويكردها، به قابليتهاي محلي و منطقه اي در قالب برنامه هاي همه جانبه توجه زيادي مي شود. بررسي هاي مختلفي نشان داده است، براي چاره انديشي در مورد مشكلات توسعه كشاورزي هر منطقه اي مانند بيكاري، كمبود درآمد، پايين بودن بهره وري و بالابودن ضايعات توليد، مي بايست به پتانسيلها و توانمنديهاي همان منطقه توجه شود تا برنامه هاي قابل اجرا و نتايج آنها، از پايداري لازم برخوردار باشند. تهيه سند توسعه صنايع تبديلي در استان كردست ...

گاز طبيعي به علت تآمين بيش از 50 درصد انرژي مصرفي در بخش خانگي – تجاري، 45 در بخش صنعتي و 70 درصد در نيروگاه ها و پالايشگاه هاي كشور، از اهميت و جايگاه ويژه اي در ميان ساير منابع انرژي برخوردار است. در دو دهه اخير در ايران به دليل كمتر بودن آثار زيان بار زيست محيطي گاز طبيعي نسبت ساير انرژي هاي فسيلي از يك طرف و وفور آن در ايران از طرف ديگر استفاده از گاز طبيعي در بخش هاي خانگي، صنعتي و حمل و نقل گسترش زيادي پيدا كرده است. جهت برنامه ريزي هر چه بهتر در حوزه عرضه گاز طبيعي، آش ...

كشاورزي يكي از بخش هاي مهم اقتصادي است كه نقش اساسي در توسعه هر كشور ايفا مي كند. در بررسي هاي انجام شده در نقاط مختلف دنيا، عدم استفاده درست از سموم در بيشتر موارد به ضعف آگاهي و دانش استفاده كنندگان آنها مربوط بوده است آگاهي هر چه بيشتر كشاورزان نسبت به خطرات و اثرات سموم بر سلامت آنها و ميزان كنترل اين سموم در دفع و كنترل آفات، موضوعي بسيار مهم در حفظ و سلامتي كشاورزان و محيط زيست بوم مي باشد. نقطه تقابل، تداوم روشهاي مبارزه شيميايي در استان كردستان از يك طرف و كمبود جلسات ...

هدف کلی این پژوهش بررسی میزان تأثیر ویژگی های فردی (ویژگیهای کارآفرینی افراد) و ویژگی های محیطی در میزان و نوع کارآفرینی دانشجویان دانشگاههای استان کردستان می باشد. در این مقاله ویژگی های کارآفرینی (استقلال طلبی، کنترل درونی، توفیق طلبی، ریسک پذیری و خلاقیت) به عنوان ویژگی های سنجش میزان کارآفرینی در بین دانشجویان و ویژگیهای محیطی همچون متغیرهای جمعیت شناختی، ویژگی های مرتبط با دانشگاه محل تحصیل و ... انتخاب گردیده اند. پژوهش حاضر کاربرد بوده و از روش توصیفی پیمایشی برای انجا ...

چکیده تحقیق حاضر با هدف بررسی زمینه‌های جذب حامیان مالی ورزش استان کردستان و تلاش در جهت ارائه راهکارهای عملی در میان بسترهای موجود و ممکن انجام شد. از آنجایی که موضوع مورد بررسی در استان کردستان خام و نارس بود و محقق به نظریه یا پژوهش‌های گسترده‌ای در این زمینه در استان کردستان دست نیافت، پژوهش به روش داده بنیاد از زمره رویکردهای تحقیق کیفی انجام شد که با توجه به جامعه مورد نظر مصاحبه‌ نیمه ساختار یافته نیز مناسب‌ترین ابزار برای گردآوری داده‌ها تشخیص داده شد. جامعه آما ...

ازجمله چالش‌های ساختاری اقتصاد استان کردستان پایین بودن سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی استان است، بنابراین شناسایی و تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری صنعت استان، ازجمله راهکارهای ارتقای این بخش است. هدف از این پژوهش شناسایی و تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری در بخش صنعت استان کردستان، جهت هدایت سرمایه‌گذاری‌ها به سمت این صنایع است که برای این منظور از روش تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی استفاده‌شده است و با بهره‌گیری از شاخص‌های مرتبط با موضوع و بر اساس آمار ارائه‌شده توسط مرکز آم ...

شـناخت مزیت نسبی در یک کشور عـلاوه بـر کمـک بـه حـضور هوشـمندانه در بازارهـای جهانی، به تخصیص بهینه منابع و سرمایه‌ها کمک شـایانی می‌کند از این رو اتخاذ سیاست‌های توسعه صنعتی مناسب در مناطق مختلف می‌تواند ضامن توسعه تجارت و گسترش بازارهای تجاری برای تولیدات صنعتی باشد تا بر مبنای آن توسعه اقتصادی آن منطقه هموار گردد زیرا عدم تشخیص پتانسیل‌ها و توان بالقوه یک منطقه در صادرات فرصت‌های زیادی را از صادر کنندگان می‌گیرد به همین دلیل هدایت منابع به سوی صنایع اولویت دار و مطالعـه مز ...

هدف اصلی از تحقیق حاضر، بررسی برنامه های آموزش دانشگاه در راستهای آموزشهای مورد نیاز کارآفرینانه بر اساس مدل مفهومی آموزش کارآفرینی است. روش تحقیق توصیفی از نوع زمینه یابی است. جامعه آماری شامل دانشجویان ورودی 84 دانشگاه مازندران و اعضای هیئت علمی آن دانشگاه بوده است. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان تعیین و به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای به تفکیک دانشکده، رشته و جنسیت انتخاب گردیدند. دادهها ی مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه با ضریب پایانی 87%، جمع آوری شد و سپس با استفاده ا ...