عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 771

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور بررسی تاثیر تنش خشکی انتهای فصل بر قدرت بذر برداشت شده گیاه نخود آزمایشی فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در گلخانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در چهار تکرار اجرا شد. فاکتورها شامل دو تاریخ کشت و سه سطح تنش خشکی و تیمار شاهد بودند. عملکرد دانه گیاهان کشت شده در تاریخ کاشت اول بیشتر از عملکرد دانه حاصل از گیاهان کشت شده در تاریخ کاشت دوم بود. نتایج آزمون جوانه زنی و رشد گیاهچه نشان داد که در هر دو تاریخ کاشت بذور حاصل از گیاهانی که از زمان شروع گل ...
نمایه ها:
تنش | 
نخود | 
بذر | 
فصل | 
خشکی | 

هدف از انجام این پژوهش، مدیریت بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی با استفاده از شبکه‌ی تصمیم‌گیری بیزین بود. دشت کردکوی در استان گلستان به عنوان منطقه مطالعاتی انتخاب گردید. منطقه مطالعاتی براساس مقادیر "ضریب قابلیت انتقال" و نیز "ضریب هدایت الکتریکی" در نقاط مختلف دشت به سه ناحیه تقسیم‌بندی گردید. مقادیر احتمالات اولیه و جداول احتمال شرطی (CPTs) شبکه بیزین در هر یک از سه ناحیه بدست آمد. سناریوهای مدیریتی در قالب سه گروه اصلی و براساس دو متغیر تصمیم "الگوی کشت" و "نیاز آبی بخش ...

به منظور تعیین دوره بحرانی کنترل خردل وحشی (‏‎Sinapis arvensis‎‏) در کانولای رقم پی .اف 91/7045 ‏‎(Brassica napus var.P.F‎‏ ) آزمایشی در سال زراعی 80-79 در ایستگاه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید.برای دستیابی به تراکم مورد نظر خردل وحشی، از بذوری که رکودشان با استفاده از اسیدجیبرلیک رفع شده بود استفاده شد. ...
نمایه ها:
گیاه | 
رقم | 

به منظور بررسی اثر محلول پاشی اوره و قطع برگ پرچم بر عملکرد و اجزا عملکرد چهار ژنوتیپ گندم ، آزمایشی مزرعه ای در قالب طرح فاکتوریل اسپلیت پلات با سه تکرار در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در سال 1377 اجرا گردید . فاکتور اصلی شامل مصرف اوره در سه سطح ، رقم در چهار سطح و فاکتور فرعی قطع برگ پرچم در سه سطح بود. نتایج نشان داد که کلیه تیمارهای آزمایش و اثرات متفابل آن بر تعدادسنبل، در متر مربع ، تعداد سنبلچه در سنبله و تعداد دانه در سنبلچه از نظر اماری معنی دار نبودند ...
نمایه ها:
اوره | 
گندم | 

پیش‌بینی سطح برگ، ارتفاع بوته و توزیع ماده خشک در مدل‌های شبیه‌سازی گیاهان زراعی امری ضروری است. هدف از این تحقیق، یافتن روابط آلومتریک بین سطح برگ در بوته و ارتفاع بوته با صفات رویشی و محاسبه ضرایب توزیع ماده خشک در گندم بود. بدین منظور آزمایشی با استفاده از دو رقم گندم دوروم (آریا و دنا) و پنج رقم گندم نان (دریا، کوهدشت، شیرودی، تجن و زاگرس) در دو شرایط کشت آبی و دیم در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 4 تکرار در سال زراعی 88-1387 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و من ...

سالانه بالغ بر 20 میلیارد تن رسوب توسط رودخانه های جهان حمل می شود و این در حالی است که رودخانه های کشور ما به دلیل وضعیت نامناسب منابع طبیعی، فشار بیش از حد به مراتع و … میزان رسوب بیشتری را نسبت به رودخانه های جهان حمل می کنند. میزان رسوب بالا علاوه بر اینکه ما را به تفکر برای ارائه راه حلهایی جهت کاهش فرسایش ویژه رهنمون می کند، شناخت وضعیت رسوبدهی حوزه و برآورد دقیق میزان رسوب خروجی را ضروری می سازد. در تحقیق حاضر به منظور بهینه سازی رابطه دبی آب و دبی رسوب معلق، پس از انت ...

تخمین و ارزیابی مقدار رسوب انتقال یافته در رودخانه از مسائل مهم در بخش‌ مدیریت آب و خاک می‌باشد. هر ساله میلیون‌ها تن از خاک حاصلخیز حوضه‌های آبخیز در اثر فرسایش وارد رودخانه‌ها می‌شود و در مسیر جریان بر روی عملکرد سازه‌های آبی، مورفولوژی و اکولوژی رودخانه و در نهایت بر محیط زیست حوضه‌های پایین دست تاثیر می‌گذارد. برآورد دقیق از میزان رسوب معلق در رودخانه‌ها در جهت تحقق اهداف توسعه و ایجاد تعادل بین منابع آب و خاک ضرورت داشته و می‌توان با ارزیابی صحیح آن از خسارت‌هایی که هر ...

استفاده از الکل‌های سنگین و پوشش‌های شناور می‌تواند موجب کاهش شدت تبخیر و کاهش غلظت نمک آب، در فصول خشک گردد. در این تحقیق و به عنوان روش‌های شیمیایی از ستیل و استریل الکل و ترکیبی از این الکل‌ها که در اتانول حل شده استفاده گردید. بدین منظور از غلظت-های معادل 0/5 و 1 کیلوگرم در هکتار، که هر دو روز یک بار روی سطح تشت‌های تبخیر کلاس A اسپری شدند استفاده گردید. همچنین در این تحقیق به عنوان روش فیزیکی از پلی استیرن با ضخامت‌های 1/5و 5 سانتی‌متر و با درصد پوشش 40، 60 و 80 و اثر ...

یکی از مهمترین عوامل مورد نیاز در اجرای برنامه های دقیق و مدیریت صحیح و کارآمد و بهره برداری پایدار از منابع محدود طبیعی بویژه در مناطق خشک و نیمه خشک دستیابی به اطلاعات بهنگام ، جهت ارزیابی و برآورد وضعیت موجود و پیش بینی روند تغییرات می باشد.یکی از معضلات عمده مناطق خشک و نیمه خشک ، پدیده شوری و شورشدن خاک بویژه در اراضی تحت کشت است. استفاده از تکنولوژی سنجش از دور و اطلاعات حاصل از ماهواره های منابع زمینی، با توجه به قابلیت تکرار زمانی، هزینه کم ، ارائه اطلاعات وسیع و بهنگ ...