عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5665

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پژوهش یک مطالعه توصیفی است که بمنظور بررسی نظرات اساتید دانشکده پرستاری و مامائی شهید بهشتی (تهران) در رابطه با اثر ارزشیابی دانشجویان بر چگونگی آموزش (تدریس) آنان و رضایت از ارزشیابی دانشجوئی صورت گرفته است . در این پژوهش تمام اعضا هیئت علمی (مدرسین) که 69 نفر بودند مورد بررسی قرار گرفته و متغیرهای جنس ، سن، تحصیلات ، سابقه خدمت ، عضویت در هیئت علمی مرتبه هیئت علمی، گروه آموزشی، نوع فعالیت آموزشی، مقطع مورد تدریس ، میزان اطلاع از نتایج ارزشیابی، نیز درنظر گرفته شد. از پر ...
 
این پژوهش یک مطالعه توصیفی است که به منظور تعیین میزان آگاهی، نگرش و عملکرد مادران باردار در زمینه خوددرمانی با دارو در دوران بارداری انجام گردیده است .هدف کلی پژوهش تعیین میزان آگاهی، نگرش و عملکرد مادران باردار در زمینه خوددرمانی با دارو در دوران بارداری در مراکز بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی شهر تهران در سال 1372 بوده است .دراین پژوهش تعداد 150 نفر مادر باردار انتخاب گردید.نمونه‌گیری مبتنی بر هدف بوده و نمونه‌های شرکت‌کننده در مطالعه مادرانی بودند که در زم ...
نمایه ها:
1372 | 
زن | 
دارو | 
  
این پژوهش یک مطالعه توصیفی است که به منظور بررسی میزان رضایت پرسنل درمانی شاغل در بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی شهر تهران از اجرای طرح کارانه انجام شده است .در این پژوهش 281 نفر از پرسنل درمانی شرکت داده شده‌اند.جهت بررسی میزان رضایت پرسنل درمانی از پرسشنامه‌ای که حاوی 44 سوال بود شامل، 12 سوال مربوط به مشخصات فردی واحدهای مورد پژوهش و 32 سوال در رابطه با تعیین میزان رضایت آنان از اجرای کارانه استفاده گردید.جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون ...

در این پژوهش 40 کودک مبتلا به لوسمی لنفوسیک حاد که برای اولین بار جهت‌شیمی درمانی مراجعه کرده بودند شرکت داشتند و متوسط بین آنان 7/125 سال بوده است . این پژوهش دارای دو گروه (تجربی و گواه) و دو متغیر (متغیر مستقل دهانشویه بابونه و متغیر وابسته میزان پیدایش استوماتیت) می‌باشد. در گروه تجربی از محلول دهانشویه بابونه و در گروه گواه از دهانشویه با آب جهت شستشوی دهان کودکان استفاده شده است و کودکان هر دو گروه به مدت دو ماه در طول دو دوره درمانی تهاجمی و تثبیت تحت بررسی قرار گرفتند ...
 
این پژوهش یک مطالعه توصیفی است که به منظور بررسی روش های خونگیری و عوارض آن در نوزادان بستری در بخش های نوزادان بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی در سال 1376 انجام گرفته است. اهداف این پژوهش تعیین روش های خونگیری اعمال شده در مورد نوزادان و همچنین تعیین شیوع عوارض در هر یک از روش های به کار برده شده در نوزادان می باشد. این پژوهش بر روی 112 نوزاد متولد شده 28 -0 روزه بستری در مراکز درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی که تحت ...