عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 24468

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل یافته‌های این پژوهش نمایانگر مقایسهء بروز پره‌اکلامپسی و برخی عوارض آن در دو گروه کلسیم و شاهد از مادران باردار پر خطر مراجعه کننده به بیمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران می‌باشد. جدول شمارهء 22 بیانگر آنست که میزان بروز پره‌اکلامپسی در گروه کلسیم 6/67 درصد در مقابل 46/67 درصد در گروه شاهد میباشد. آزمون آماری نیز نشانگر اختلاف معنی‌دار بین دو گروه از نظر میزان بروز پره‌اکلامپسی می‌باشد. (0/05 < P) بدین ترتیب فرضیهء اول پژوهش (بروز پره‌اکلامپسی ...

از آنجائیکه تامین و حفظ سلامتی بیماران که جهت عمل جراحی، تحت بیهوشی عمومی قرار می‌گیرند، بسیار حائز اهمیت می‌باشد، پژوهش جهت بررسی مقایسه‌ای بین اثرات تزریق وریدی پروپوفول و کتامین بر میزان فشارخون، انجام شده است جامعه پژوهش را بیماران ارتوپدی که جهت عمل جراحی ارتوپدی الکتیو به اتاق عمل بیمارستان سینا و بقیه‌الله مراجعه می‌کردند، تشکیل دادند که 80 بیمار را که در گروه سنی بین 16-55 سال قرار داشتند و از هر حیث واجد شرایط بودند، انتخاب و به دو گروه 40 نفری تقسیم شدند و بر حسب نم ...

این پایان نامه بمنظور بررسی تاثیر آموزش به شیوه یادگیری بر اساس حل مشکل بر مهارتهای تفکر انتقادی، عوامل زمینه ساز تفکر انتقادی، نگرش و رفتار دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران بر روی 56 دانشجوی ترم سوم پرستاری دوره روزانه که در ابتدای گذراندن دروس داخلی-جراحی 1 بودند انجام شد. 30نفر شاهد و بقیه در 2 گروه مورد بررسی قرار داده شدند. از دروس داخلی-جراحی1، درس گوارش و ارتوپدی و از میان دروس داخلی-جراحی2، درس زنان-پستان و عفونی جهت تدریس به شیوه ‏‎PBL‎‏ در نظر گر ...

میزان موفقیت در دارو درمانی بیماران و رسیدن به سلامتی مطلوب ، فرایند پیچیده‌ای است که مستلزم شناخت بیماری و تجویز داروی مناسب مب‌باشد و در این میان نقش پزشک و داروساز اهمیت اساسی دارد. شناخت داروها، اثرات آنها، سرنوشت آنها در بدن و تاثیرات متقابل آنها بر یکدیگر در هدف رسیدن فرایند درمان لازم می‌باشد. از طرفی آگاهی از آخرین دستاوردهای علوم پزشکی که پیشرفت روزافزونی دارد، نیز در راستا ضرورت دارد. در سیر درمان بیماری‌های یک بیمار احتمال نیاز به مصرف همزمان چند دارو وجود دارد (Po ...

این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی است که به مقایسه تاثیر وضعیت‌های قرارگیری اندام های بیماران مبتلا به پرفشاری خون برمیزان فشارخون آنان می پردازد . ابزار مورد استفاده پرسشنامه و برگه ثبت اطلاعات به منظور درج فشارخون سیستول و دیاستول در وضعیتهای مورد تحقیق بود که اطلاعات توسط محقق تکمیل می شد . روش تحقیق اینگونه بود که پس از تکمیل پرسشنامه و اندازه گیری قد و وزن نمونه های واجد شرایط پنج دقیقه در وضعیت نشسته قرارمی گرفتند . براساس یافته های تحقیق حاضر می توان نتیجه گرفت که وضعیت ب ...

بررسی فراوانی و ثبت گزارش با روش ‏‎ICD‎‏ نمونه های مربوط به بیماریهای دستگاه تنفسی تحتانی که طی 20 سال (1379-1360) بوسیله دکتر منصور جمالی در 4 مرکز دانشگاهی یزد، علوم پزشکی تهران،علوم پزشکی ایران و دانشگاه شاهد گزارش گردیده است با استفاده از فایل خصوصی نامبرده می باشد. جهت انجام این طرح ابتدا ‏‎Case‎‏های مربوط به دستگاه تنفسی تحتانی جمع آوری شد. و سپس بر اساس 4 متغیر سن، جنس، محل سکونت و محل تولد و براساس ‏‎ICD‎‏ هر بیماری اطلاعات کدبندی شد و سپس از آن اطلاعات آماری مربوطه ا ...

به جرات می توان گفت که یکی از بزرگترین موفقیت های علم پزشکی در مقابله با بیماری ها، با ابداع واکسیناسیون حاصل گردید. این موفقیت به حدی بود که در برخی موارد سبب ناپدید شدن یک بیماری از سطح جامعه گشت. اما همین امر سرآغاز پیدایش مشکلات جدیدی در روند واکسیناسیون بود . کاهش چشمگیر بروز بیماری و رخت بر بستن عوارض ابتلا به بیماری از سطح جامعه سبب شد تا عوارض جدی ای که پس از تزریق میلیون ها دوز واکسن گهگاه بروز می کنند، به نظر مهم و قابل توجه جلوه نمایند. دراین مرحله سازمانهای مختلف ...
نمایه ها:
سی | 

پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی و آینده نگر است که به منظور بررسی و مقایسه درمان و عود واژینیت کاندیدیابی با دو روش درمانی یک روزه قرص کلوتریمازول واژینال و سه روزه آن صورت گرفته است. تعداد واحدهای مورد پژوه ش80 نفر محاسبه گردیده است. جهت دستیابی به اهداف این پژوهش بیمارانی که خصوصیات مورد نظر برای شرکت در این مطالعه را دارا بودند و ابتلاء به بیماری در آنها به وسیله آزمایشات میکروسکوپیک و کشت به اثبات رسیده بود انتخاب گردیدند. به بیماران گروه یک روزه 500 میلی گرم قرص کلوتریما ...

در اغلب کتب مامایی و براساس آمارهای به دست آمده از مطالعات دیگر کشورها شیوع عوارض مادری و جنینی در حاملگی در سنین زیر 20 سال بیشتر از حاملگی در سنین 20 تا 35 سال است. در این طرح 1013 نمونه از زنان باردار پریمی گراید چهار بیمارستان رویین تن آرش، امام خمینی، دکتر شریعتی و میرزاکوچک خان مورد بررسی قرار گرفتند. این نمونه ها بر اساس سن مادر به سه گروه زیر 20، 20 تا 29 و 30 تا 34 سال تقسیم شدند. در مجموع چهار بیمارستان در گروه اول 312 نمونه ، در گروه دوم 561 نمونه و در گروه سوم 140 ...