عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 24468

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

آزمون الایزا روشی است که اغلب بمنظور سنجش دقیق کلاسهای مختلف آنتی بادی های ضدبروسلا استفاده میشود. انجام این آزمون با استفاده از خون خشکیده بر کاغذ صافی روش ساده و نسبتا دقیقی است. هدف این تحقیق بررسی نحوه کاربرد الایزا-دیسک جهت تشخیص بروسلوز در انسان با استفاده از باکتری کامل بروسلا آبورتوس بعنوان آنتی ژن است. 133جفت نمونه سرم و خون خشکیده بر کاغذ صافی مورد آزمایش قرار گرفت که 103جفت مربوط به بیماران بروسلوز و 30 جفت مربوط به افراد سالم کنترل منفی بود. آزمون الایزا در مورد ...

این پژوهش یک پژوهش نیمه تجربی است که به منظور مقایسه وسایل مختلف در بدست‌ آوردن سلولهای اندوسرویکال در پاپ اسمیر زنان مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان منتخب علوم پزشکی تهران در سال1374 انجام گرفته است. در این پژوهش بطور کلی 257 نفر از میان زنان مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان منتخب علوم پزشکی تهران که مشخصات واحدهای پژوهش را دارا بودند انتخاب شدند و سپس در دو گروه 127 و 130 نفری بطور تصادفی نمونه اسمیر اندوسرویکال با برس سیتولوژی و پنبه سواپ کتانی مرطوب بدست آمد. در این ...
 
داروسازی بالینی از رهگذر گسترش مبانی داروسازی به زمینه بالینی پاگرفت این رشد و توسعه با توجه به پیچیدگی درمان دارویی در حال حاضر، افزایش می‌یابد و نیاز به متخصصین داروسازی بالینی روز به روز ملموس‌تر می‌گردد. هدف کلی داروسازی بالینی ارتقاء استانداردهای سودمندی دارو در مجموعه نظام بهداشت ملی است چهار زمینه اساسی فعالیت برای داروسازی بالینی شناخته شده است که عبارتند از خدمات درمانی بالینی، آموزش پزشکان، نظارت بر خدمات درمانی و پژوهش . داروساز بالینی مرکز پزشکی بعنوان مشاور پزشک ...

در تحقیق حاضر که بوسیله پرسشنامه انجام گرفت، 360 کارورز مورد تحقیق قرار گرفتند و میزان آگاهی آنها از تعریف و پیشگیری از عفونتهای بیمارستانی و کمیته کنترل عفونت و ارتباط آن، جنس، طول مدت انترنی و حضور در کلاس کنترل عفونتهای بیمارستانی مورد بررسی قرار گرفت که بخشی از نتایج آن به این صورت است: 1- میزان آگاهی از عفونتهای بیمارستانی در جنس مونث بیشتر از جنس مذکر است. 2- کسانی که در کلاس عفونتهای بیمارستانی حضور نداشته‌اند تعریف بهتری از عفونتهای بیمارستانی ارائه داده‌اند. 3- میزان ...

هدف از این مطالعه مقایسه روند رشد بین کودکان کم وزن با کودکان با وزن طبیعی بوده است که در طول شش ماه اول زندگی بررسی شده است. از تعداد 1657 تولد انجام شده در 106 خانه بهداشت تعداد 31 کودک کم وزن با وزن کمتر از 2500 گرم متولد شده است و به ازا هر یک کودک مورد 3 کودک شاهد که وزن تولدشان بالای 2500 گرم بود انتخاب شدند. بررسی بصورت مورد- شاهدی انجام گردید پرسشنامه یکی در موقع تولد و دیگری هر ماه برای تمام کودکان مورد و شاهد تکمیل گردید. پرسشنامه ها توسط بهورزان ‏‎Health Worker‎‏ ک ...
 
تحقیق حاضر در زمینه شناسایی گیاهان حاوی گرده های آلرژی زا در تهران است. بیماریهای آلرژیک تنفسی یکی از مشکلات جامعه بوده و با توجه به آنکه یکی از مهمترین علل ایجاد آن حساسیت به گرده گیاهان آلرژی زا میب اشد که اکثر بیماران آلرژیک از آنها شناختی ندارند و همچنین این عدم آگاهی باعث ارتباط بیشتر آنها با گرده های گیاهان آلرژی زا و تشدید علایم بیماری می باشد لذا شناسایی گونه های گیاهی حاوی گرده های آلرژی زا اهمیت میابد. این تحقیق تمامی گونه های گیاهی حاوی گرده های آلرژی زا را که در م ...

برای بررسی استرپتوکوکهای گروه ‏‎B‎‏در واژینوزهای باکتریائی زنان مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر تهران از 250 خانم مراجعه کننده به بیمارستان میرزاکوچک خان از تاریخ بهمن 1374 تا اردیبهشت 1375 بررسی بعمل آمده و از 150نفر نمونه گیری شده و بعنوان گروه مورد و از 100 خانم مراجعه کننده که بعنوان مراجعه سالیانه جهت تست خود مرلجعه کرده بودند بعنوان گروه شاهد استفاده شد. ...