عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 7244

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اندازه گیری کارایی واحدهای مختلف یک سازمان و مقایسه عملکرد سازمان های مشابه و تعیین قابلیت های کلیدی واحدها به منظور ایجاد یک محیط رقابتی می تواند نقش مهمی در ارتقاء سطح کارایی و بهره وری سازمان ها و نهایتا صنعت مربوطه داشته باشد. هدف از این تحقیق معرفی روش تحلیل پوششی داده ها بعنوان یکی از روش های ارزیابی و اندازه گیری کارایی واحدهای مختلف و نحوه مقایسه آنها به منظور رسیدن به تابع تولید مرزی می باشد. با توجه به اینکه مدل های اولیه DEA با تقسیم بندی واحدها به دو دسته کارا و ن ...

به منظور بررسی سازگاری، خصوصیات فیزیولوژیک و مورفولوژیک ، عملکرد و پروتئین لاین‌های عدس در اصفهان، همچنین درک روابط بین صفات و ارزیابی سهم هر صفت بر عملکرد دانه و در نهایت بهترین لاین عدس در اصفهان، آزمایشی در سال 1373-74 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان، واقع در لورک نجف‌آباد در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. مواد آزمایشی شامل 3 توده محلی و 13 لاین بودند. تفاوت بین لاین‌ها از نظر مراحل نمو معنی‌دار بود. لاین‌های پر عملکرد دارای دور ...
 
یکی از راههای ارزیابی حاصلخیزی خاک که امروزه بیش از روشهای دیگر مورد توجه است آزمون خاک میباشد. این روش شامل چهار مرحله است : -1 نمونه برداری خاک -2 آزمایشات همبستگی و انتخاب عصاره گیر مناسب -3 کالیبره کردن آزمایشات در مزرعه -4 تفسیرنتایج . هدف از این تحقیق انجام مراحل نمونه برداری و آزمایشات همبستگی بمنظور انتخاب مناسبترین عصاره گیر ازت در ارتباط با گیاه ذرت و همچنین تعیین حد بحرانی ازت برای این گیاه در خاکهای منطقهء استان اصفهان می‌باشد. از 70 محل مختلف استان اصفهان‌نمونه‌ه ...

این آزمایش به منظور بررسی تاثیر رژیم های مختلف آبیاری بر رشد ، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام سورگوم دانه ای در سال زراعی 1379 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان در منطقه لورک شهرستان نجف آباد بصورت کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی و در چهار تکرار اجرا گردید.. کرتهای اصلی شامل چهار رژیم آبیاری ‏‎I1 , I2 , I3 ,I4‎‏ (بترتیب آبیاری پس از 100 ، 130 ، 160، 190 میلیمتر تبخیر از طشت تبخیر کلاس ‏‎A‎‏ ) بود و تیمار فرعی را چهار رقم سورگوم دانه ای به اسام ...

به منظور مناسب ترین رقم و مناسب ترین سطح ازت بر روی عملکرد ، اجزا عملکرد و درصد پروتئین دانه سورگوم دانه ای آزمایشی در سال 1379 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان واقع در لورک نجف آباد به صورت کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوکهای کاملا تصادفی در چهار تکرار اجرا گردید. کرتهای اصلی به چهارسطح کود ازت شامل 0 ، 50 ، 100 ، 150 کیلوگرم در هکتار ازت خالص و کرتهای فرعی به چهار رقم سورگوم دانه ای (پیام ، سپیده ، بومی اردستان و کیمیا ) اختصاص یافتند . کاشت در 5 تیر ماه در ردیف هایی ب ...

به منظور بررسی اثرات روشهای مختلف تهیه بستر بر رشد رویشی، عملکرد و اجزا عملکرد آفتابگردان(هیبرید اروفلور) در کشت متوالی جو و آفتابگردان، آزمایشی در سال 1380 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان واقع در شرودان از توابع فلاورجان اجرا گردید.سه تیمار حفظ، جمع آوری بخشی از بقایا و سوزاندن بقایا همراه با پنج روش خاک ورزی شامل گاوآهن برگرداندار+دیسک، گاو آهن قلمی+دیسک، دیسک برگرداندار و حداقل خاک ورزی با استفاده از آرایش بلوکهای خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصا ...

آلاینده‌ها از جمله عوامل مختل کننده اکوسیستم بشمار می‌روند و از میان آلاینده‌ها، فلزات سنگین بدلیل اثرات فیزیولوژیکی آنها بر موجود زنده در غلظتهای کم حائز اهمیت شناخت شده‌اند. در این بررسی عناصر Cr,Cd,Cu,Zn,Pb,Ni بدلیل اهمیت آنها از نقطه نظر آلودگی مورد توجه قرار گرفت . آگاهی از میزان تجمع و تغییرات عناصر سنگین در سه عمق 0-30، 30-60 و 60-100 خاک ، کاربرد روش عصاره‌گیری متوالی به منظور تعیین فرمهای شیمیایی غالب عناصر مورد مطالعه در دو خاک آلوده و غیرآلوده و رسوبات ناشی از فاضل ...
نمایه ها:
مس | 
روی | 
سرب | 
نیکل | 
کرم | 
عنصر | 
خاک | 

به منظور بررسی اثرات تراکم‌های مختلف بوته در هکتار بر خصوصیات رشد، عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام جو، آزمایشی در پاییز 1371 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان واقع در لورک نجف‌آباد اجرا گردید. طرح آماری بصورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی و در چهار تکرار و فاکتورهای آزمایشی شامل دو رقم جو (آریوات و والفجر) و تراکم‌های مختلف 1، 5ˆ2، 4، 5ˆ5 و 7 میلیون بوته در هکتار در فاصله ردیف‌های 20 سانتی‌متر و در کرتهائی به ابعاد 2×10 متر بود. نتایج ح ...
نمایه ها:
رشد | 
گیاه | 
جو | 
تراکم |