عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 24468

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی - تحلیلی است که به منظور بررسی مقایسه‌ای میزان شیوع اسهال در کودکان صفر تایکسال با الگوهای مختلف شیردهی انجام گردیده است . واحدهای مورد پژوهش در این تحقیق شامل 250 کودک صفر تا یکسال می‌باشد که با روش تصادفی ساده از بین مراجعه کنندگان به درمانگاههای بهداشتی، درمانی شهر تهران انتخاب شده‌اند. معیار انتخاب کودکان سلامت کامل جسمانی و رسیده بودن سن و وزن بهنگام تولد بوده است . داده‌ها توسط پرسشنامه که شامل 47 سوال و سه بخش : بخش اول - اطلاعات دموگرافیک ، ...

این پژوهش یک تحقیق توصیفی - تحلیلی است که به منظور بررسی ارتباط رفتارهای بهداشتی با شیوع واژینت در زنان مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر زنجان انجام گرفته است . در این پژوهش 500 نفر از زنان غیرباردار مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر زنجان شرکت داشتند. ابزار گردآوری داده‌ها در این مطالعه پرسشنامه، برگه ثبت اطلاعات و وسایل آزمایشگاهی (شامل میکروسکوپ و وسایل لازم جهت رنگ‌آمیزی گرم و ...) می‌باشد. داده‌ها در زمینه اطلاعات مشخصات فردی، روش پیشگیری، بهداشت دوران ...
نمایه ها:
زنجان | 
1375 | 
زن | 

پژوهش حاضر مطالعه‌ای نیمه‌تجربی و آینده‌نگر می‌باشد که به منظور "مقایسهء مقدار لیپید و لیپوپروتئینهای سرم، قبل و پس از مصرف قرصهای ضدبارداری تری فازیک و منوفازیک در مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی شهر شاهرود در سال 1375-1376" انجام گرفت . تعداد نمونه در این پژوهش 70 نفر بود. نمونه‌گیری به روش آسان و از بین مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی که متقاضی دریافت قرصهای ضدبارداری بودند انجام گرفت ، سپس به طور تصادفی یکی از دو نوع قرص ضدبارداری تری‌فازیک یا منوفازیک لونورژسترول در اختی ...

این پژوهش یک مطالعه توصیفی گذشته نگر است که به منظور بررسی سیر بالینی بیماران مبتلا به آنمی آپلاستیک بستری در مجتمع بیمارستانی امام خمینی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران از سال 1375-1371 انجام شده است. در این پژوهش 58 بیمار مبتلا به آنمی آپلاستیک اکتسابی که از سال 1375-1371 در یکی از بخش های داخلی و هماتولوژی مجتمع بیمارستانی امام خمینی بستری بوده اند مورد بررسی قرار گرفتند. در این بررسی جهت دستیابی به نتایج دقیقتر، مشخصات فردی واحد های مورد پژوهش نظ ...