عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4031

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر که به منظور "مقایسه فعالیت کمیته‌های بیمارستانی در بیمارستانهای آموزشی سه دانشگاه علوم پزشکی مستقر در تهران از سال 1370 لغایت 1374" انجام شده است پژوهشی توصیفی بوده که به صورت مقطعی انجام شده است و فعالیت کلیهء کمیته‌های مراکز فوق‌الذکر را مورد بررسی قرار داده است . نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که از نظر میانگین تعداد کمیته‌ها به ازاء هر تخت بیمارستانی، دانشگاه علوم پزشکی ایران رتبه اول و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و تهران به ترتیب رتبه دوم و سوم را کسب کرده‌ان ...

با پذیرش این مسئله که بهبود بخشیدن به فرمها و نمونه‌های مدارک پزشکی نه تنها در افزایش بهره‌وری و کارایی سازمان بهداشتی درمانی موثر است ، بلکه به لحاظ هزینه فراوان و نیروی انسانی قابل توجهی که صرف تهیه و تکمیل آنها می‌شود لازم است مورد توجه بالاترین ردهء مدیریتی قرار گیرد. پژوهش حاضر به منظور بررسی وضعیت مدارک پزشکی از لحاظ اصول طراحی مدارک در مراکز آموزش درمانی تابعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی صورت گرفته است . در این بررسی برای دستیابی به ...

کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران به لحاظ مجموعه وسیع مجلات پزشکی و امکانات استفاده از کامپیوتر، می‌تواند از طریق خدمات اشاعه اطلاعات گزینشی نیازهای اطلاعاتی اعضاء هیئت علمی این دانشگاه را شناسائی و تامین کند. تحقیقات متعددی که در زمینه استفاده از خدمات مذکور در کتابخانه‌های پزشکی صورت گرفته بر ضرورت انجام مطالعات عینی برحسب شرایط متفاوت تاکید دارد. پژوهش حاضر با این فرض که ارائه خدمات یادشده موجب افزایش مراجعه به منابع اطلاعاتی کتابخانه مرکزی می‌گردد، طی نیمسال دوم تحص ...
 
جهت تسهیل خروج جنین از کانال زایمان، تحقیقات بسیاری انجام شده و روشهای گوناگونی ارائه شده است. یکی از این روشها، انجام اپی زیاتومی در مرحله دوم زایمان می باشد که باید در اولین فرصت ترمیم گردد. ترمیم پرینه، روشهای مختلف آن و نتایج حاصله از دیرباز مورد بحث و بررسی بوده است. مقایسه نتایج حاصل از ترمیم پرینه با استفاده از دو روش ترمیم استاندارد (سه لایه ای) و ترمیم دو لایه ای (بدون دوختن پوست) در محیط پژوهش.این پژوهش یک کارآزمایی بالینی تصادفی همراه با گروه شاهد می باشد. که بعد ا ...

درقسمت اول پژوهش ، قوانین مربوط به حقوق بیمار در ایران با منشور حقوق بیمار(از نظر انجمن بیمارستانهای آمریکا"AHA "، اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا "ACLU "و انجمن ملی پرستاری "NLN " که از طرف بسیاری از کشورها پذیرفته و قوانینی در این رابطه تصویب شده است)مقایسه شده است . در طی بررسی، پژوهشگر به این نتیجه رسید که در قوانین ایران مجموعه منسجمی تحت عنوان (مجموعه حقوق بیمار) وجود ندارد ولی در قسمتهای مختلف قوانین و مقررات وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی، قوانینی در مورد مراقبت ، را ...

32/43 بوده و اکثریت پرستاران در واحدهای مورد پژوهش دارای تحصیلات لیسانس بوده و طول مدت زمان بعد از فراغت از تحصیل آنها در اکثریت موارد کمتر از 8 سال بود و سنوات خدمت جامعهء مورد پژوهش در اکثریت موارد بین گروه 1-5 سال بود. یافته‌ها نشان دادند که در اکثریت موارد (94 درصد) نحوهء عملکرد پرستاران در رابطه با تکمیل پرونده‌های پزشکی بیماران بستری در سه بیمارستان منتخب ضعیف و غیرقابل قبول می‌باشد. از یکصد و هفتاد و سه امتیاز مربوط به تمامی اوراقی که توسط پرستار بایستی تکمیل گردد، میا ...

مدلاین یکی از غنی‌ترین پایگاههای اطلاعاتی جهان در حوزه اطلاعات کتابشناختی انتشارات زیست‌پزشکی است که از سال 1971 ایجاد شده و از طریق نمایه‌های چاپی مانند ایندکس مدیکوس ، نظامهای پیوسته و دیسکهای فشرده قابل دسترسی است . استفاده از پایگاه مدلاین بر روی دیسک فشرده در کشور ما رونق فراوانی یافته، بطوریکه در سال 1375، هفتاد و یک دوره از انواع مختلف دیسک فشرده این پایگاه در 32 دانشگاه علوم پزشکی کشور وجود داشته است . از آنجایی که برای برنامه‌ریزی بهتر خدمات اطلاعاتی، به اطلاعات مستن ...

موضوع پژوهش: بررسی تاثیر ورزش های کف لگن بر شدت بی اختیاری استرسی ادرار در زنان مراجعه کننده به یکی از بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اراک سال 1380.هدف کلی : تعیین تاثیر ورزشهای کف لگن بر شدت بی اختیاری استرسی ادرار در زنان مراجعه کننده به یکی از بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اراک. ...
نمایه ها:
زن | 
ورزش | 
زنان | 
اراک |