عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 7244

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور تعیین مناسب‌ترین رقم و میزان ازت سرک در کشت ذرت بعد از برداشت گندم، در سال زراعی 1373، در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان واقع در روستای شرودان از توابع فلاورجان، آزمایشی بصورت طرح کرتهای یکبار خرد شده در قالب بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا گردید. در این مطالعه، سطوح ازت سرک شامل صفر (شاهد)، 90،180 و 270 کیلوگرم در هکتار بعنوان فاکتور اصلی و سینگل کراسهای 108، 301 و دبل کراس 370 بعنوان فاکتور فرعی بودند. در این آزمایش سطوح ازت سرک تاثیری ب ...
نمایه ها:
گندم | 
1373 | 
کشت | 
ذرت | 

به منظور ارزیابی شاخصهای رشد و خصوصیات زراعی لوبیا سفید لاین آزمایشی 11805 در فاصله ردیف و تراکم گیاهی مختلف ، در سال زراعی 1372 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان واقع در روستای شرودان از توابع فلاورجان، آزمایشی بصورت کرتهای یکبار خرد شده در قالب بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا گردید. کرتهای اصلی به سه فاصله ردیف 40،50 و 60 سانتیمتر و کرتهای فرعی به سه تراکم 30،45 و 60 بوته در مترمربع اختصاص یافت . کاشت در 17 اردیبهشت ماه در طرفین پشته‌های عریض به ...

این تحقیق به منظور دستیابی به تاثیر زمان قطع جریان آب به نوار بر روی عملکرد هیدرولیکی سیستم آبیاری نواری در مزارع آزمایشی دانشگاه صنعتی اصفهان، لورک و خزانه انجام گرفت . اطلاعات جمع‌آوری شده شامل مشخصات فیزیکی مزارع آزمایشی از قبیل طول نوار، عرض نوار، شیب نوار، بافت خاک و ارقام اندازه‌گیری شده برای پیشروی، پسروی، دبی‌های ورودی و خروجی نوار می‌باشند. هیدروگرامهای جریان ورودی و جریان خروجی و منحنی‌های پیشروی و پسروی برای نوارهای آزمایشی رسم گردید و معادله نمائی پیشروی جبهه آب ب ...

به دلیل سازگاری گلرنگ به شرایط کشت مسطح و سهولت مدیریت‌های زراعی و بازده اقتصادی بالای دانه و گلبرگ, کشاورزان منطقه اصفهان توجه روز افزونی به کشت تابستانه این گیاه معطوف می‌دارند. طی سالهای اخیر تعدادی ژنوتیپ از توده محلی کوسه جدا گردیده‌اند که اطلاع دقیقی از سازگاری آنها به شرایط کشت تابستانه در اصفهان در دسترس نیست. به این منظور تحقیقی در سال 1383 در مزرعه پژوهشی دانشگاه صنعتی اصفهان بر روی 18 ژنوتیپ گلرنگ, شامل ژنوتیپ اراک2811, توده محلی کوسه و 16 ژنوتیپ انتخابی از توده مح ...
نمایه ها:
 
چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

طرح نظرسنجي از مراجعان دستگاه هاي اجرايي استان اصفهان هرساله در استان با هدف سنجش ميزان رضايت مندي از ارباب رجوع اجرا مي شود نتايج حاصل جمع‌ آوري ، طبقه بندي، توصيف و تجزيه و تحليل آماري مي گردد و در اختيار دستگاه هاي اجرايي استان قرار مي گيرد. ...

به منظور بررسی تنوع ژنتیکی صفات زراعی مختلف در لاینهای بدست آمده از جمعیتهای بومی گلرنگ ایران، آزمایشی در سال زراعی 80-1379 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان واقع در لورک نجف آباد، در قالب طرح لاتیس ساده 9*9 اجرا شد. ...
نمایه ها:
گلرنگ | 
لورک |