عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5665

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پژوهش مطالعه توصیفی می باشد که به منظور بررسی رضایت مراجعین مراکز بهداشتی - درمانی شهری تابعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی اراک از سیستم ارائه خدمات انجام گرفته است. در این پژوهش ابتدا لیست کلیه مراکز بهداشتی - درمانی شهری تابعه دانشگاه علوم پزشکی اراک از مرکز بهداشت استان اتخاذ و بر حسب مناطق مختلف شهری از هر شهر یک مرکز که تمام خدمات بهداشتی - درمانی را طبق هدف جزئی دارا، و تحت پوشش دانشگاه می باشد به صورت تصادفی انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفت. برای تعیین نمونه از ...

این پژوهش ، یک مطالعه توصیفی و مقایسه‌ای است که به منظور بررسی و مقایسه نظرات مربیان و دانشجویان پرستاری در مورد عوامل موثر بر ارتقاء کیفیت آموزش بالینی در بخش‌های جراحی بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی شهید بهشتی سال 1374 انجام گرفته است . در این پژوهش نظرات 39 مربی و 100 دانشجو مورد بررسی قرار گرفت که با مشخصات واحدهای مورد پژوهش ، گروه مربیان همه جامعه مورد پژوهش را شامل می‌شود و در گروه دانشجویان روش نمونه‌گیری تصادفی بود که از بین دانشج ...

پژوهش حاضر یک مطالعه تحلیلی دومتغیری و دوگروهی میباشد که بمنظور بررسی میزان شیوع و علل احتمالی مرگهای داخل رحمی در خانمهای باردار انجام شده است . دراین تحقیق، جامعه پژوهش شامل خانمهای بارداری که دچار مرگ‌های داخل رحمی جنین شده‌اند طی سالهای 1368-1370 در مراکز منتخب آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی می‌باشند. نمونه پژوهش شامل دو گروه : در گروه مورد شامل 90 زن بارداری که دچار مرگ داخل رحمی جنین شده‌اند می‌باشد. در گروه شاهد 90 زن بارداری که زایمان کرده‌اند و نوزاد ز ...
نمایه ها:
1368-1370 | 
زن | 

با توجه به اینکه خانمها یک یا دو وقوع از وولو واژینیت کاندیدیایی را در طول زندگی خود تجربه نموده و این بیماری نیز بدلیل ایجاد علائمی مانند ترشح، خارش ، سوزش ، درد هنگام مقاربت و غیره می‌تواند سبب کسالت جسمی و روحی در فرد خصوصا" در موارد درمان نشده و یا راجعه و عودکننده گردد در نتیجه سلامت زنان را و بدنبال آن از آنجایی که زنان هسته اصلی خانواده را تشکیل می‌دهند سلامت خانواده و بدنبال آن سلامت جامعه را نیز به خطر بیندازد لذا نتایج بررسی تاثیر رعایت زمینه‌های بهداشتی ، خصوصا" به ...

این پژوهش یک مطالعه نیمه‌تجربی است که منظور تاثیر شیردهی بر خونریزیهای مرحله چهارم زایمان در خانمهای چندزا مراجعه‌کننده به مرکز آموزشی و درمانی بیمارستان مهدیه در سال 1373 در شهر تهران انجام شده است . دراین مطالعه بخش زایمان بیمارستان فوق‌الذکر به عنوان محیط پژوهش انتخاب گردیده است . روش نمونه‌گیری براساس نمونه در دسترس بوده تعداد واحدهای مورد پژوهش 120 نفر بوده‌اند که 23 نفر از آنها به علل عدم تمایل به شرکت در پژوهش ، احتباس جفت ، تزریق سنتوسینون، از مطالعه خارج شدند زایمان ...
نمایه ها:
درمان | 
1373 | 

این پژوهش یک مطالعه توصیفی است که بمنظور بررسی میزان رضایت بیماران بستری از مراقبت‌های پرستاری و انتظارات آنان از کادر پرستاری، در بخش‌های داخلی و جراحی بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه صورت گرفته است . در این پژوهش تعداد 140 بیمار مرد و زن از بخش‌های داخلی و جراحی بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه شرکت داشته‌اند که از نظر سن، میزان تحصیلات ، وضعیت تاهل، محل سکونت ، طول اقامت در بخش ، سابقه بستری بودن، وضعیت بیمه، درآمد سرانه، احساس بهبودی ...

پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی است که در سال 1373 در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی کردستان انجام گرفته است . هدف از این مطالعه تعیین مقایسه‌ای تاثیر دو محلول دهانشویه بیکربنات سدیم و نرمال سالین در پیشگیری از ضایعات دهانی بیماران مبتلا به کوما می‌باشد در این پژوهش 76 بیمار مبتلا به کوما و نیمه کوما که در اثر ضربه مغزی و حوادث عروقی مغز دچار اختلال هوشیاری شده‌اند در دو گروه 38 نفری مورد بررسی قرار گرفته و هر دو گروه از نظر متغیرهایی چون سن - جنس - سطح هوشیاری - میزان سرم م ...

بهداشت محیط مدارس شامل تمام فعالیتهائی است که در حفظ سلامت دانش آموزان ، پیشگیری از انتقال بیماریها و ا رتقاء سطح بهداشت در مدارس اثرمستقیم دارد و چنانچه بهداشت محیط مدرسه فراهم نگرد د ، به طور قطع دانش آموزان نیز ازسلامت جسمی وروحی - روانی مطلوبی برخوردار نخواهند بو د . دراین پژوهش که از نوع توصیفی، تحلیلی ومقطعی میباشد . جامعه آماری موردبررسی شامل تعداد 2413 مدرسه می باشد که طی سالهای 1386 و 1387 ،اطلاعات مورد نیازجهت انجام تحقیق توسط چک لیست هایی که براساس آیین نامه هاوفرم ...
نمایه ها:
NULL | 

بیماریهای آترواسکروتیک عروق کرونر، شایعترین علت مرگ ناشی از بیماریهای قلبی بعد از سن 25 سالگی به شمار می روند. روشهای درمانی متفاوتی جهت درمان این دسته از بیماریهای قلبی بکار می رود، از جمله عمل جراحی قلب. بدنبال هر عمل جراحی، از جمله اعمال جراحی قلب، صرفنظر از وسعت آن ممکن است عوارضی ایجاد گردد. با توجه و بررسی عوارض ناشی از عمل جراحی قلب چنین بنظر می رسد که برخی از عوارض تنفسی و عروقی ناشی از بی حرکتی چون: آتلکتازی، پنومونی و ترومبوآمبولی بیش از سایر موارد قابل کنترل و پیشگ ...