عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2596

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
    
‏‎‎‏‏‎‎‏‏‎‎‏قرصهای جلوگیری از بارداری ترکیبی از پر مصرف ترین و موثرترین روش های پیشگیری از حاملگی می باشد.مصرف قرص در ایران حدود 40 درصد از کل روشهای پیشگیری را شامل میشود و تحقیق در مورد اثر بخشی و عوارض این داروها از اهمیت خاصی برخوردار است لذا در این تحقیق سعی شده است میزان اثر بخشی قرص بر اساس عوارض حین مصرف و وقوع حاملگی ناخواسته در خانم های مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی سطح شهر مشهد تعیین گردد تا بتوان تصویر روشن تری از اثرات مختلف کنتراسپتیوها ارائه داد. این مط ...

یک بررسی آماری روی 425 دانش آموز 12 ساله (212 دختر و 213 پسر) مدارس راهنمایی نواحی چهارگانه آموزش و پرورش شهر مشهد که بطور تصادفی برگزیده شده بودند صورت گرفت. در این مطالعه میزان شیوع پوسیدگی دندان وضعیت بهداشت دهان و همچنین وضعیت سلامت لثه، رابطه پوسیدگی دندان و وضعیت لثه با بهداشت دهان مورد بررسی قرار گرفته است. که نتایج حاصله و بحث در نتایج نیز در سه قسمت مجز به ترتیب زیر بیان گردید. 1- پوسیدگی دندان: میانگین DMFT کل کودکان 12 ساله 2/3 بوده در حالی که میانگین DMFT پسران 06 ...

این پژوهش مطالعه ای توصیفی-تحلیلی است که بر روی 129 نفر از معلولین و 139 نفر از کارکنان آسایشگاه معلولین شهیدفیاض بخش و 81 نفر از جانبازان و 35 نفر از کارکنان آسایشگاه جانبازان شهر مشهد انجام شده است . داده های پژوهش به وسیله یک پرسشنامه پژوهشگر ساخته و مقیاس عزت نفس جمع آوری شدند .این داده ها به وسیله تستهای آماری کای دور، آزمون تی ، آنالیز واریانس یک طرفه ، آزمون تاوبی کندال ، تحلیل لگاخطی ، کروسکال والیس ، من ویتنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند . نتایج این پژوهش نشان داد ...
نمایه ها:
معلول | 
مشهد |