عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5665

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پژوهش مطالعه توصیفی می باشد که به منظور بررسی رضایت مراجعین مراکز بهداشتی - درمانی شهری تابعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی اراک از سیستم ارائه خدمات انجام گرفته است. در این پژوهش ابتدا لیست کلیه مراکز بهداشتی - درمانی شهری تابعه دانشگاه علوم پزشکی اراک از مرکز بهداشت استان اتخاذ و بر حسب مناطق مختلف شهری از هر شهر یک مرکز که تمام خدمات بهداشتی - درمانی را طبق هدف جزئی دارا، و تحت پوشش دانشگاه می باشد به صورت تصادفی انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفت. برای تعیین نمونه از ...

این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی از نوع کارآزمایی بالینی است که بمنظور تعیین تاثیر تلقین و ماساژ پیشانی و شقیقه ها بر تهوع و استفراغ ناشی از شیمی درمانی در زنان مبتلا به سرطان پستان در سال 1378 در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران انجام گرفته است. در این مطالعه 40 بیمار تحت درمان با رژیم دارویی (( سی.ام.اف)) بطور مبتنی بر هدف انتخاب شده و بصورت متقاطع در دو مرحله شاهد و آزمون مورد مطالعه قرار گرفتند. در مرحله آزمون بیماران نیم ساعت قبل از شیمی درمانی تحت تلقین و 10 دقیقه ماسا ...

این پژوهش یک تحقیق توصیفی همبستگی می‌باشد که به منظور بررسی عوامل موثر بر پیگیری رژیم‌های درمانی در بیماران تحت درمان با همودیالیز انجام شده است . این تحقیق بر روی 117 بیمار مراجعه‌کننده به بخش‌های دیالیز بیمارستان‌های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام شد. بیماران در ابتدا به پرسشنامه‌ای مشتمل بر 4 بخش که حاوی سئوالات مربوط به متغیرهای فردی. رژیم درمانی، روانی - اجتماعی و متغیر بیماری بود، پاسخ دادند. سپس براساس نتایج آزمایشگاهی بر روی سرم خون (میزان ...
 
این پژوهش ، یک مطالعه توصیفی است که به منظور بررسی عوارض استرپتوکیناز درمانی، در بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد بستری در بخشهای مراقبت ویژه قلبی دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری در سال 1378-79 انجام گرفته است .در این بررسی 120 بیمار پس از دریافت داروی استرپتوکیناز که واجد شرایط و معیارهای تعیین شده در پژوهش بودند، مورد بررسی قرار گرفتند و داده‌ها با روش مصاحبه با بیمار، پزشک معالج، پرستاران بخش مراقبت ویژه و پرونده و با استفاده از فرم اطلاعاتی تنظیم و گر ...

این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی است که به منظور تعبین و مقایسه میزان یادگیری مهارتهای پرستاری دانشجویان کارشناسی پیوسته دانشکده پرستاری - مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی شهید بهشتی با استفاده از دو الگوی آموزشی معلم‌مدار و فردمدار در سال تحصیلی 77-78 انجام گرفت .ابتدا افراد جامعه مورد پژوهش پرسشنامه‌ای شامل یکسری اطلاعات دموگرافیک مانند جنس ، سن، وضعیت تاهل، تعداد فرزندان، محل سکونت ، تعداد افراد خانواده، میزان درآمد ماهیانه خانوار، وضعیت شغلی (شاغل ...

پژوهش حاضر مطالعه‌ای توصیفی بوده و به منظور مقایسه میزان تنیدگی و عوامل تنش‌زای شغلی در پرستاران شاغل در بخش‌های انکولوژی و جراحی عمومی بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1373 انجام گرفته است . دراین پژوهش تعداد 100 نفر پرستار شاغل 40 نفر پرستار شاغل در بخشهای انکولوژی و 60 نفر پرستار شاغل در بخشهای جراحی و در حقیقت کلیه واحدهای جامعه مورد بررسی قرار گرفته‌اند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه و برگه مشاهده بوده است . پرسشنامه از سه بخش تشکیل شده است بخش اول ...
نمایه ها:
استرس | 
شغل | 

این پژوهش یک مطالعه توصیفی است که بمنظور بررسی علل اقدام به خودکشی به روش خودسوزی از نظر مراجعین به بیمارستان شهدای عشایر شهر خرم‌آباد وابسته به دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال 1378 انجام گردیده است .در این پژوهش تعداد 127 نفر از افراد خودسوخته مراجعه‌کننده به بخش اورژانس و بخش سوختگی شهدای عشایر شهر خرم‌آباد با استفاده از روش نمونه‌گیری جمعیت در دسترس مبتنی بر هدف انتخاب گردیدند.ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش فرم مصاحبه تنظیم شده بوده است که پس از تعیین ...

تجویز مکملهای آهن بمنظور پیشگیری از کمخونی فقر آهن در زنان باردار بعنوان یکی از خدمات همگانی در مراقبتهای دوران بارداری، در برنامه بهداشتی کشور اجرا میشود. عوارض کاربرد این مکملها و برهم‌کنش با سایر فلزات دوظرفیتی بویژه عنصر روی انگیزه اصلی این مطالعه بوده است . بدین ترتیب هدف اصلی این مطالعه تعیین اثر آهن تکمیلی بر میزان عنصر روی زنان باردار است . بررسی بصورت تجربی، دوسوکورو متقاطع روی 28 زن باردار، در دو گروه تجربی انجام شد . نمونه‌های بررسی از بین زنان باردار 18-35 ساله سا ...