عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 7244

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در سال های اخیر توسعه شهرها و افزایش فعالیت های صنعتی باعث تجمع فلزات سنگین در خاک شده است. آلودگی خاک باعث کاهش کیفیت محیط زیست شده و سلامتی جانداران را به خطر می اندازد. عموماً از روش های شیمیایی در بررسی آلودگی خاک استفاده می شود که روشی دشوار و وقت گیر است، اما اخیراً از اندازه گیری پارامترهای مغناطیسی استفاده می شود که روشی سریع و غیرمخرب است. این پژوهش با هدف بررسی تغییرات مکانی برخی از فلزات سنگین و پارامترهای مغناطیسی و اثر کاربری اراضی بر آن‌ها در خاک های سطحی بخشی ا ...

رباتهای موازی کاربردهای بسیاری در پروژه های تحقیقاتی و صنعتی مانند شبیه سازهای حرکت هواپیماها، کشتی ها، امواج، اتوموبیل و ... دارند . مقاله حاضر ضمن مرور بر تاریخچه رباتهای موازی با مکانیزم استوارت جزییات طراحی و ساخت یک ربات سه درجه آزادی که در دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان به عنوان شبیه ساز حرکت موج طراحی شده است، مورد بررسی قرار می دهد . تعداد کمتر درجات آزادی ربات ساخته شده نسبت به مکانیزمهای استوارت متداول۶ درجه آزادی در نگاه اول سادگی ساخت را تداعی می کند، ...

یکی از مشکلاتی که شبکه های آبیاری با آن مواجه می باشند تغییر میزان آبگیری به واسطه نوسانات شدت جریان در کانال اصلی می باشد. با توجه به رابطه دبی و بار هیدرولیکی در سرریزها، برای کاهش نوساسانات بار هیدرولیکی در دبی های مختلف، لازم است طول تاج سرریز افزایش یابد. برای کاهش نوسانات سطح آب در آبگیرها از سرریزهای چندوجهی استفاده می شود. سرریزهای چندوجهی از وجوه متصل به همی تشکیل شده که در پلان به شکل های مختلف دیده می شوند. به دلیل تغییرات جزئی بار استاتیکی روی تاج به وجود نوسانات ...

محدودیت منابع آبی، کمبود بارندگی ،خطر بحران آب درکشور و اهمیت بازیابی مجدد آب از یک سو و افزایش آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی به وسیله فلزات سنگین و سایر آلاینده های حاصل از فاضلابهای صنعتی از سویی دیگر، یافتن راه حلهای قابل قبول زیست محیطی را در جهت حذف این مواد از منابع آبی ضروری می سازد. بدیهی است راه حلهای مذکور باید موثر، اقتصادی و قابل اجرا بوده و ما را در جهت رسیدن به توسعه پایدار یاری نمایند. در این راستا استفاده از ضایعات ارزان قیمت می تواند بسیار راهگشا باشد. در این ...

پساب و لجن فاضلاب می توانند نیاز آبی و غذایی گیاه را تامین نمایند. به همین علت به عنوان منابع آب و کودی ارزان قیمت مورد توجه قرار گرفته اند. البته وجود فلزات سنگین در پساب و لجن و امکان جذب آنها توسط گیاهان و ورود آنها به زنجیره غذایی انسان و حیوان نباید از نظر دور بماند. هدف از انجام این تحقیق تعیین اثرات پساب و لجن فاضلاب صنعتی بر روی خواص خاک و اثرات آن بر جذب و عملکرد گیاهان گندم ، جو، ذرت، چمن ، شمعدانی، بگونیا، اطلسی ، جعفری و همیشه بهار بود.این مطالعه در گلخانه انجام ی ...

به منظور بررسی تنوع ژنتیکی خصوصیات مرفولوژیک در 81 رقم یولاف، روابط بین صفات ، شناخت عوامل پنهانی موثر بر روابط داخلی بین صفات و نیز گروه بندی ژنوتیپ ها جهت بکاربردن در برنامه های اصلاحی با استفاده از تجزیه و تحلیل های چندمتغیره، آزمایشی در سال 1379 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان واقع در لورک نجف آباد در قالب طرح آماری لاتیس با سه تکرار انجام گردید.تنوع قابل ملاحظه ای برای اکثر صفات نظیر تعداد خوشه در واحد سطح، عملکرد بیولوژیک ، تعداد پنجه و ارتفاع بوته مشاهده گردید. ...

بمنظور تشخیص نیاز غذایی سویا در منطقه لنجان اصفهان، آزمایشی با پنج سطح ازت (0، 15، 30، 45 و 60 کیلوگرم ازت خالص در هکتار) و چهار سطح پتاسیم (0، 30، 60 و 90 کیلوگرم K2O در هکتار) به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 3 تکرار در سال زراعی 1372 - 1371 در مزرعه تحقیقاتی شرودان متعلق به دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان به اجرا درآمد.نمونه خاک قبل از آزمایش و نمونه گیاه (برگ) در دو مرحله شروع گلدهی (R1) و شروع‌تشکیل دانه (R5) تهیه و با روشهای استاندارد تجزیه شدند. ...

به منظور تعیین مناسب‌ترین رقم و میزان ازت سرک در کشت ذرت بعد از برداشت گندم، در سال زراعی 1373، در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان واقع در روستای شرودان از توابع فلاورجان، آزمایشی بصورت طرح کرتهای یکبار خرد شده در قالب بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا گردید. در این مطالعه، سطوح ازت سرک شامل صفر (شاهد)، 90،180 و 270 کیلوگرم در هکتار بعنوان فاکتور اصلی و سینگل کراسهای 108، 301 و دبل کراس 370 بعنوان فاکتور فرعی بودند. در این آزمایش سطوح ازت سرک تاثیری ب ...
نمایه ها:
گندم | 
1373 | 
کشت | 
ذرت | 

به منظور ارزیابی شاخصهای رشد و خصوصیات زراعی لوبیا سفید لاین آزمایشی 11805 در فاصله ردیف و تراکم گیاهی مختلف ، در سال زراعی 1372 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان واقع در روستای شرودان از توابع فلاورجان، آزمایشی بصورت کرتهای یکبار خرد شده در قالب بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا گردید. کرتهای اصلی به سه فاصله ردیف 40،50 و 60 سانتیمتر و کرتهای فرعی به سه تراکم 30،45 و 60 بوته در مترمربع اختصاص یافت . کاشت در 17 اردیبهشت ماه در طرفین پشته‌های عریض به ...