عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 7244

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور بررسی اثرات تراکم‌های مختلف بوته در هکتار بر خصوصیات رشد، عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام جو، آزمایشی در پاییز 1371 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان واقع در لورک نجف‌آباد اجرا گردید. طرح آماری بصورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی و در چهار تکرار و فاکتورهای آزمایشی شامل دو رقم جو (آریوات و والفجر) و تراکم‌های مختلف 1، 5ˆ2، 4، 5ˆ5 و 7 میلیون بوته در هکتار در فاصله ردیف‌های 20 سانتی‌متر و در کرتهائی به ابعاد 2×10 متر بود. نتایج ح ...
نمایه ها:
رشد | 
گیاه | 
جو | 
تراکم | 

به منظور بررسی تنوع ژنتیکی صفات زراعی مختلف در لاینهای بدست آمده از جمعیتهای بومی گلرنگ ایران، آزمایشی در سال زراعی 80-1379 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان واقع در لورک نجف آباد، در قالب طرح لاتیس ساده 9*9 اجرا شد. ...
نمایه ها:
گلرنگ | 
لورک | 
 
به منظور شناسایی سازگاری ده رقم چمن آفریقایی با شرایط اقلیمی اصفهان یک آزمایش مزرعه ای (در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 3 تکرار) در محل پارک پیروزی خمینی شهر و برای بررسی اثرات میزان مختلف شوری آب آبیاری بر روی رشد، نمو، کیفیت و میزان جذب عناصر ده رقم چمن آفریقایی یک آزمایش گلخانه ای (به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 3 تکرار) در دانشگاه صنعتی اصفهان از تابستان 1381 به اجرا درآمد. ده رقم چمن آفریقایی به عنوان فاکتور اول و پنج سطح شوری (3/30، 93/6، 20/10، ...

در این مطالعه صفات زراعی و کیفیت دانه 300 ژنوتیپ گندم دوروم با استاده از طرح اگومنت در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان در لورک نجف آباد مورد بررسی قرار گرفت . صفات زراعی روز تا 50 درصد سنبله دهی ، روز تا رسیدگی ، ارتفاع بوته، طول سنبله ، تعداد دانه در سنبله ، وزن دانه درسنبله ، تعداد سنبله در مترمربع ، وزن هزار دانه ، عملکرد دانه ، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت در همه ژنوتیپها ، صفات کیفیت محتوای گلوتن تر ، محتوای گلوتن خشک و وزن حجمی در همه ژنوتیپها و صفا ...

آبیاری شیاری گردشی (غلام گردشی) یک نوع آبیاری شیاری تغییر فرم یافته است که در ایران کاربرد زیادی دارد ولی تا بحال مطالعه‌ای در رابطه با عملکرد هیدرولیکی آن صورت نگرفته است. برای بررسی عملکرد هیدرولیکی آّیاری شیاری گردشی و مقایسه آن با آبیاری شیاری معمولی سه مزرعه آزمایشی خزانه و دانشگاه (واقع در محوطه زمین‌های زراعی دانشگاه صنعتی اصفهان) و رودشت (واقع در 100 کیلومتری شرق اصفهان) با بافت خاک و شیب متفاوت انتخاب شد و دستگاه انتقال آب به شیارهای آزمایشی در ابتدای مزارع آزمایشی ن ...

برای محاسبه زیر فشار در زیره سازه‌های آبی روشهای مختلف و از آن جمله روشهای بلای، لین خوسلاو چوگایف و همچنین روش استفاده از نرم‌افزارهای کامپیوتری معمول شده است . با توجه به اینکه نقاط قوت و ضعف بسیاری از روشها و بخصوص روشهای ساده بلای و لین ارزیابی نشده است ، در این پایان‌نامه سعی شده است این موضوع به صورت تقریبا همه جانبه مورد توجه قرار بگیرد. از بین نرم‌افزارهای کامپیوتری موجود نرم‌افزار Mseep که بر اساس اجزا محدود بنا شده و در سد درودزن نیز نقاط قوت خود را نشان داده است ، ...

به منظور بررسی اثرات حذف شاخ و برگ گونه‌های آتریپلکس لنتی فورمیس و نیتراریا شوبری در شرایط معمولی و تنش رطوبتی آزمایشی در گلخانه دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان از تابستان سال 1382 تا پایان تیرماه 1383 انجام گرفت. خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک گنجایش رطوبتی خاک گلدانها در ظرفیت زراعی درصد رطوبت خاک در زمان تنش آبی کیفیت علوفه و ارزش رجحانی گونه‌ها مطالعه گردید. تولید بوته‌ها در فواصل زمانی مختلف در سه سطح برداشت کم متوسط و زیاد با دو نوع برداشت حذف شاخ و برگ و حذف برگ ...