عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4031

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر که به منظور "مقایسه فعالیت کمیته‌های بیمارستانی در بیمارستانهای آموزشی سه دانشگاه علوم پزشکی مستقر در تهران از سال 1370 لغایت 1374" انجام شده است پژوهشی توصیفی بوده که به صورت مقطعی انجام شده است و فعالیت کلیهء کمیته‌های مراکز فوق‌الذکر را مورد بررسی قرار داده است . نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که از نظر میانگین تعداد کمیته‌ها به ازاء هر تخت بیمارستانی، دانشگاه علوم پزشکی ایران رتبه اول و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و تهران به ترتیب رتبه دوم و سوم را کسب کرده‌ان ...

پژوهش انجام شده یک بررسی از نوع همبستگی بوده که به منظور بررسی ارتباط میان میزان فشارخون و تناوب ، شدت و نحوه بروز عصبانیت در محل کار و منزل در پرستاران زن شاغل در بیمارستان‌ها وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران صورت گرفته است . این پژوهش بر روی 135 نفر از پرستاران زن شاغل در سنین 23 تا 50 ساله انجام شده است . اطلاعات پژوهش بوسیله فرم اطلاعاتی و نیز پرسشنامه استاندارد سنجش تناوب ، شدت و نحوه بروز عصبانیت در محل کار و منزل که توسط توماس 1997 بکار رفته بو ...
نمایه ها:
 
جهت تسهیل خروج جنین از کانال زایمان، تحقیقات بسیاری انجام شده و روشهای گوناگونی ارائه شده است. یکی از این روشها، انجام اپی زیاتومی در مرحله دوم زایمان می باشد که باید در اولین فرصت ترمیم گردد. ترمیم پرینه، روشهای مختلف آن و نتایج حاصله از دیرباز مورد بحث و بررسی بوده است. مقایسه نتایج حاصل از ترمیم پرینه با استفاده از دو روش ترمیم استاندارد (سه لایه ای) و ترمیم دو لایه ای (بدون دوختن پوست) در محیط پژوهش.این پژوهش یک کارآزمایی بالینی تصادفی همراه با گروه شاهد می باشد. که بعد ا ...

درقسمت اول پژوهش ، قوانین مربوط به حقوق بیمار در ایران با منشور حقوق بیمار(از نظر انجمن بیمارستانهای آمریکا"AHA "، اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا "ACLU "و انجمن ملی پرستاری "NLN " که از طرف بسیاری از کشورها پذیرفته و قوانینی در این رابطه تصویب شده است)مقایسه شده است . در طی بررسی، پژوهشگر به این نتیجه رسید که در قوانین ایران مجموعه منسجمی تحت عنوان (مجموعه حقوق بیمار) وجود ندارد ولی در قسمتهای مختلف قوانین و مقررات وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی، قوانینی در مورد مراقبت ، را ...

این پژوهش ، یک پژوهش توصیفی است که بمنظور بررسی مکانیسم‌های کنترل و نظارت بر موسسات پزشکی در استان خراسان صورت گرفته است . بدین منظور روش‌های کنترل و نظارت بر موسسات پزشکی (که در این پژوهش شامل مطب‌ها، آزمایشگاه‌های تشخیص طبی . رادیولوژی‌ها می‌باشد) که از طریق کارشناسان واحدهای مربوطه در معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان انجام می‌گیرد، مورد بررسی قرار گرفته است . گردآوری اطلاعات در این پژوهش از طریق مطالعه دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ه ...

پژوهش حاضر یک مطالعه زمینه‌ای است که به منظور بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد مادران بستری در بخش پس از زایمان در مورد هم‌اتاقی مادر و نوزاد در یکی از مراکز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران انجام گرفته است . در این پژوهش 130 مادر واجد شرایط که با روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شده بودند، شرکت داشتند. ابزار گردآوری داده‌ها در این بررسی چک لیست و پرسشنامه بود. ابتدا عملکرد مادران با مشاهده پژوهشگر و گذاشتن علامت روی برگه چک لیست که شامل 17 معیا ...

این پژوهش یک مطالعهء زمینه‌ای است که با هدف بررسی و مقایسهء اثر کاربردی و عوارض انواع آی.یو.دی‌های ایرانی و خارجی در زنان مراجعه‌کننده به درمانگاههای تنظیم خانواده وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران، در سال 1372 انجام پذیرفته است . در این پژوهش جمعا 1620 پروندهء فعال زنان استفاده‌کننده از آی.یو.دی در درمانگاههای تنظیم خانواده وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران با استفاده از روش نمونه‌گیری پوآسن مورد مطالعه قرار گرفته است . با مطالعه پرونده واحدهای مورد پژوهش و تکمیل ب ...
نمایه ها:
عارضه | 
پزشکی | 

در این پژوهش میزان آگاهی پزشکان بیمارستانهای عمومی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران از طبقه‌بندی بیماریها و اقدامات درمانی مورد بررسی قرار گرفت و علاوه بر آن سعی شدضمن بررسی میزان آگاهی نمونه مورد پژوهش در خصوص اهمیت و جایگاه تحقیقات بهداشتی و تعیین میزان مشارکت آنان در انجام پژوهشهای علوم پزشکی، میزان آشنایی این افراد با طبقه‌بندی و نامگذاری بیماریها و اقدامات را مشخص نمود. همچنین در این پژوهش میزان آگاهی پزشکان در خصوص مزایا، محدودیتها و عوامل عدم بکار ...