عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 771

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تا کنون مطالعات اندکی در زمینه تعیین دماهای کاردینال سبز شدن، تاثیر عمق کاشت بر دماهای کاردینال ، زمان حرارتی مورد نیاز برای سبز شدن و نیز تاثیر دما و عمق کاشت و اثر متقابل آنها بر اجزای سبز شدن صورت گرفته است. این مطالعه برای بررسی اثر عمق کاشت (9،6،3و 12 سانتیمتر) و دما ( 30،25،20،15،10 و 35 درجه سانتیگراد)‌ بر جوانه زنی و سبز شدن نخود (Cicer arietinun( در دستگاه اتاقک رشد(‌گروه زراعت و اصلاح نباتات ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان) انجام شد. برای کمی کردن واکنش س ...
نمایه ها:

به منظور تعیین دوره بحرانی کنترل خردل وحشی (‏‎Sinapis arvensis‎‏) در کانولای رقم پی .اف 91/7045 ‏‎(Brassica napus var.P.F‎‏ ) آزمایشی در سال زراعی 80-79 در ایستگاه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید.برای دستیابی به تراکم مورد نظر خردل وحشی، از بذوری که رکودشان با استفاده از اسیدجیبرلیک رفع شده بود استفاده شد. ...
نمایه ها:
گیاه | 
رقم | 

به منظور بررسی اثر محلول پاشی اوره و قطع برگ پرچم بر عملکرد و اجزا عملکرد چهار ژنوتیپ گندم ، آزمایشی مزرعه ای در قالب طرح فاکتوریل اسپلیت پلات با سه تکرار در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در سال 1377 اجرا گردید . فاکتور اصلی شامل مصرف اوره در سه سطح ، رقم در چهار سطح و فاکتور فرعی قطع برگ پرچم در سه سطح بود. نتایج نشان داد که کلیه تیمارهای آزمایش و اثرات متفابل آن بر تعدادسنبل، در متر مربع ، تعداد سنبلچه در سنبله و تعداد دانه در سنبلچه از نظر اماری معنی دار نبودند ...
نمایه ها:
اوره | 
گندم | 

پیش‌بینی سطح برگ، ارتفاع بوته و توزیع ماده خشک در مدل‌های شبیه‌سازی گیاهان زراعی امری ضروری است. هدف از این تحقیق، یافتن روابط آلومتریک بین سطح برگ در بوته و ارتفاع بوته با صفات رویشی و محاسبه ضرایب توزیع ماده خشک در گندم بود. بدین منظور آزمایشی با استفاده از دو رقم گندم دوروم (آریا و دنا) و پنج رقم گندم نان (دریا، کوهدشت، شیرودی، تجن و زاگرس) در دو شرایط کشت آبی و دیم در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 4 تکرار در سال زراعی 88-1387 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و من ...

تخمین و ارزیابی مقدار رسوب انتقال یافته در رودخانه از مسائل مهم در بخش‌ مدیریت آب و خاک می‌باشد. هر ساله میلیون‌ها تن از خاک حاصلخیز حوضه‌های آبخیز در اثر فرسایش وارد رودخانه‌ها می‌شود و در مسیر جریان بر روی عملکرد سازه‌های آبی، مورفولوژی و اکولوژی رودخانه و در نهایت بر محیط زیست حوضه‌های پایین دست تاثیر می‌گذارد. برآورد دقیق از میزان رسوب معلق در رودخانه‌ها در جهت تحقق اهداف توسعه و ایجاد تعادل بین منابع آب و خاک ضرورت داشته و می‌توان با ارزیابی صحیح آن از خسارت‌هایی که هر ...

استفاده از الکل‌های سنگین و پوشش‌های شناور می‌تواند موجب کاهش شدت تبخیر و کاهش غلظت نمک آب، در فصول خشک گردد. در این تحقیق و به عنوان روش‌های شیمیایی از ستیل و استریل الکل و ترکیبی از این الکل‌ها که در اتانول حل شده استفاده گردید. بدین منظور از غلظت-های معادل 0/5 و 1 کیلوگرم در هکتار، که هر دو روز یک بار روی سطح تشت‌های تبخیر کلاس A اسپری شدند استفاده گردید. همچنین در این تحقیق به عنوان روش فیزیکی از پلی استیرن با ضخامت‌های 1/5و 5 سانتی‌متر و با درصد پوشش 40، 60 و 80 و اثر ...

یکی از مهمترین عوامل مورد نیاز در اجرای برنامه های دقیق و مدیریت صحیح و کارآمد و بهره برداری پایدار از منابع محدود طبیعی بویژه در مناطق خشک و نیمه خشک دستیابی به اطلاعات بهنگام ، جهت ارزیابی و برآورد وضعیت موجود و پیش بینی روند تغییرات می باشد.یکی از معضلات عمده مناطق خشک و نیمه خشک ، پدیده شوری و شورشدن خاک بویژه در اراضی تحت کشت است. استفاده از تکنولوژی سنجش از دور و اطلاعات حاصل از ماهواره های منابع زمینی، با توجه به قابلیت تکرار زمانی، هزینه کم ، ارائه اطلاعات وسیع و بهنگ ...

جنگل‌های شمال ایران بازمانده جنگل‌های دوران سوم زمین‌شناسی هستند لذا از نظر تاریخ تحول و تکامل گونه‌های گیاهی دارای اهمیت زیادی می‌باشند، از جمله گونه‌های با ارزش می‌توان به سرخدار معمولی T.baccata [3] اشاره نمود که متاسفانه در معرض خطر نابودی قرار گرفته است . [4] به منظور تبیین ضرورت حفظ و احیای توده‌های طبیعی سرخدار این توده‌ها در سه منطقه نور (طرح واز)، لفور سوادکوه (جنگل گزو) و علی‌آباد گرگان (طرح سرخداری افراتخته) مورد مطالعات جنگل‌شناسی و جامعه‌شناسی قرار گرفتند. با این ...
نمایه ها:
جنگل | 
گرگان | 
نور | 
گیاه | 

با توجه به افزایش روز‌افزون جمعیت از یک طرف و کاهش زمین و منابع‌ آبی در دسترس برای کشت برنج از سوی دیگر، یافتن راهکارهایی برای افزایش عملکرد برنج ضمن صرفه‌جویی در مصرف آب ضروری به نظر می‌رسد. هدف از این تحقیق بررسی اثر تنش خشکی بر عملکرد برنج رقم طارم می‌باشد. این تحقیق در قالب طرح کاملا تصادفی با پنج تیمار و سه تکرار در سال 1392 در دانشگاه علوم و منابع طبیعی گرگان اجرا شد. تیمارهای آبیاری شامل 1I آبیاری غرقاب، 2I آبیاری در حد اشباع، 3I آبیاری تناوبی (تناوب غرقاب- اشباع)، 4I ...