عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 24468

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
 
این مطالعه با عنوان بررسی عقاید و نظریات دانشجویان دوره کاردانی بهداشت خانواده و مبارزه با بیماریها شاغل به تحصیل در دانشگاه های علوم پزشکی مشهد و همدان در زمینه مسایل آموزش بهداشت اهداف کلی زیر را در نظر داشت: مطالعه و بررسی عقاید و نظریات دانشجویان در زمینه نقش مردم در فعالیتهای بهداشتی و دخالت دادن آنها در امور مربوط به حفظ و ارتقای سطح سلامتشان. بررسی اینکه آیا محتوای درسی و برنامه کارآموزی دانشجویان در ایجاد نگرش و مهارتهای ضروری آتی آنها در رابطه با فعالیتهای آموزش بهدا ...

درباره هیپنوتیزم نگرش ها و باورهای گوناگون و گاه متعارضی وجود دارد که بعضی از این نگرشها و باورها منجر به گریز یا عدم استقبال افراد از هیپنوتیزم شده و مانع بزرگی در برابر گسترش هیپنوتیزم درمانی به عنوان یک روش درمانی اصلی یا کمکی محسوب می شود. این نگرشهای غلط و تعبیرهای نادرست نیاز به رفع و تصحیح دارند. در تحقیق اخیر 150 کارورز پزشکی در دو دانشگاه علوم پزشکی تهران و همدان پرسشنامه مربوط را پر کرده اند. براساس یافته های تحقیق ما و با فاصله اطمینان 95% نتایج زیر بدست آمده است: ...

هدف از این پایان‌نامه شامل مواد زیر می‌باشد. 1 - بررسی Drug-Drug interaction در نسخ آورده شده به یکی از داروخانه‌های دانشکده داروسازی 2 - دسته‌بندی تداخلات دارویی در این نسخ از نظر اهمیت (شدت) 3 - کسب اطلاعاات راجع به سن بیمار 4 - جداسازی و آمارگیری برحسب جنسیت 5 - کسب اطلاعات راجع به دسته‌های مختلف دارویی 6 - تقسیم‌بندی نوع بیماری 7 - کسب اطلاعات راجع به افرادی که از بیماری خود هیچگونه اطلاعی ندارند (پاسخگوی سئوالات نبوده‌اند) روش کار: تعداد 4000 نسخه از داروخانه شبانه‌روزی ...

این پژوهش یک مطالعه توصیفی است که جهت بررسی میزان آگاهی مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی پیرامون بیماریهای شایع انگلی گوارشی در شهر شیراز انجام گرفته است . اهداف پژوهش شامل تعیین میزان آگاهی مادران مراجعه کننده از ماهیت، نحوه‌انتقال، کنترل، پیشگیری و عوارض بیماریهای شایع انگلی‌گوارشی در رابطه با مشخصه‌های فردی و محیطی می‌باشد. محیط پژوهش را مراکز بهداشتی و درمانی واقع در شهر شیراز تشکیل داده است 36 مرکز و واحدهای مورد پژوهش کلیه مادران مراجعه کننده به 4 بخش واکسی ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:

چکیده پژوهش این پژوهش یک مطالعه توصیفی است که به منظور بررسی مشکلات جسمی - روانی بیم مبتلا به دیابت وابسته به انسولین دردرمانگاههای منتخب دانشگاههای علوم‌پزشکی شهرتهران انجام شده است . هدف کلی این پژوهش عبارت‌است از:تعیین مشکلات جسمی - روانی بیماران مبتلا به دیابت وابسته به انسولین دردرمانگاههای منتخب دانشگاههای علوم‌پزشکی شهرتهران میباشدکه دارای دوهدف جزئی زیرمیباشد :-1 تعیین مشکلات جسمی بیماران مبتلا به دیابت وابسته به انسولین دردرمانگاههای منتخب دانشگاههای علوم‌پزشکی شهرته ...

دراین مطالعه سعی شده است با بررسی بیماران مراجعه کننده به مرکز بیماریهای پستان به جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران عملکرد سونوگرافی به عنوان یک روش تصویربرداری تشخیصی در بیماریهای خوش خیم پستان مورد ارزیابی قرار گیرد . به این منظور پرونده 111 بیمار که براساس تشخیص پاتولوژیک مبتلا به بیماریهای خوش خیم پستان بوده و همچنین تحت سونوگرافی قرار گرفته بودند، تحت مطالعه قرار گرفت . دراین مطالعه که یک مطالعه توصیفی و گذشته نگر بود بر اساس پرسشنامه ای که از قبل طراحی شده بود اطلاعات لازم از ...

این مطالعه بوسیله یک پرسشنامه که از طریق Pi1ot Study تهیه شده بود بر روی 403 نفر از پزشکان عمومی مطب‌دار در تهران انجام شد. از این تعداد 240 نفر مرد و 163 نفر زن بودند. پرسشنامه مذکور حاوی 34 سئوال در باب مسئولیت پزشکان، قصورات پزشکی، رضایت‌نامه‌ها، رازداری حرفه‌ای، گواهینامه‌های پزشکی سازمان نظام پزشکی و یک سئوال در مورد برآورد نرخ شکایت سالانه بود. پزشکان به طور متوسط به 12/13 از 34 سوال پاسخ صحیح دادند که نشان دهنده سطح پایین شناخت آنها از مسائل مورد نظر است. جنس پزشکان و ...