عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 7244

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

زنجره‌ها از جمله موجودات خاکزی هستند که بخشی از سیکل زندگی خود را درون خاک می‌گذرانند. پوره‌های زنجره ضمن تغذیه از ریشه‌های گیاه میزبان، در خاک حرکت کرده و باعث تغییرات فیزیکی و مرفولوژیکی قابل توجهی در خاک می‌گردند. تاثیر فعالیت زنجره‌ها بر ویژگیهای فیزیکی، مرفولوژیکی و ژنتیکی خاک و نیز تاثیر خصوصیات خاک برشدت فعالیت زنجره‌ها، در منطقه اصفهان مورد مطالعه قرار گرفت . به منظور مطالعه اثر خاک بر فعالیت زنجره‌ها، ضمن شناسایی مناطق آلوده به زنجره اقدام به حفر پروفیل گردید. پروفیل ...

به منظور تعیین ترکیبات شیمیایی و قابلیت هضم گیاهان غالب مراتع استان اصفهان در سال 1372 از مناطق مختلف استان اصفهان، گونه‌های مرتعی بروموس تومنتلوس ، آگروپایرون تریکوفوروم، استیپابارباتا، استیپاگروستیس پناتا، اونوبرکیس ملانوتریکا، آستراگالوس سیکلوفیلوس ، ویسیاواریابلیس ، اروشیاسراتوئیدس ، سدلیتزیاروزمارینوس ، هالوکسیلون آفیلوم، آتریپلکس وروسی‌فرا، کاخریس فرولاسا، فرولااوینا، ارانژیوم بیلاردیری و آرتیمزیاسای بری در مراحل رشد رویشی و زایشی نمونه‌برداری شدند.نتایج این تحقیق نشان ...

به منظور تعیین سهم فتوتیپی و ژنوتیپی پارامترهای رشد در تشکیل عملکرد دانه و دستیابی به مشخصات تیپ ایده‌ال گندم پائیزه در اصفهان در سال زراعی 71-72 در مزرعه تحقیقاتی لورک واقع در حومه نجف آباد آزمایشی درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار پیاده شد. مواد آزمایشی شامل شش رقم گندم اصلاح شده آزادی، امید، بزوستایا، روشن2- قدس و کرج 2- و14 لاین آزمایشی بود. اختلاف 19 روزه ژنوتیپ‌ها در گلدهی تحت تاثیر دمای محیط به 4 روز در گرده افشانی و 8 روز در رسیدگی تقلیل یافت تعداد پنجه در ...

پالایش و بهره‌گیری دوباره از فاضلابها یکی از سودمندترین راههای جلوگیری از آلودگی ایستگاهها و برآوردن نیاز آبی در سرزمین‌های خشک و نیمه‌خشک است .بسته به ویژگیهای فیزیکی، شیمیائی و بیولوژیکی فاضلابهای تیمارشده، بکاربردن آنها در آبیاری کشتزارها می‌تواند برخی از ویژگیهای خاک و گیاه را دگرگون سازد. برای بررسی پیامدهای آبیاری با پساب پالایشگاه فاضلاب شمال اصفهان بر شوری، حاصلخیزی و آلودگی خاکهای ناحیه برخوار، از دو خاک کشتزار یونجه سه ساله که به مدت هفت سال با پساب فاضلاب آبیاری شد ...

به منظور بررسی اثرات سطوح و زمانهای مختلف مصرف کود ازته بر روی عملکرد و کیفیت نانوائی دو رقم گندم(Triticum aestivum L.) در منطقه اصفهان آزمایشی در سال زراعی 1371-1372 بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در مزرعه تحقیقاتی لورک واقع در حومه نجف‌آباد و در سه تکرار اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل چهار سطح کود ازته (25، 50، 75، 125 کیلوگرم ازت خالص در هکتار)، سه زمان مصرف کود ازته (الف - صددرصد در مرحله دوبرگی، ب - 50 درصد در مرحله دوبرگی و 50 درصد در مرحله طویل شدن س ...
نمایه ها:
دانه | 
کیفیت | 
گندم | 
1371-1372 | 
زمان | 
مصرف | 

خاکهای گچی با اینکه در مناطق خشک و نیمه‌خشک ایران گسترش بسیار دارند ولی هنوز به اندازه کافی مورد مطالعه واقع نگردیده‌اند. منشاء گچ اراضی در مناطق مختلف و چگونگی تحول خاکهای گچی در آنها هنوز کاملا مشخص نبوده و احتیاج به مطالعات بسیار دارد. منشاء گچ و چگونگی تکوین و تکامل خاکهای گچی منطقه شمال‌غربی استان اصفهان مورد مطالعه قرار گرفت . برای پیگیری اهداف تحقیق، حوضه بسته‌ای انتخاب و نمونه‌های سنگ از سازندهای مختلف زمین‌شناسی و نمونه‌های معمولی و دست‌نخورده از افقهای ژنتیکی پروفیل ...
نمایه ها:
سنگ | 
گچ | 

هدف از این پژوهش بررسی نارسایی‌های موجود در سیستم پرداخت تشویقی در ذوب آهن اصفهان می‌باشد سیستم پاداش برای اولین بار در سال 69 به هدف افزایش تولید در این کارخانه به کار گرفته شد مبلغ پاداش براساس عملکرد تولید بیش از سطح معینی (تولید مبنا) محاسبه می‌شود. نتایج حاصل از بررسی‌ها و مشاهدات اولیه نشان می‌دهد که نوع طرح به خاطر وسعت سازمان، ساختار هزینه‌ها، بافت سازمانی، نوسانات تولید و بهره‌وری مطلوب است و ملموس‌ترین معیار عملکرد، تولید کارخانه می‌باشد پس نارسائی‌های موجود بیشتر د ...

مطالعات تناسب اراضی، ارزیابی برآیند فاکتورهای موثر بر تولید محصولات در عرصه اراضی کشاورزی و مقایسه عملکردها با یکدیگر و انتخاب مناسبترین محصول برای کشت است . فاکتورهای مورد مطالعه، مشتمل بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک ، فاکتورهای اقلیمی و فاکتورهای اقتصادی، اجتماعی است . هدف از این مطالعه بررسی تناسب کیفی و کمی اراضی منطقه براآن شمالی برای محصولات زراعی مهم منطقه بوده است . منطقه مورد مطالعه به مساحت 3314 هکتار در 30 کیلومتری شرق اصفهان واقع شده است . مراحل کلی مطالعه شامل مطال ...

تعیین تراکم مطلوب برنج و عکس‌العمل عملکرد و اجزا عملکرد نسبت به تراکم و آرایش کاشت ، جهت حصول حداکثر عملکرد برای کشاورزان و همچنین محققان ضروری است . به همین منظور آزمایشی در تابستان 1374 در مزرعه تحقیقاتی لورک واقع در حومه نجف‌آباد اصفهان در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار به مرحله اجرا درآمد. رقم "زاینده‌رود" در فواصل ردیف 15، 25 و 35 سانتیمتر و فواصل کپه در روی ردیف 10، 15 و 20 سانیتمتر در شرایط غرقابی و به صورت نشاکاری با 3 نشا در هر کپه مورد کشت قرار گرفت . می ...