عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 7244

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور مناسب ترین رقم و مناسب ترین سطح ازت بر روی عملکرد ، اجزا عملکرد و درصد پروتئین دانه سورگوم دانه ای آزمایشی در سال 1379 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان واقع در لورک نجف آباد به صورت کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوکهای کاملا تصادفی در چهار تکرار اجرا گردید. کرتهای اصلی به چهارسطح کود ازت شامل 0 ، 50 ، 100 ، 150 کیلوگرم در هکتار ازت خالص و کرتهای فرعی به چهار رقم سورگوم دانه ای (پیام ، سپیده ، بومی اردستان و کیمیا ) اختصاص یافتند . کاشت در 5 تیر ماه در ردیف هایی ب ...

به منظور ارزیابی رشد، عملکرد و کیفیت دانه سه ژنوتیپ گندم دوروم تحت پنج تراکم کاشت در منطقه اصفهان، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان واقع در لورک نجف آباد، بصورت کرتهای خرد شده در قالب بلوکهای کامل تصادفی با 4 تکرار در سال زراعی 80-1379 به اجرا درآمد. ...

به منظور بررسی اثرات روشهای مختلف تهیه بستر بر رشد رویشی، عملکرد و اجزا عملکرد آفتابگردان(هیبرید اروفلور) در کشت متوالی جو و آفتابگردان، آزمایشی در سال 1380 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان واقع در شرودان از توابع فلاورجان اجرا گردید.سه تیمار حفظ، جمع آوری بخشی از بقایا و سوزاندن بقایا همراه با پنج روش خاک ورزی شامل گاوآهن برگرداندار+دیسک، گاو آهن قلمی+دیسک، دیسک برگرداندار و حداقل خاک ورزی با استفاده از آرایش بلوکهای خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصا ...

آلاینده‌ها از جمله عوامل مختل کننده اکوسیستم بشمار می‌روند و از میان آلاینده‌ها، فلزات سنگین بدلیل اثرات فیزیولوژیکی آنها بر موجود زنده در غلظتهای کم حائز اهمیت شناخت شده‌اند. در این بررسی عناصر Cr,Cd,Cu,Zn,Pb,Ni بدلیل اهمیت آنها از نقطه نظر آلودگی مورد توجه قرار گرفت . آگاهی از میزان تجمع و تغییرات عناصر سنگین در سه عمق 0-30، 30-60 و 60-100 خاک ، کاربرد روش عصاره‌گیری متوالی به منظور تعیین فرمهای شیمیایی غالب عناصر مورد مطالعه در دو خاک آلوده و غیرآلوده و رسوبات ناشی از فاضل ...
نمایه ها:
مس | 
روی | 
سرب | 
نیکل | 
کرم | 
عنصر | 
خاک | 

به منظور تعیین مطلوب‌ترین تراکم سویا (رقم رشد محدود هابیت) در تاریخ‌های کاشت مختلف و ارزیابی امکان کاشت این گیاه بعد از برداشت گندم، در سال زراعی 1373، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان واقع در روستای شرودان از توابع فلاورجان بصورت کرتهای یکبار خردشده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا گردید. کرتهای کاشت اول و پانزدهم خرداد و چهارم تیر و کرتهای فرعی به تراکم‌های 30، 40، 50 و 60 بوته در متر مربع اختصاص یافت . کاشت به روش هیرم‌کاری ...
نمایه ها:
تراکم | 
سویا | 
کاشت | 

اثر سه تاریخ کاشت (4 اسفند، 25 اسفند و 19 فروردین)، سه فاصله ردیف (30 و 40 و 50 سانتیمتر) و دو فاصله بوته روی ردیف (10 و 15 سانتیمتر) بر عملکرد و مواد موثره دارویی گیاه گاوزبان در سال زراعی 73-74 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان مورد بررسی قرار گرفت . تعداد روز از کاشت تا صد درصد سبز شدن، ظهور جوانه گل، درصد خاکستر کل، خاکستر محلول در اسید و خاکستر نامحلول در اسید برگ و ساقه، و گل‌آذین با تاخیر در کاشت کاهش یافتند. ارتفاع نهایی بوته، تعداد ساقه‌های فرعی ...
نمایه ها:
خواص | 

منابع آب با کیفیت خوب محدود است . معمولا این آبها به سبب ورود آلاینده‌های مختلف در آنها کیفیت خوب خود را از دست می‌دهند. فلزات کمیاب از جمله آلاینده‌های آب می‌باشند که از راههای مختلف به آبها وارد می‌شوند. رودخانه زاینده‌رود یکی از منابع مهم آب در نواحی مرکزی ایران است که بر روی کیفیت آب آن مطالعات زیادی صورت گرفته است ، اما در مورد کیفیت آب انشعاب (نهر)های آن اطلاعات چندانی در دست نیست . هدف این طرح بررسی کیفیت آب و رسوبات تعدادی از این نهرها در ارتباط با اثرات فعالیتهای شهر ...
نمایه ها:
نهر | 
کیفیت | 
آب | 
رسوب | 

به منظور مطالعه و ارزیابی تنوع ژنتیکی صفات مرفولوژیک در بین ارقام بومی برنج در اصفهان، بررسی و تفسیر روابط بین صفات مختلف با یکدیگر و شناخت عوامل پنهان موثر بر عملکرد برنج، آزمایشی در سال 1375، در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان واقع در لورک نجف‌آباد انجام شد. آزمایش در قالب دو طرح اگمنت برای 80 رقم و لاین و 4 رقم شاهد اجرا گردید. صفات عمده مورد بررسی شامل طول و عرض برگ پرچم، طول خوشه، تعداد دانه در خوشه، ارتفاع بوته، تعداد کل پنجه و پنجه بارور ...

به منظور بررسی اثرات مقدار و نحوه تقسیط کود نیتروژن بر خصوصیات رویشی، عملکرد و اجزاء عملکرد برنج (رقم زاینده رود) آزمایشی در سال 1375 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان واقع در لورک نجف‌آباد اجرا گردید. چهار مقدار (60، 90، 120 و 150 کیلوگرم نیتروژن در هکتار بصورت کود اوره) و چهار نحوه تقسیط [)0 - 0 - 1(- 1، (1/3 - 1/3 - 1/3) - 2، (1/2 - 1/2 - 0) - 3 و (2/3 - 1/3 - 0) - 4] با استفاده از طرح فاکتوریل در قالب بلوکهای کامل تصادفی در 3 تکرار مورد ارزیابی ق ...
نمایه ها:
برنج | 
کود |