عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4979

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از انجام این پژوهش، مقایسه تأثیر دستورالعمل کانون توجه بيروني دور و نزدیک بر عملكرد تعادل بود. شرکت‌کنندگان در این پژوهش60 نفر از دانشجويان پسر مقطع كارشناسي دانشگاه فردوسي مشهد بودند، که به‌صورت تصادفی جهت شرکت در آزمون به 3 گروه‌20 نفره تقسیم شدند. گروه‌ها عبارت بودند ‌از: 1) گروه توجه بیرونی دور که آموزش دیدند روی صفحه تعادل‌سنج تا حد امکان ثابت ایستاده و به دو نشانگر کاغذی روی صفحه تعادل‌سنج که در دو طرف پاهایشان قرار داشت، توجه کنند. 2) گروه توجه بیرونی نزدیک که آموز ...

این پژوهش با هدف طراحی مدل شایستگی مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد تهیه و تدوین شد. روش تحقیق مطالعه موردی بود. جامعه آماری شامل کلیه مدیران گروه‌های آموزشی و اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی 1390 بود. تعداد این افراد با توجه به آمار دریافت شده از سازمان مرکزی، به ترتیب 63 و670 نفر می‌باشند که 63 نفر از مدیران گروه‌های آموزشی به روش سرشماری و190 نفر از اعضای هیئت علمی به روش تصادفی طبقه‌ای نسبی به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این راستا جهت تعیین مد ...

یونجه در بین گیاهان علوفه ای از اهمیت و امتیاز خاصی برخوردار است. این گیاه علاوه بر داشتن پروتئین بالا، حاوی ویتامین های A ، B و C می باشد، به همین دلیل محصول آن بخش مهمی از تغذیه دام ها را تشکیل می دهد و به صورت تر و خشک مورد تعلیف آنها قرار می گیرد. این بررسی در سال های 1386 تا 1387 به صورت هفته در میان در ده منطقه از شهرستان مشهد و حومه شامل اسماعیل آباد، شهید شعبانی، سوران، کاظم آباد، بزمرگی، شیرحصار، گلمکان، چناران، مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی و مزرعه آستان قدس ...

مطالعات ابتدائی گذشته، موفقیت کشت دوم سویا در منطقهء مشهد را نشان داده است ولی تاکنون بررسی کاملی باتوجه به تنوع روزافزون ارقام سویا در این زمینه انجام نشده است . برای دستیابی به مناسب‌ترین تراکم و بهترین رقم به منظور برداشت بالاترین عملکرد کمی و کیفی سویا به عنوان محصول دوم در منطقهء مشهد، آزمایشی در سال 1369 در مزرعه تحقیقاتی دانشکدهء کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. 5 رقم سویا ویلیامز، هابیت ، سنچوری، هارکورواستیل با 4 تراکم، 5ˆ22، 3ˆ30، 45 و 90 گیاه در متر مربع، در ی ...

آزمایشی با هدف بررسی روابط آبی و کارایی فتوسیستم ΙΙ ارقام مختلف نخود در پاسخ به تنش خشکی انجام گردید. در این آزمایش 14 ژنوتیپ نخود که شامل 2 رقم تجاری MCC361 ، MCC358 6 ژنوتیپ کابلی شامل MC774 ،MCC588 ،MCC759 ،MCC696 ،MCC537 ،MCC 6 و 6 ژنوتیپ دسی شامل MCC45 ،MCC39 ،MCC10،MCC870 ،MCC 873 و MCC101 بودند، در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد در شرایط دیم کشت شدند و سپس در مرحله گل دهی، از نظر صفات وزن خشک اندام هوایی، طول ساقه، مقدار نسبی آب برگ RWC پتانسیل آب برگ، سطح برگ و کا ...

به منظور بررسی اثر علفکش و روش‌های مختلف خاک‌ورزی بر عملکرد ذرت دانه‌ای آزمایشی در سال‌های 1373 و 1374 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. این آزمایش در قالب طرح اسپلیت بلوک با چهار تکرار به صورت فاکتوریل اجرا شد. در این آزمایش علفکش در قالب فاکتور A و در دو سطح (با علفکش و بدون علفکش) و روش‌های خاک‌ورزی در قالب فاکتور B و در پنج (هرس ، دیسک ، بدون شخم، بدون شخم + مالچ کاه و کلش و شخم معمولی) اجرا شد. سبز شدن ذرت در تیمار مالچ نسبت به سایر تیمارها ...

بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری نقش بسیار مهمی در پیشرفت و توسعه اقتصادی هر کشور ایفا می‌نمایند. از آنجا که محصول تحویلی در بخش خدمات، ناملموس و ناهمگون است، لذا قضاوت مشتریان و بالتبع رضایت آنها وابسته به عملکرد کارکنان خط مقدم و ویژگی‌های شخصیتی آنها از جمله خوداتکایی شغلی و مشتری‌گرایی بستگی دارد. اما مشتری‌گرایی دارای سه پیش‌بین می‌باشد که عبارتند از: استانداردهای مدیریت برای ارائه خدمات (فرهنگ سازمانی)، حمایت سرپرست و حمایت همکاران. تحقیقات نشان داده است کارکنانی که حمای ...

امروزه ایزوتوپهاي پایدار یکی از مهمترین فناوري هایی است که در مطالعات منابع آب و محیط زیست کاربرد زیادي دارد. از جمله در مطالعات نزولات جوي، در مطالعات کمی و آلودگی منابع آبهاي سطحی و زیرزمینی و در مطالعات گازهاي محلول در آبها. با توجه به تغییر ترکیب ایزوتوپی توده هاي جوي و آب باران حاصل از آن (شکل 1)، الگوي ایزوتوپی نزولات جوي استان را بررسی نمود که مد نظر این طرح مطالعاتی - پژوهشی نیز است. در هر کار ایزوتوپی اولین قدم رسم خط ایزوتوپی در هر کار ایزوتوپی اولین قدم رسم خط ایزو ...

اثر نسبتهای مختلف بذر (100 : 0، 66 : 33، 50 : 50، 33 : 66، 0 : 100)بر عملکرد و کیفیت علوفه در کشت مخلوط جو وگونه‌های ماشک علوفه‌ای (Vicia villosa , Vicia dasyearpa , Vicia SP) با استفاده از یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد مورد بررسی قرار گرفت . صفات مورد مطالعه عبارت بودند از : درصد و عملکرد ماده خشک ، سهم جو از علوفه کل، تعداد پنجه جو، ارتفاع جو، ارتفاع ماشک علوفه‌ای، نسبت برابری زمین (LER ...