عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 7934

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر تحت عنوان اثر بخشی برنامه های آموزشی دوره کارشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز بر کسب مهارتهای شغلی دانشجویان طراحی و اجرا شد . یافتهای تحقیق نشان داد که جمعیت مورد مطالعه ‏‎85/9‎‏ درصد پسر و ‏‎14/1‎‏ درصد دختر بودند که از این تعداد ‏‎75/6‎‏درصد شاغل و ‏‎13/9‎‏ درصد بیکار ، ‏‎7/5 ‎‏درصد مشغول به تحصیل در دوره کارشناسی ارشد و ‏‎3/5‎‏ درصد نیز در دوره دکترا مشغول به تحصیل بودند. بالاترین درصد اشتغال مربوط به رشته باغبانی و بالاترین درصد بیکاری مربوط به رشته خاکشناس ...

محقق بمنظور انجام تحقیق فوق و برای جمع‌آوری اطلاعات مورد لزوم از روش مشاهده عینی و مطالعه و مقایسه مجموعه مرجع این کتابخانه با استانداردهای بین‌المللی که بصورت فهرستنامه‌هائی تهیه و در دست میباشند استفاده نموده‌است همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر با تعدادی از سرپرستان و استادان بخشهای علوم انسانی مصاحبه‌هائی انجام داده‌است . فهرستنامه‌هائی که در مورد استفاده قرار گرفته‌اند عبارتند از: Guide to reference books, The humanities: A selected guide to information sources کلیه کارت کا ...

در طول دو دهه گذشته مسئله استفاده از پرسنل درمانی غیر پزشک مورد توجه و بررسی قرار گرفته و براساس مطالعات انجام شده استفاده از این نوع نیروی انسانی هم در کشورهای در حال توسعه و هم در کشورهای پیشرفته مورد تائید قرار گرفته‌است . تا آنجاکه در حال حاضر در پیش از شصت کشور جهان یک یا چند نوع از این گونه پرسنل بکار مشغول میباشند. آندسته از سیستمهای ارائه خدمات درمانی که بر روی این گونه پرسنل سازمان یافته‌اند لزوم وجود نوعی سیستم ارجاع از سطح پائین به سطوح بالاتر احساس میگردد، چه این ...
نمایه ها:
کوار | 
شیراز | 

از مزارع جالیز اطراف شیراز نمونه‌هائی که علائم موزائیکی از خود نشان میدادند جمع‌آوری و از نظر دامنه میزبان، علائمی که در گیاهان گوناگون ایجاد میکنند، قابلیت انتقال با حشرات ، خواص سرولوژیکی وبالاخره شکل ذرات ویروس مورد مطالعه قرار گرفتند. در این 58 نمونه مطالعه شده سه ویروس که بطریقه مکانیکی قابل انتقال بودند تشخیص داده شد. ویروس اول که فقط از دو بوته خربزه جدا شده بود، از نظر میزبان محدود به خانواده کدوئیان بود و باشته سبز هلو Myzus persicae sulz انتقال نیافت . سوسپانسیونهای ...
نمایه ها:
ویروس | 
خیار | 
شیراز | 

بمنظور بررسی خصوصیات معلم خوب از دیدگاه دانش‌آموزان و معلمان شیراز طی یک مطالعه مقدماتی از 229 نفر دانش‌آموزان و معلمان دبستانی و دبیرستانی در شیراز خواسته شد تا 10 خصوصیات مهم را برای معلم خوب بترتیب اهمیت مرقوم دارند. خصوصیات مذکور جمع‌آوری و در 3 گروه "تدریس " "شخصیت " و "اداره کلاس " تنظیم و طبقه‌بندی گردیدند و همراه با یک لیست عبارات در مورد "وضعیت شخصی" معلمین تشکیل پرسشنامه تحقیق حاضر را دادند. این پرسشنامه در میان 350 نفر از دانش‌آموزان و معلمان دبستانها و دبیرستانهای ...

با توجه به اهمیت خاص پدیده سواد و تلاش وافر جهت دستیابی به آموزش عالی و نقش آن در بهبود شرایط توسعه جوامع، موفقیت تحصیلی بعنوان موضوع تحقیق انتخاب گردید، چراکه با شناخت عوامل اجتماعی - اقتصادی موثر بر موفقیت تحصیلی می‌توان تا حدی از اتلاف انرژیهای انسانی جلوگیری نمود. برای انجام چنین تحقیقی، مباحث نظری و عملی مختلفی مورد بررسی قرار گرفته، اصول و نظریه‌هایی از آنها، به عنوان پایه نظری تحقیق انتخاب گردید. از جمله این اصول و نظریه‌ها، نظریه اسنادی، نظریه کنش ارادی پارسونز، معادل ...

این پژوهش پیمایشی تطبیقی با بررسی مجموعاٌ 7453 استناد انجام شده در 218 پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مخابرات که طی سالهای 1371 تا 1379 توسط دانشجویان سه دانشگاه مذکور ارائه شده است، تعیین میانگین استناد‌ها در هر پایان‌نامه، پراکندگی زبانی مورد استفاده، میزان استناد به منابع گوناگون، سهم سازمان‌ها، شرکت‌ها، کنفرانس‌ها و اینترنت در استناد‌ها، الگوی نویسندگی منابع، نیمه‌عمر نشریات، کتب و مجموع منابع لاتین مورد استناد، فهرست رتبه‌بندی شده نشریات، ناشران کتاب و کنفرانس‌های مورد اس ...

شهرها یک ارگانیک زنده و پویا می‌باشند، که برای حصول سلامتی ساکنین و حفظ بقاء خود احتیاج به کیفیت محیط شهری مناسب دارند. کیفیت محیط شهری بسته به عوامل زیادی تحت تأثیر قرار می‌گیرد. که این عوامل را بطور عمده می‌توان عوامل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، کالبدی و فضایی نام برد که هر کدام از این عوامل نیز وابسته به متغیرهای زیادی می‌باشند. این تحقیق برای ارزیابی کیفیت محیط شهری در بافت میانی شهر شیراز ابتدا با دوره‌بندی زمانی ساختار شهر شیراز محدوده شکل گرفته بین سالهای 1300 الی 1345 ر ...

هدف از تحقیق حاضر بررسی عوامل موثر بر بیگانگی سیاسی دانشجویان میباشد، که به شیوه پیمایشی انجام شده و داده‌ها نیز بوسیله پرسشنامه از یک نمونه 400 نفری از دانشجویان رشته ادبیات و علوم انسانی و مهندسی دانشگاه شیراز گردآوری گردیده است .در این تحقیق پس از بررسی تحقیقات انجام شده داخلی و خارجی و نظریات موجود در زمینه بیگانگی، از نظریات گی‌یر جهت تعیین بیگانگی سیاسی استفاده شد.گی‌یر با ترکیبی از نظریات لومن، سیمن وگیدنز و با مفهوم‌سازی مجدد از ابعاد بیگانگی سیمن با توجه به ...