عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 24468

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
   
در اکثر نقاط زلزله خیز جهان وقوع زمین لرزه به ویژه در مناطق شهری به عنوان یک حادثه غیر مترقبه عظیم محسوب می شود. لازم است اکثر اقدامات و فعالیت های ضروری برای کاهش جراحات ، صدمات و خسارات قبل از وقوع انجام پذیرد. پژوهشگران بسیاری از عوامل خطر مهم را در ارتباط ( مستقیم یا غیر مستقیم ) با زلزله شناسایی کرده اند . با توجه به اینکه تخریب و ریزش ساختمان ها مهم ترین عامل خطر به حساب می آید، لذا اولویت اول باید متوجه مسائل سیسمیک یا مرتبط با زلزله ها، نظیر انتخاب زمین و طراحی و سازه ...

پژوهش حاضر به بررسی کیفیت مشاوره تنظیم خانواده در مراکز بهداشتی و در مانی وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی شهر تهران پرداخته است. ...
نمایه ها:

در فاصله زمانی پاییز 1378 الی تابستان 1379 تعداد 70 جونده از 7 منطقه شهر اهواز و حومه و با استفاده از تله‌ زنده‌گیر جمع‌آوری گردیددر مرکز آموزش و تحقیقات بهداشتی اهواز نخستین کار تشخیص گونه جونده بود. سپس جونده تشریح می‌شد و قسمتهای مختلف یعنی مری، معده، روده کوچک و بزرگ، سکوم، مثانه، کبد و قسمتهای داخلی پوست جونده مورد بررسی قرار گرفتند.انگلهای جدا شده فیکس و برای تشخیص به دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران منتقل شدند. از مجموع 70 جونده 57 عدد رات قهوه‌ای، یک عدد رات سی ...

پژوهش تحت عنوان بررسی روشهای موثر آموزش به رابطین بهداشت در شبکه های بهداشتی درمانی مازندران در شهرستان بهشهر در سال 75 انجام گرفت . دراین بررسی تعداد 223 نفر رابط تحت مطالعه در دو گروه آموزشی شرکت نمودند . در گروه اول تعداد 111 نفر رابط تحت روش آموزش مشارکتی در شش مرکز بهداشتی درمانی قرار گرفتند . در گروه دوم با تعداد 112 نفر رابط تحت روش آموزش تعلیمی در شش مرکز بهداشتی درمانی قرار گرفتند . دراین پژوهش پس از انجام آزمون بعد از اجرای آموزش در دو گروه در رابطه با مفاد آموزش از ...

این پژوهش یک مطالعه توصیفی - تحلیلی است که به منظور اثرات شیردهی بر میزان قندخون ماردان دیابتی وابسته به انسولین در بیمارستانهای دانشگاههای علوم پزشکی شهر تهران در سال 1372-73 انجام شده است . واحدهای مورد پژوهش در این تحقیق شامل 15 مادر دیابتی وابسته به انسولین در سه گروه شیردهی کامل، شیردهی مخلوط و تغذیه مصنوعی می‌باشد که با روش نمونه‌گیری مبتنی بر هدف از بین زنان حامله دیابتی وابسته به انسولین مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی دانشگاهای علوم پزشکی شهر تهران نمونه‌گیری شد ...
نمایه ها:
دیابت | 
زنان | 

این پژوهش که با هدف تعیین عوامل موثر بر پایدار شدن اسهال در کودکان زیر پنج سال بر روی 987 کودک انجام شده است، یک پژوهش تحلیلی مقطعی می‌باشد. برای انجام این پژوهش ابتدا با روش مصاحبه چهره به چهره با مادر یا سرپرست کودک مبتلا به اسهال حاد و همچنین با اندازه گیری متغیرهایی که نیاز به اندازه گیری آنها بود، پرسشنامه مرحله اول برای 1058 کودک مبتلا به اسهال حاد تکمیل گردید. سپس دو هفته بعد از شروع اسهال کودک، پیگیری به دو صورت مراجعه مستقیم به منزل مسکونی و یا با تماس تلفنی انجام پذ ...