عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 7244

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این مطالعه صفات زراعی و کیفیت دانه 300 ژنوتیپ گندم دوروم با استاده از طرح اگومنت در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان در لورک نجف آباد مورد بررسی قرار گرفت . صفات زراعی روز تا 50 درصد سنبله دهی ، روز تا رسیدگی ، ارتفاع بوته، طول سنبله ، تعداد دانه در سنبله ، وزن دانه درسنبله ، تعداد سنبله در مترمربع ، وزن هزار دانه ، عملکرد دانه ، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت در همه ژنوتیپها ، صفات کیفیت محتوای گلوتن تر ، محتوای گلوتن خشک و وزن حجمی در همه ژنوتیپها و صفا ...
 
به منظور شناسایی سازگاری ده رقم چمن آفریقایی با شرایط اقلیمی اصفهان یک آزمایش مزرعه ای (در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 3 تکرار) در محل پارک پیروزی خمینی شهر و برای بررسی اثرات میزان مختلف شوری آب آبیاری بر روی رشد، نمو، کیفیت و میزان جذب عناصر ده رقم چمن آفریقایی یک آزمایش گلخانه ای (به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 3 تکرار) در دانشگاه صنعتی اصفهان از تابستان 1381 به اجرا درآمد. ده رقم چمن آفریقایی به عنوان فاکتور اول و پنج سطح شوری (3/30، 93/6، 20/10، ...

در این پژوهش اثرات کشت برنج بر برخی از ویژگیهای فیزیکی خاک و پراکنش مکانی آنها مورد بررسی گردیده است. در پاییز سال 1377 پس از برداشت برنج در دو قطعه 5 هکتاری مجاور یکدیگر انتخاب گردید . که در یکی از آنها کشت برنج به صورت سنتی در تناوب زراعی قرار داشت. قطعه دیگر در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان واقع گردیده بود که سابقه زراعی کشت برنج نداشت. در هر قطعه بر روی گره های شبکه ای به طول 450 متر و عرض 120 متر به فاصله 30 متر از یکدیگر وزن مخصوص ظاهری خاک، هدایت آبی اشباع و شاخص ...

به منظور ارزیابی رشد، عملکرد و کیفیت دانه سه ژنوتیپ گندم دوروم تحت پنج تراکم کاشت در منطقه اصفهان، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان واقع در لورک نجف آباد، بصورت کرتهای خرد شده در قالب بلوکهای کامل تصادفی با 4 تکرار در سال زراعی 80-1379 به اجرا درآمد. ...

این آزمایش به منظور بررسی شاخص برداشت ازت در ارقام مختلف گندم در سال زراعی 1374-75 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان، انجام گردید. آزمایش به صورت کرتهای خرد شده در قالب طرح مربع لاتین 4×4 اجرا شد. مقادیر مختلف ازت (0 و 50، 100 و 150 کیلوگرم ازت خالص در هکتار به تساوی در مراحل پنجه‌دهی و سنبله رفتن تقسیط شدند) به عنوان فاکتور اصلی و ارقام روشن، قدس ، انزا و یکوراراهو به عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شدند. علاوه بر شاخص برداشت ازت ، تعداد روز از کاشت تا سن ...
نمایه ها:
رقم | 
گیاه | 
گندم | 

به علت محدود بودن منابع سوختهای فسیلی و افزایش قیمت آنها نسبت به سالهای گذشته، امروزه صرفه جویی در مصرف این سوختها اهمیت پیدا کرده است . تلاشهای روز افزونی برای صرفه جویی در مصرف انواع مختلف انرژی درر صنایع مختلف در جهان صورت می‌گیرد و کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست . بهمین منظور پروژه ممیزی و بازیافت انرژی در پالایشگاه اصفهان، مدتی است که در کشورما آغاز شده است . در این پایان نامه کاربر روی کوره‌های حرارتی پالایشگاه اصفهان به عنوان موضوع بازیافت انرژی انتخاب شده است . ...

بزرک (Linum usitatissimum L.) یکی ازگیاهان دانه روغنی است که روغن آن در صنایع مختلف و مصارف خوراکی مورد استفاده قرار می گیرد. افزایش عملکرد دانه و روغن در بزرک از لحاظ اقتصادی حائز اهمیت است و استفاده از پتانسیل ژنتیکی توده های سازگار بومی در برنامه های اصلاحی آن می تواند مورد توجه قرار گیرد. این مطالعه به منظور بررسی تنوع ژنتیکی خصوصیات زراعی در توده های بومی بزرک و انتخاب تک بوته جهت تهیه لاین و در سال زراعی 85-1384 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان انجام شد. آزمایش در ...
نمایه ها:

بزرک (Linum usitatissimum L.) یکی ازگیاهان دانه روغنی است که روغن آن در صنایع مختلف و مصارف خوراکی مورد استفاده قرار می گیرد. افزایش عملکرد دانه و روغن در بزرک از لحاظ اقتصادی حائز اهمیت است و استفاده از پتانسیل ژنتیکی توده های سازگار بومی در برنامه های اصلاحی آن می تواند مورد توجه قرار گیرد. این مطالعه به منظور بررسی تنوع ژنتیکی خصوصیات زراعی در توده های بومی بزرک و انتخاب تک بوته جهت تهیه لاین و در سال زراعی 85-1384 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان انجام شد. آزمایش در ...
نمایه ها: