عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 7244

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این تحقیق یک جاذب دوست‌دار محیط زیست برای ریزاستخراج فیلم نازک معرفی می‌شود. در این تحقیق برای اندازه-گیری‌های کمی در بهینه‌سازی‌ها از دستگاه کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا مجهز به آشکارساز فرابنفش و در بررسی پارامترهای تجزیه‌ای و نیز نمونه‌های حقیقی از دستگاه کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا مجهز به آشکارساز فلورسانس استفاده شد. کیتوسان به عنوان یک پلیمر زیست‌سازگار و زیست‌تخریب‌پذیر، بدون حضور اتصال‌دهنده‌ی عرضی برای ساخت این فیلم به کار برده شد. گروه‌های آمینی پلیمر ک ...

بحث و بررسی در مورد مساله خاص یک سازمان نیازمند تحلیل اطلاعات در مورد عوامل مختلفی است که برروی مساله مورد نظر تأثیر می گذارند. برخی از این عوامل کمی نیستند و لذا امکان بررسی این عوامل از طریق روش های تحلیلی و عینی ناکافی می باشد. در این حالت روش هایی می توانند مفید باشند که از استدالال کیفی ناشی می شوند و قادر هستند برای تحلیل بهتر مساله مورد نظر را کمی کنند. نقشه های شناخت برای شناخت صحیح تر و حل مشکلات در مورد مساله خاص یک سازمان پیشنهاد شده است. برای این منظور یکی از مباح ...

در این پایان نامه سعی شده است که شاخصهای بهره‌وری دانشگاه صنعتی اصفهان طراحی و تبیین شوند. برای تعیین شاخصهای بهره‌وری یک سازمان ابتدا باید با شمای کلی آن سازمان آشنا شد و رسالت ، اهداف ، وظایف و فعالیتهای کلی سازمان و بخشهای کلیدی و اصلی آن را شناخت و سپس با توجه به معیارهای کارایی و اثربخشی در مورد هر یک از وظایف و فعالیتها، شاخصهایی را تعیین نمود که معرف کارایی، اثربخشی و درجه نیل به اهداف از پیش تعیین شده برای کلیه وظایف و فعالیتهای آن سازمان باشند. لذا در ابتدا بخشهای مخ ...

اندازه گیری کارایی واحدهای مختلف یک سازمان و مقایسه عملکرد سازمان های مشابه و تعیین قابلیت های کلیدی واحدها به منظور ایجاد یک محیط رقابتی می تواند نقش مهمی در ارتقاء سطح کارایی و بهره وری سازمان ها و نهایتا صنعت مربوطه داشته باشد. هدف از این تحقیق معرفی روش تحلیل پوششی داده ها بعنوان یکی از روش های ارزیابی و اندازه گیری کارایی واحدهای مختلف و نحوه مقایسه آنها به منظور رسیدن به تابع تولید مرزی می باشد. با توجه به اینکه مدل های اولیه DEA با تقسیم بندی واحدها به دو دسته کارا و ن ...

به منظور بررسی سازگاری، خصوصیات فیزیولوژیک و مورفولوژیک ، عملکرد و پروتئین لاین‌های عدس در اصفهان، همچنین درک روابط بین صفات و ارزیابی سهم هر صفت بر عملکرد دانه و در نهایت بهترین لاین عدس در اصفهان، آزمایشی در سال 1373-74 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان، واقع در لورک نجف‌آباد در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. مواد آزمایشی شامل 3 توده محلی و 13 لاین بودند. تفاوت بین لاین‌ها از نظر مراحل نمو معنی‌دار بود. لاین‌های پر عملکرد دارای دور ...
 
یکی از راههای ارزیابی حاصلخیزی خاک که امروزه بیش از روشهای دیگر مورد توجه است آزمون خاک میباشد. این روش شامل چهار مرحله است : -1 نمونه برداری خاک -2 آزمایشات همبستگی و انتخاب عصاره گیر مناسب -3 کالیبره کردن آزمایشات در مزرعه -4 تفسیرنتایج . هدف از این تحقیق انجام مراحل نمونه برداری و آزمایشات همبستگی بمنظور انتخاب مناسبترین عصاره گیر ازت در ارتباط با گیاه ذرت و همچنین تعیین حد بحرانی ازت برای این گیاه در خاکهای منطقهء استان اصفهان می‌باشد. از 70 محل مختلف استان اصفهان‌نمونه‌ه ...

در این پژوهش اثرات کشت برنج بر برخی از ویژگیهای فیزیکی خاک و پراکنش مکانی آنها مورد بررسی گردیده است. در پاییز سال 1377 پس از برداشت برنج در دو قطعه 5 هکتاری مجاور یکدیگر انتخاب گردید . که در یکی از آنها کشت برنج به صورت سنتی در تناوب زراعی قرار داشت. قطعه دیگر در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان واقع گردیده بود که سابقه زراعی کشت برنج نداشت. در هر قطعه بر روی گره های شبکه ای به طول 450 متر و عرض 120 متر به فاصله 30 متر از یکدیگر وزن مخصوص ظاهری خاک، هدایت آبی اشباع و شاخص ...

این آزمایش به منظور بررسی تاثیر رژیم های مختلف آبیاری بر رشد ، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام سورگوم دانه ای در سال زراعی 1379 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان در منطقه لورک شهرستان نجف آباد بصورت کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی و در چهار تکرار اجرا گردید.. کرتهای اصلی شامل چهار رژیم آبیاری ‏‎I1 , I2 , I3 ,I4‎‏ (بترتیب آبیاری پس از 100 ، 130 ، 160، 190 میلیمتر تبخیر از طشت تبخیر کلاس ‏‎A‎‏ ) بود و تیمار فرعی را چهار رقم سورگوم دانه ای به اسام ...