عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 7244

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

روشهای تصفیه شربت کارخانه‌های قند با آهک و گازکربنیک و شرایط ایجاد رسوب مناسب برای سدیمانتاسیون و فیلتراسیون در بخش بررسی منابع علمی بررسی شد. برای رسیدن به کیفیت شربت زلال با خلوص شیمیایی بالا به منظور تولید شکر سفید با خلوص بالا و کاهش هزینه تصفیه، کنترل مراحل پیشین تصفیه، منابع و مقادیر ناخالصی‌های ورودی به شربت خام طی فرآیند عمل‌آوری چغندر و اکستراکسیون حائز اهمیت است . کاتیونها و آنیونهای ورودی به شربت خام در مسیر فرآیند شربت خام و شربت رقیق و دستگاههای تصفیه کارخانه قند ...
نمایه ها:
تصفیه | 
شربت | 

شرط برنامه‌ریزی درست کارها در زمینه حمل و نقل، چه در سطح استراتژیکی چون سرمایه‌گذاری‌های عمده در توسعه یا تغییر تکنولوژی، یا در سطح تاکتیکی چون تعریض خیابانها، یا در سطح کارکردی چون طراحی چراغهای راهنمایی و مدیریت ترافیک ، آگاهی از تقاضای حمل ونقل است . برآورد تقاضای حمل و نقل به سبب طبیعت مشتق یافتگی آن از پیچیدگی ویژه‌ای برخورداراست . از اینرو، برآورد تقاضای حمل و نقل، به ویژه در مناطق درحال توسعه، سزاوار پژوهش خاص است . هدف این پایان نامه برآورد تقاضای حمل و نقل در شهر اصف ...

باتوجه به رشد جمعیت و مقدار عملکرد فعلی در واحد سطح، و نیاز آینده جمعیت نود میلیونی سال دوهزار برنامه‌های توسعه کشاورزی میباید بنحوی طرح و اجرا گردد که باعث افزایش تولیدات کشاورزی گردد. یکی از طرق افزایش تولیدات کشاورزی، افزایش عملکرد درواحد سطح میباشد . افزایش عملکرد در واحد سطح را میتوان با ارتقاء سطح حاصلخیزی خاک از طریق کودهای شیمیایی امکان‌پذیر نمود . آزمون خاک عبارت از برنامه‌ای است که توسط آن میتوان حاصلخیزی خاک را ارزیابی و مقدار کود شیمیایی مورد نیاز برای هرعنصر غذائ ...

این تحقیق با هدف ارزیابی وضعیت آلودگی خاکهای اطراف در کارخانه مجتمع فولاد مبارکه و ذوب آهن اصفهان به فلزات سنگین سرب، روی و نیکل در دو فرم کل و قابل جذب و همچنین تهیه نقشه آلودگی این فلزات در خاکهای این منطقه انجام گرفته است. ...

هدف از این مطالعه تعیین عوامل موثر در ترک تحصیل دانش آموزان دختر و پسر بخش درچه ، شهرستان خمینی شهر ، استان اصفهان می باشد. نتایج نشان داد که عوامل موثر در ترک تحصیل از نظر دانش آموزان عبارتند از: عوامل آموزشی (مشخص نبودن آینده تحصیلی) ، عوامل خانوادگی (ازدواج در حین تحصیل و بوجود آمدن وقفه در ادامه تحصیل در مورد دختران و برعهده داشتن تامین بخشی از مخارج خانواده در حین تحصیل در مورد پسران)، عوامل اقتصادی(مشخص نبودن آینده شغلی) ، عوامل اجتماعی-محیطی(معاشرت با دوستان ناباب) و ع ...

تحقیق حاضر به منظور تعیین آستانه و فرسایش پذیری اراضی منطقه رودشت اصفهان و مطالعه نقش سله و سنگریزه سطحی اراضی منطقه در کاهش فرسایش بادی همچنین بررسی رابطه فرسایش پذیری ذاتی خاک سطحی با خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آن انجام گرفت. ...

به منظور مقایسه روشهای برآورد پوشش و تراکم از نظر صحت و زمان مورد نیاز ، سه عرصه مطالعاتی در مناطق موته ، علویجه و در واقع در منطقه استپی اصفهان با پوشش درمنه دشتی انتخاب گردید. در این تحقیق سعی برآن شد تا ضمن مروری بر تحقیقات انجام شده در زمینه اندازه گیری برآورد دو کمیت مهم پوشش گیاهی یعنی تراکم و پوشش متداول ترین روشهای مورد استفاده ارزیابی و مورد مقایسه قرار گیرند. با شناخت عوامل تاثیر گذار بر کارایی هر یک از این روشها قادر خواهیم بود تا در شرایط متفاوت مناسبترین روش را ...

سوسک سرشاخه خوار پسته ‏‎hylesinus vestitus rey ‎‏ یکی از آفات مهم درختان پسته می باشد که با ایجاد سوراخ در بن جوانه ها ونفوذ در سرشاخه ها باعث خشک شدن جوانه ها ، سرشاخه ها و در نهایت کاهش محصول می شود. در این تحقیق مطالعه زیست شناسی آفت وجود روابط فرمونی و کایرومونی و نقش این مواد بعنوان یکی از عوامل ایجاد تغییر در رفتاراین حشره مورد ارزیابی قرار گرفت. مطالات مربوط به زیست شناسی در سال های 1378 - 1379 در دو باغ آلوده به آفت در منطقه برخوار اصفهان انجام گرفت. مطالعات رفتاری نش ...

یکی از راههای مناسب جهت چیرگی بر مسائل و مشکلات موجود در کشورهای جهان سوم توسعه کشاورزی می باشد. با عنایت به اینکه یکی از تنگناهای عمده توسعه اقتصادی - اجتماعی روستایی کشور فقدان نظام بهره برداری مناسب از منابع و عوامل تولید می باشد، مطالعه نظامهای موجود به منظور معرفی و تقویت مناسبترین آنها حائز اهمیت است. در سال ( 1350 - 1349) شرکتهای تعاونی تولید روستایی با هدف یکپارچه سازی اراضی ، مکانیراسیون کشاورزی افزایش بهره برداری عوامل تولید و توسعه پایدار تشکیل شدند که در پژوهش حاض ...