عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1718

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف: هدف از این مطالعه تعیین میزان و نحوه پیروی والدین کودکان معلول شهر بیرجند از برنامه های توانبخشی و موانع پیروی از درمان از دیدگاه والدین در سال 1388 بود. روش بررسی: در این مطالعه مقطعی-توصیفی تحلیلی، میزان و نحوه پیروی والدین کودکان معلول 12 ساله و کوچکتر مراجعه کننده به مراکز توانبخشی سرپایی شهر بیرجند از برنامه های توانبخشی و موانع پیروی از درمان در 5 حیطه تداوم دوره درمان، حضور مرتب در جلسات درمان، انجام تمرینات توانبخشی در منزل، تهیه وسایل توانبخشی و تهیه و مطالعه م ...

مقدمه و هدف: گردن درد شایعترین اختلال اسکلتی عضلانی بعد از کمردرد محسوب می شود. این عارضه یکی از علل مهم از کار افتادگی در جوامع بشری است که هزینه های بهداشتی درمانی زیادی را بر جوامع صنعتی تحمیل می کند. بر اساس مطالعات انجام شده حدود 67% افراد در طول زندگی گردن درد را تجربه می کنند. علیرغم میزان بالای شیوع گردن درد هنوز تشخیص و درمان این بیماری به عنوان یک چالش اساسی مطرح است. درمان موثر این عارضه با هدف جلوگیری از عود مجدد، مشکلات اجتماعی و از کارافتادگی افراد حیاتی بنظر می ...

مقدمه و هدف: امروزه کیفیت زندگی کاری بعنوان یک مفهوم جهانی در عرصه مدیریت منابع انسانی و توسعه سازمانی مورد تامل قرار گرفته، تامین و ارتقاء آن کلید اصلی موفقیت مدیریت هر سازمان بشمار میرود و کیفیت زندگی کاری بعنوان یی از فنون بهبود سازمانی مورد توجه مدیران ارشد میباشد.یکی از روش های مناسب برای ارتقاء کیفیت زندگی کاری استفاده از دانش مهارتهای ارتباطی می باشد. این مطالعه با هدف تعیین اثر آموزش مهارتهای ارتباطی برکیفیت زندگی کاری کارکنان توانبخشی شهرستان ری در سال 1389 انجام شد ...

پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط فرهنگ سازمانی و فرسودگی شغلی پرسنل ستاد مرکزی بهزیستی استان تهران در سال 1389 انجام شده است. این پژوهش از نوع توصیفی?تحلیلی(همبستگی) بوده و به شیوه‌ی مقطعی انجام پذیرفته است. جامعه‌ی آماری شامل کلیه‌ی پرسنل ستاد مرکزی بهزیستی استان تهران(340 نفر) و حجم نمونه محاسبه شده برابر با 189 نفر و روش نمونه‌گیری تصادفی ساده بود. در این مطالعه برای گردآوری داده‌ها علاوه بر پرسشنامه اطّلاعات دموگرافیک از پرسشنامه فرهنگ سازمانی هوفستد و پرسشنامه فرسودگی شغ ...

از سال 1374 که اجرای برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه در کشور آغاز شد، برنامه آموزش کارکنان محلی توانبخشی به شیوه ای واحد اجرا شده است و با توجه به لزوم ارتقا شیوه های آموزشی برای اثربخش نمودن آموزش های ارایه شده، پژوهش حاضر به مقایسه اثر برنامه آموزشی جدید "آموزش در خانواده معلولان جسمی حرکتی برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه" ویژه توان‌یاران با برنامه آموزشی رایج بر کیفیت آموزش های ارایه شده به خانواده های افراد دچار معلولیت جسمی حرکتی در مناطق روستایی پرداخت. این پژوهش از نوع ت ...

سکته قلبی از شایع ترین علل مرگ و میر در سراسر دنیا می باشد و باعث ایجاد اثرات منفی بر وضعیت جسمی، روانی و اجتماعی افراد می گردد. اجرای برنامه توانبخشی قلبی در بیمارستان باعث دستیابی به بهترین شرایط جسمی، روحی، روانی و اجتماعی ممکن در بیمار می گردد. بنابراین هدف این تحقیق بررسی تأثیر برنامه توانبخشی قلبی مبتنی بر بیمارستان بر روی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سکته قلبی بیمارستان بقیه ا.... در سال 1389 بود. روش کار: در این پژوهش نیمه تجربی 50 بیمار مبتلا به سکته قلبی بر اساس ش ...

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه تعهد سازمانی با بهره وری اعضاء تیم توانبخشی روانی مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی بود. در این پژوهش توصیفی – تحلیلی و مقطعی، جامعه آماری اعضاء تیم توانبخشی روانی مرکز روانپزشکی رازی بودند که جمعا بالغ بر 291 نفر می شدند. برای تعیین حجم نمونه در ابتدا یک تحقیق مقدماتی بر روی 20 نفر از اعضاء جامعه آماری انجام و ضریب همبستگی تعهد سازمانی و بهره وری (0/423=r) محاسبه شد و بر این اساس حجم نمونه برابر با 90 نفر به دست آمد و نمونه گیری در دو مرحله انجا ...

این تحقیق یک مطالعه شبه تجربی به منظور تعیین اثرات یونتوفورزیس لیدوکائین بر روی پاسخهای تحریکی پایه می باشد. این مطالعه بر روی 27 دانشجوی (16 مرد - 11 زن) داوطلب از میان دانشجویان، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران انجام شد. هر فرد به صورت تصادفی در چهار جلسه (کنترل، اعمال جریان مستقیم، اعمال پدلیدوکائین و یونتوفورزس لیدوکائین) شرکت نمود. در هر جلسه قبل وبعد از اعمال روش مورد نظر به وسیله یک جریان (محرک)، مربعی منقطع پاسخهای تحریکی پایه افراد اندازه گیری شد. به منظور تجزی ...

هدف: هدف از این تحقیق تعیین میزان افسردگی والدین کودکان فلج مغزی و عوامل همبسته با آن در مراکز روزانه توانبخشی شهرستان کرمانشاه بود روش بررسی: مطالعه حاضر، مطالعه توصیفی-تحلیلی به روش مقطعی انجام شده است. والدین 92 کودک فلج مغزی(92 پدر و 92 مادر)به روش تمام شماری پس از اخذ موافقت آگاهانه وارد مطالعه شدند. ابزارهای پژوهش شامل نسخه فارسی پرسشنامه افسردگی بک – II ( II – BDI ) برای سنجش نشانه ها و شدت افسردگی، پرسشنامه محقق ساخته جهت جمع آوری اطلاعات دموگرافیک و بررسی برخی از ع ...