عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4979

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از انجام این پژوهش، مقایسه تأثیر دستورالعمل کانون توجه بيروني دور و نزدیک بر عملكرد تعادل بود. شرکت‌کنندگان در این پژوهش60 نفر از دانشجويان پسر مقطع كارشناسي دانشگاه فردوسي مشهد بودند، که به‌صورت تصادفی جهت شرکت در آزمون به 3 گروه‌20 نفره تقسیم شدند. گروه‌ها عبارت بودند ‌از: 1) گروه توجه بیرونی دور که آموزش دیدند روی صفحه تعادل‌سنج تا حد امکان ثابت ایستاده و به دو نشانگر کاغذی روی صفحه تعادل‌سنج که در دو طرف پاهایشان قرار داشت، توجه کنند. 2) گروه توجه بیرونی نزدیک که آموز ...

این پژوهش با هدف طراحی مدل شایستگی مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد تهیه و تدوین شد. روش تحقیق مطالعه موردی بود. جامعه آماری شامل کلیه مدیران گروه‌های آموزشی و اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی 1390 بود. تعداد این افراد با توجه به آمار دریافت شده از سازمان مرکزی، به ترتیب 63 و670 نفر می‌باشند که 63 نفر از مدیران گروه‌های آموزشی به روش سرشماری و190 نفر از اعضای هیئت علمی به روش تصادفی طبقه‌ای نسبی به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این راستا جهت تعیین مد ...

مطالعات ابتدائی گذشته، موفقیت کشت دوم سویا در منطقهء مشهد را نشان داده است ولی تاکنون بررسی کاملی باتوجه به تنوع روزافزون ارقام سویا در این زمینه انجام نشده است . برای دستیابی به مناسب‌ترین تراکم و بهترین رقم به منظور برداشت بالاترین عملکرد کمی و کیفی سویا به عنوان محصول دوم در منطقهء مشهد، آزمایشی در سال 1369 در مزرعه تحقیقاتی دانشکدهء کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. 5 رقم سویا ویلیامز، هابیت ، سنچوری، هارکورواستیل با 4 تراکم، 5ˆ22، 3ˆ30، 45 و 90 گیاه در متر مربع، در ی ...

اثر نسبتهای مختلف بذر (100 : 0، 66 : 33، 50 : 50، 33 : 66، 0 : 100)بر عملکرد و کیفیت علوفه در کشت مخلوط جو وگونه‌های ماشک علوفه‌ای (Vicia villosa , Vicia dasyearpa , Vicia SP) با استفاده از یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد مورد بررسی قرار گرفت . صفات مورد مطالعه عبارت بودند از : درصد و عملکرد ماده خشک ، سهم جو از علوفه کل، تعداد پنجه جو، ارتفاع جو، ارتفاع ماشک علوفه‌ای، نسبت برابری زمین (LER ...

برای آشکارسازی و اندازه‌گیری شار نوترون روش‌های مستقیم و غیرمستقیم وجود دارد. در روش مستقیم، آشکارسازها به ازای هر نوترونی که آشکار می‌کنند، پالسی ایجاد می‌نمایند و در روش غیر مستقیم، اندازه‌گیری‌های شار نوترون از طریق فعالیت القایی توسط برهم‌کنش‌های نوترونی انجام می‌شود. انواع مختلفی از برهم‌کنش‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند که به دو گروه واکنش‌های جذبی و پراکندگی تقسیم می‌شوند. واکنش‌های جذبی عبارتند از (n,α)، (n,p)، (n,γ) یا (شکافتn,). واکنش پراکندگی عمده‌ای که استفاده می‌ ...

فیکاریا با نام علمی R. ficaria گیاهی چندساله و غده‎داری از تیره آلاله ( Ranunculacea) است غده‎ها مهمترین راه تکثیر و پراکنش آن می‭باشد. این گیاه اخیراً به صورت علف‭هرز مهاجم در بعضی از مزارع گندم بویژه منطقه لرستان مشکل‭ساز شده است. به منظور بررسی پاره‭ای از صفات بیولوژی این علف‭هرز آزمایشهایی در سال 1387 در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد با هدفهای بررسي اثر تیمار پیش سرمایی روی شروع جوانه‭زنی، بررسی دمای بهینه و صفر فیزیولوژیک غده‭ها، تاثیر دمای متناوب بر جوانه‭زنی غده‭ ...

به منظور بررسی اثرات تعدیل کنندگی کاربرد خاکی و محلول‌پاشی کلرید پتاسیم و کلرید کلسیم بر صفات مورفولوژیکی وفیزیولوژیکی گیاه سورگوم ( Sorghum bicolor L.) در شرایط تنش شوری، آزمایشی به صورت فاکتوریل اسپلیت پلات در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سال زراعی 87-1386 در مزرعه تحقیقات شوری قطب علمی گیاهان زراعی ویژه دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل دو سطح شوری آب آبیاری (5 و10 دسی زیمنس بر متر)، دو نحوه مصرف عناصر (محلول‌پاشی برگی و اعمال از طریق ...

کشاورزی متناسب با مکان برای مدیریت علف‌های هرز به صورت "یک سامانه‌ی مدیریت کشاورزی" بر پایه اطلاعات و فناوری، جهت شناسایی، تجزیه و مدیریت تغییرات مکانی و زمانی درون مزارع، به منظور سود‌آوری مطلوب، پایداری و حفظ محیط زیست تعریف شده است. به همین منظور، آزمایشی شامل 3 قسمت در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی 89-88 اجرا شد. در این آزمایش ابتدا شبکه‌بندی مزرعه به ابعاد 7 در 7 صورت گرفت و برای تعیین اثر جهت‌های مختلف نمونه‌برداری بر نقشه‌های علف‌هرز، ...

منابع انسانی موسسات درمانی و بهداشتی مهم ترین سرمایه ی آنها می باشند، زیرا عملکرد آن ها به طور مستقیم بر جان بیماران و سلامتی جامعه تأثیر می گذارد. بنابراین به نظر می رسد به انجام رساندن مطلوب وظایف مدیریت منابع انسانی در این نوع سازمان ها از اولویت بیشتری در مقایسه با سایر سازمان ها برخوردار است. مطالعه ی حاضر به بررسی تأثیر وظایف مدیریت منابع انسانی بر منابع انسانی شاغل در حوزه ی درمان پرداخته است. در این راستا سازه های حمایت سازمانی درک شده و قراردادهای روانشناختی نیز ب ...